[Wydłużenie terminów na złożenie przez dłużnika będącego organem rentowym, emerytalnym lub emerytalno-rentowym oświadczeń przy... - Dz.U.2021.2095 t.j. - OpenLEX

Art. 31zdb. - [Wydłużenie terminów na złożenie przez dłużnika będącego organem rentowym, emerytalnym lub emerytalno-rentowym oświadczeń przy egzekucyjnym zajęciu wierzytelności lub świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego i ubezpieczenia społecznego oraz renty socjalnej] - Szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2095 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 listopada 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  31zdb.  [Wydłużenie terminów na złożenie przez dłużnika będącego organem rentowym, emerytalnym lub emerytalno-rentowym oświadczeń przy egzekucyjnym zajęciu wierzytelności lub świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego i ubezpieczenia społecznego oraz renty socjalnej]

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu termin wyznaczony przez organ egzekucyjny dłużnikowi zajętej wierzytelności będącemu organem rentowym lub organem emerytalnym lub organem emerytalno-rentowym, na podstawie:

1)
art. 896 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1805) - wynosi trzy tygodnie;
2)
art. 79 § 4 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427, z późn. zm.) - wynosi 21 dni.