Art. 28. - [Finansowe wsparcie tworzenia lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy] - Szczególne rozwiązania związane z usuwaniem skutków powodzi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.272 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 lutego 2023 r.
Art.  28.  [Finansowe wsparcie tworzenia lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy]
1. 
(uchylony).
2. 
W przypadku przedsięwzięć polegających na tworzeniu lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, na realizację których w terminie określonym w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 1 ust. 2 został złożony wniosek o udzielenie finansowego wsparcia na tworzenie lokali przeznaczonych do wynajęcia osobom, które utraciły lokal lub budynek mieszkalny na skutek powodzi, wysokość finansowego wsparcia, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 377, 1561 i 2456), podwyższa się o 10 punktów procentowych.
2a. 
W przypadku przedsięwzięć, o których mowa w ust. 2, przepisu art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych nie stosuje się.
3. 
(uchylony).