[Przedłużenie ważności dokumentów, uprawnień i wpisów związanych z kierowaniem pojazdami] - Art. 15zzzw. - Szczególne... - Dz.U.2021.2095 t.j. - OpenLEX

Art. 15zzzw. - [Przedłużenie ważności dokumentów, uprawnień i wpisów związanych z kierowaniem pojazdami] - Szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2095 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 stycznia 2023 r. do: 23 sierpnia 2023 r.
Art.  15zzzw.  [Przedłużenie ważności dokumentów, uprawnień i wpisów związanych z kierowaniem pojazdami]

W przypadku gdy ważność:

1)
prawa jazdy,
2)
pozwolenia na kierowanie tramwajem,
3)
zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne,
4)
świadectwa kierowcy,
5)
legitymacji instruktora nauki jazdy,
6)
legitymacji egzaminatora,
7)
zaświadczenia o wpisie do ewidencji instruktorów techniki jazdy (świadectwa instruktora techniki jazdy),
8)
uprawnień do kierowania pojazdami,
9)
wpisu w prawie jazdy kodu 95 potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo ukończenie szkolenia okresowego

/pkt

- upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ważność tych dokumentów, uprawnień i wpisu ulega przedłużeniu do dnia upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od tego, który z nich zostanie odwołany później.