[Bieg terminów do podjęcia czynności przez Komisję Nadzoru Finansowego] - Art. 31za. - Szczególne rozwiązania związane z... - Dz.U.2021.2095 t.j. - OpenLEX

Art. 31za. - [Bieg terminów do podjęcia czynności przez Komisję Nadzoru Finansowego] - Szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2095 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 stycznia 2023 r. do: 23 sierpnia 2023 r.
Art.  31za.  [Bieg terminów do podjęcia czynności przez Komisję Nadzoru Finansowego]
1. 
W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii bieg terminów do podjęcia przez Komisję Nadzoru Finansowego czynności, w tym czynności nadzorczych, terminów załatwiania spraw oraz terminów przewidzianych do wydania decyzji lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie albo wniesienia sprzeciwu nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, chyba że Komisja Nadzoru Finansowego wyda decyzję załatwiającą sprawę, dokona czynności, wyda decyzję lub postanowienie kończące postępowanie w sprawie albo wniesie sprzeciw.
2. 
W sprawach z zakresu właściwości Komisji Nadzoru Finansowego bieg terminu przedawnienia, o którym mowa w art. 189g § 1 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego nie rozpoczyna się a rozpoczęty ulega zawieszeniu do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.