[Odmowa prawa do świadczenia postojowego; odwołanie do sądu] - Art. 15zv. - Szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem,... - Dz.U.2021.2095 t.j. - OpenLEX

Art. 15zv. - [Odmowa prawa do świadczenia postojowego; odwołanie do sądu] - Szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2095 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 sierpnia 2022 r.
Art.  15zv.  [Odmowa prawa do świadczenia postojowego; odwołanie do sądu]
1. 
Odmowa prawa do świadczenia postojowego następuje w drodze decyzji.
2. 
Od decyzji o odmowie prawa do świadczenia postojowego, o której mowa w ust. 1, przysługuje odwołanie do właściwego sądu w terminie i według zasad określonych w przepisach ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1805) dla postępowań w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych. Przepisy art. 83 ust. 5-7 i art. 83a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych stosuje się odpowiednio.