[Środki Funduszu Pracy wykorzystywane na dofinansowanie kosztów dofinansowania wynagrodzeń, kosztów prowadzenia działalności... - Dz.U.2021.2095 t.j. - OpenLEX

Art. 31qa. - [Środki Funduszu Pracy wykorzystywane na dofinansowanie kosztów dofinansowania wynagrodzeń, kosztów prowadzenia działalności przez samozatrudnionych oraz pożyczek; rozliczanie i zwrot środków] - Szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2095 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 listopada 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  31qa.  [Środki Funduszu Pracy wykorzystywane na dofinansowanie kosztów dofinansowania wynagrodzeń, kosztów prowadzenia działalności przez samozatrudnionych oraz pożyczek; rozliczanie i zwrot środków]
1. 
Zadania, o których mowa w art. 15zzb-15zze oraz art. 15zze2, oraz koszty ich obsługi są finansowane od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r. ze środków Funduszu Pracy zasilonego środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 lub środkami budżetu państwa, po dokonaniu odpowiednich zmian w planie finansowym Funduszu Pracy.
2. 
Zadania, o których mowa w art. 15zzb, art. 15zze i art. 15zze, mogą być finansowane ze środków Funduszu Pracy na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 26a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
3. 
Finansowanie zadań, o których mowa w art. 15zzb, art. 15zze i art. 15zze, ze środków Funduszu Pracy na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego odbywa się w ramach umów, o których mowa w art. 109 ust. 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W takim przypadku nie jest wymagana zmiana zawartych umów.
4. 
Zadania, o których mowa w art. 15zze4 i art. 15zze4a, oraz koszty ich obsługi są finansowane w latach 2020 i 2021 ze środków Funduszu Pracy zasilonego środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, po dokonaniu odpowiednich zmian w planie finansowym Funduszu Pracy.
4a.  84
 Zadania, o których mowa w art. 15zze4 i art. 15zze4a, oraz koszty ich obsługi są finansowane po roku 2021 ze środków Funduszu Pracy. Wydatki poniesione ze środków Funduszu Pracy podlegają zwrotowi ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 lub z budżetu państwa.
5.  85
 Na finansowanie zadań, o których mowa w ust. 1, 2, 4 i 4a, oraz kosztów ich obsługi przeznacza się środki Funduszu Pracy w ramach kwot środków (limitów) ustalonych dla samorządów powiatów przez ministra właściwego do spraw pracy.
6. 
Kwoty środków (limity), o których mowa w ust. 5, są ustalane przez ministra właściwego do spraw pracy na pisemny wniosek starosty (prezydenta miasta) zaopiniowany przez marszałka województwa.
7.  86
 Środki Funduszu Pracy, o których mowa w ust. 4 i 4a, przekazane samorządom powiatów i niewykorzystane do końca roku budżetowego pozostają na wyodrębnionych rachunkach bankowych samorządów powiatów, z przeznaczeniem na finansowanie w roku następnym zadań oraz kosztów obsługi, o których mowa w ust. 4 i 4a.
8. 
Środki Funduszu Pracy, o których mowa w ust. 1 i 2 oraz w art. 31q ust. 9, przekazane samorządom powiatów i niewykorzystane w okresie realizacji zadania, podlegają rozliczeniu i zwrotowi na rachunek bankowy dysponenta Funduszu Pracy w terminie 2 miesięcy od zakończenia okresu realizacji zadania.
8a. 
Dysponent Funduszu Pracy może dokonać wypłaty środków Funduszu Pracy na wypłatę wsparcia, o którym mowa w art. 31zzn ust. 3 i 4, do dnia 31 grudnia 2021 r.
9.  87
 Środki Funduszu Pracy, o których mowa w ust. 4, 4a i 7, przekazane samorządom powiatów w roku 2020 i latach następnych, niewykorzystane w okresie realizacji zadań, o których mowa w art. 15zze4 i art. 15zze4a, podlegają rozliczeniu i zwrotowi na rachunek bankowy dysponenta Funduszu Pracy w terminie 2 miesięcy od dnia zakończenia okresu realizacji zadań.
10. 
Przepisy art. 31q ust. 1a, 1b i 7 stosuje się odpowiednio.
11.  88
 Środki zwrócone przez podmioty korzystające ze wsparcia, o którym mowa w art. 15zzb-15zze, art. 15zze2, art. 15zze4 i art. 15zze4a, na rachunek bankowy samorządu powiatu, rozliczone przez powiatowy urząd pracy w danym miesiącu, podlegają zwrotowi na rachunek bankowy dysponenta Funduszu Pracy w terminie do 10. dnia następnego miesiąca.
12.  89
 Koszty realizacji zadań, o których mowa w art. 15zzb-15zze, art. 15zze2, art. 15zze4 i art. 15zze4a, w latach 2022-2024 są finansowane ze środków Funduszu Pracy.
13.  90
 Koszty rozbudowy systemów teleinformatycznych ministra właściwego do spraw pracy, wykorzystywanych do przyznawania i rozliczenia wsparcia, o którym mowa w art. 15zzb-15zze, art. 15zze2, art. 15zze4 i art. 15zze4a, są finansowane ze środków Funduszu Pracy.
84 Art. 31qa ust. 4a dodany przez art. 4 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 13 stycznia 2022 r. (Dz.U.2022.218) zmieniającej nin. ustawę z dniem 22 grudnia 2021 r.
85 Art. 31qa ust. 5 zmieniony przez art. 4 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 13 stycznia 2022 r. (Dz.U.2022.218) zmieniającej nin. ustawę z dniem 22 grudnia 2021 r.
86 Art. 31qa ust. 7 zmieniony przez art. 4 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 13 stycznia 2022 r. (Dz.U.2022.218) zmieniającej nin. ustawę z dniem 22 grudnia 2021 r.
87 Art. 31qa ust. 9 zmieniony przez art. 4 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 13 stycznia 2022 r. (Dz.U.2022.218) zmieniającej nin. ustawę z dniem 22 grudnia 2021 r.
88 Art. 31qa ust. 11 dodany przez art. 1 pkt 15 lit. c ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2317) zmieniającej nin. ustawę z dniem 30 grudnia 2021 r.
89 Art. 31qa ust. 12 dodany przez art. 1 pkt 15 lit. c ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2317) zmieniającej nin. ustawę z dniem 30 grudnia 2021 r.
90 Art. 31qa ust. 13 dodany przez art. 1 pkt 15 lit. c ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2317) zmieniającej nin. ustawę z dniem 30 grudnia 2021 r.