[Przedłużenie terminu przeprowadzenia egzaminu okresowego personelu kolejowego] - Art. 15zzzza. - Szczególne rozwiązania... - Dz.U.2021.2095 t.j. - OpenLEX

Art. 15zzzza. - [Przedłużenie terminu przeprowadzenia egzaminu okresowego personelu kolejowego] - Szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2095 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 stycznia 2023 r. do: 6 kwietnia 2023 r.
Art.  15zzzza.  [Przedłużenie terminu przeprowadzenia egzaminu okresowego personelu kolejowego]
1. 
(uchylony).
2. 
W przypadku gdy termin przeprowadzenia egzaminu okresowego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22d ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, a egzamin ten nie został przeprowadzony w tym okresie, termin przeprowadzenia tego egzaminu ulega przedłużeniu do dnia upływu 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od tego, który z nich zostanie odwołany później.