[Wymiana informacji między ZUS i Szefem Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie przychodu wykazanego we wniosku o... - Dz.U.2021.2095 t.j. - OpenLEX

Art. 31zu. - [Wymiana informacji między ZUS i Szefem Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie przychodu wykazanego we wniosku o zwolnienie z opłacania składek; stwierdzenie rozbieżności w wysokości przychodu] - Szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2095 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 stycznia 2023 r. do: 23 sierpnia 2023 r.
Art.  31zu.  [Wymiana informacji między ZUS i Szefem Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie przychodu wykazanego we wniosku o zwolnienie z opłacania składek; stwierdzenie rozbieżności w wysokości przychodu]
1. 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o wysokości przychodu lub dochodu wykazanego we wniosku o zwolnienie z opłacania składek.
2. 
Szef Krajowej Administracji Skarbowej informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych o rozbieżnościach pomiędzy przychodem lub dochodem wykazanym we wniosku o zwolnienie z opłacania składek a przychodem lub dochodem wykazanym dla celów podatkowych.
3. 
Wymiana informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, następuje w formie elektronicznej.
4. 
W przypadku gdy zostanie stwierdzone, że rozbieżności, o których mowa w ust. 2, są wynikiem wprowadzenia w błąd Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, płatnik składek jest obowiązany do opłacenia należności z tytułu składek, o których mowa w art. 3 Izo, za marzec, kwiecień i maj 2020 r., w przypadku, o którym mowa w art. 3 Izo ust. 8 - za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r., w przypadku, o którym mowa w art. 31zo ust. 10 - za listopad 2020 r., a w przypadku, o którym mowa w art. 31zo ust. 12 - za listopad 2020 r., grudzień 2020 r., styczeń 2021 r., luty 2021 r. lub marzec 2021 r., wraz z odsetkami za zwłokę, w terminie 30 dni od otrzymania decyzji o obowiązku opłacenia tych składek, wraz z odsetkami za zwłokę. Do decyzji o obowiązku opłacenia składek stosuje się odpowiednio art. 31zq ust. 8.
5. 
W przypadku nie opłacenia w terminie należności z tytułu składek, o których mowa w ust. 4, należności te podlegają przymusowemu dochodzeniu na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.