Szczególne rozwiązania związane z organizacją wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz... - Dz.U.2017.685 t.j. - OpenLEX

Szczególne rozwiązania związane z organizacją wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży - Kraków 2016.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.685 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 30 marca 2017 r.

USTAWA
z dnia 18 marca 2016 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży - Kraków 2016

Przepisy ogólne

Ustawa określa:

1)
szczególne zadania organów administracji publicznej związane z organizacją wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży - Kraków 2016, zwanych dalej "Światowymi Dniami Młodzieży", w szczególności w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zabezpieczenia medycznego;
2)
zasady pokrywania kosztów realizacji zadań, o których mowa w pkt 1;
3)
zasady współpracy organów administracji publicznej, organizatora Światowych Dni Młodzieży i innych podmiotów, przy realizacji zadań, o których mowa w pkt 1.

Ilekroć w niniejszej ustawie jest mowa o organizatorze Światowych Dni Młodzieży, należy przez to rozumieć Archidiecezję Krakowską.

Organizator Światowych Dni Młodzieży jest obowiązany przekazywać organom administracji publicznej i innym podmiotom wykonującym zadania określone w niniejszej ustawie informacje niezbędne do prawidłowego wykonywania tych zadań.

Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w związku z organizacją Światowych Dni Młodzieży

1. 
Właściwy wojewoda, w porozumieniu z organizatorem Światowych Dni Młodzieży, opracowuje plan zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas Światowych Dni Młodzieży i przedkłada go Komendantowi Głównemu Policji, Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej, Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Szefowi Biura Ochrony Rządu nie później niż do dnia 15 maja 2016 r.
2. 
Plan, o którym mowa w ust. 1, obejmuje:
1)
program Światowych Dni Młodzieży;
2)
graficzny plan obiektu (terenu), sporządzony odrębnie dla każdego z obiektów (terenów), w których mają być przeprowadzone poszczególne wydarzenia w ramach Światowych Dni Młodzieży, wraz z ich opisem, zawierający:
a)
oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w tych wydarzeniach, dróg ewakuacyjnych, w tym dróg i sposobu ewakuacji osób niepełnosprawnych, oraz dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych, Policji i innych służb odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa podczas Światowych Dni Młodzieży,
b)
oznaczenie stałych punktów pomocy medycznej, namiotów szpitalnych, punktów czerpalnych wody do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,
c)
oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,
d)
informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb informacyjnych, rozmieszczeniu osób uczestniczących w poszczególnych wydarzeniach i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu sanitariatów,
e)
oznaczenie miejsc lokalizacji:
parkingów,
zbiórek grup zorganizowanych uczestniczących w poszczególnych wydarzeniach Światowych Dni Młodzieży,
f)
oznaczenie stref szczególnych podlegających wzmocnionej ochronie oraz opis sposobu ich zabezpieczenia;
3)
instrukcję postępowania w przypadku pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i czasie poszczególnych wydarzeń w ramach Światowych Dni Młodzieży, spełniającą wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2139 oraz z 2016 r. poz. 1250);
4)
informację o:
a)
liczbie miejsc, w tym stojących, dla osób uczestniczących w poszczególnych wydarzeniach w ramach Światowych Dni Młodzieży,
b)
przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego,
c)
liczbie, organizacji, oznakowaniu i wyposażeniu służby porządkowej oraz służby informacyjnej;
5)
imię i nazwisko osoby wyznaczonej do kontaktów z:
a)
Policją - w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego,
b)
Państwową Strażą Pożarną - w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego,
c)
Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego - w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa antyterrorystycznego;
6)
informację o sposobie zapewnienia identyfikacji uczestników oraz innych osób biorących udział w Światowych Dniach Młodzieży.
1. 
W celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas Światowych Dni Młodzieży, a także w celu zapobiegania popełnianiu przestępstw i wykroczeń pozostających z nimi w związku oraz wykrywania i ścigania ich sprawców, Policja może, z zastrzeżeniem art. 7 ust. 1, pobierać, uzyskiwać, gromadzić, sprawdzać, przetwarzać i wykorzystywać informacje, w tym dane osobowe:
1)
o osobach stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym również poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że osoby te będą przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2)
uzyskane lub przetwarzane przez inne organy, służby i instytucje państwowe, w tym również w wyniku wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych,
3)
uzyskane lub przetwarzane przez organy ścigania innych państw,
4)
osób zarejestrowanych jako uczestnicy Światowych Dni Młodzieży lub wolontariusze współpracujący przy ich organizacji

- także bez wiedzy i zgody osób, których dane te dotyczą w terminie do dnia 31 sierpnia 2016 r.

