Nowość Art. 15zzs. - Szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2095 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 22 listopada 2021 r. do: 8 grudnia 2021 r.
Art.  15zzs. 

(uchylony).