2. 
Do zakresu informacji, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 20 ust. 2b ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2016 r. poz. 1782, 1948 i 1955 oraz z 2017 r. poz. 60 i 244).
1. 
Udostępnienie przez Policję informacji, o których mowa w art. 5 ust. 1, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas Światowych Dni Młodzieży, a także w celu zapobiegania popełnianiu przestępstw i wykroczeń pozostających z nimi w związku oraz wykrywania i ścigania ich sprawców, organom władzy publicznej, służbom i instytucjom państwowym, w tym również zagranicznym i międzynarodowym, odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1167 i 1948), a także umowach międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.
2. 
Udostępnienie przez Policję informacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, następuje pod warunkiem uzyskania zgody organu, służby lub instytucji, która te informacje uzyskała lub przetwarzała, udzielanej w przypadku, gdy udostępnienie tych informacji nie utrudni lub nie uniemożliwi realizacji zadań tego organu, służby lub instytucji.
3. 
Odmowa udostępnienia informacji, o których mowa w art. 5 ust. 1, następuje, jeżeli:
1)
ich udostępnienie mogłoby utrudnić lub uniemożliwić realizację zadań Policji lub
2)
Policja nie uzyskała zgody, o której mowa w ust. 2.
1. 
Informacje, o których mowa w art. 5 ust. 1, przetwarza się przez okres niezbędny do realizacji zadań Policji wynikających z niniejszego rozdziału, nie dłużej jednak niż do dnia 30 września 2016 r.
2. 
Po upływie okresu, o którym mowa w art. 5 ust. 1, informacje, o których mowa w tym przepisie, usuwa się ze zbiorów danych osobowych, których administratorem jest Komendant Główny Policji, z wyjątkiem informacji, o których mowa w art. 20 ust. 2a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, przetwarzanych na potrzeby toczących się postępowań.
1. 
W celu realizacji zadań, o których mowa w art. 5 ust. 1, Policja, na wniosek upoważnionego przedstawiciela organizatora Światowych Dni Młodzieży, może dokonywać sprawdzenia osoby zarejestrowanej jako wolontariusz współpracujący przy ich organizacji w zakresie możliwości stwarzania przez tę osobę zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas Światowych Dni Młodzieży, z zastrzeżeniem, że sprawdzenia w zakresie stwarzania przez tę osobę zagrożenia o charakterze terrorystycznym, na żądanie Policji, dokonuje Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
2. 
Policja przedstawia upoważnionemu przedstawicielowi organizatora Światowych Dni Młodzieży, na jego wniosek, opinię o osobie zarejestrowanej jako wolontariusz współpracujący przy organizacji Światowych Dni Młodzieży, przygotowaną na podstawie informacji zgromadzonych w zbiorach danych prowadzonych przez Policję lub zbiorach danych dostępnych Policji oraz z uwzględnieniem opinii Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego sporządzonej w związku ze sprawdzeniem tej osoby w zakresie stwarzania przez nią zagrożenia o charakterze terrorystycznym. Wniosek zawiera imię i nazwisko osoby, której dotyczyć ma opinia Policji, numer PESEL tej osoby, a w przypadku osoby nieposiadającej nadanego numeru PESEL - jej datę urodzenia oraz rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości tej osoby.
3. 
Opinia, o której mowa w ust. 2, zawiera imię i nazwisko osoby, której dotyczy, rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości tej osoby oraz rekomendację albo brak rekomendacji Policji do dalszej współpracy z tą osobą jako wolontariuszem współpracującym przy organizacji Światowych Dni Młodzieży.
4. 
Opinia, o której mowa w ust. 2, nie wymaga uzasadnienia oraz nie podlega zaskarżeniu.
5. 
Opinia, o której mowa w ust. 2, zawierająca brak rekomendacji Policji do dalszej współpracy z osobą, której dotyczy, jako wolontariuszem współpracującym przy organizacji Światowych Dni Młodzieży jest przekazywana Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz do Biura Ochrony Rządu.
1. 
Funkcjonariuszom Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu, Służby Celnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Straży Granicznej, w tym pełniącym służbę na przejściach granicznych, którzy w okresie od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 2 sierpnia 2016 r., ze względu na realizację zadań bezpośrednio związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas Światowych Dni Młodzieży, pełnili służbę w czasie przekraczającym ustawowo określoną normę czasu służby, przysługuje w zamian za ten czas zryczałtowany ekwiwalent pieniężny, zwany dalej "ekwiwalentem".
2. 
Ekwiwalent jest wypłacany ze środków budżetu państwa w terminie do dnia 30 listopada 2016 r.
3. 
Przedłużony czas służby może przekraczać 48 godzin tygodniowo, z zachowaniem prawa do nieprzerwanego wypoczynku.
4. 
Do przedłużenia czasu służby funkcjonariuszy:
1)
Państwowej Straży Pożarnej nie stosuje się przepisów art. 10 ust. 1 pkt 12, art. 12 ust. 5 pkt 8, art. 13 ust. 6 pkt 17 i art. 35 ust. 10 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 603 i 960 oraz z 2017 r. poz. 60);
2)
Służby Celnej nie stosuje się przepisów art. 112 ust. 3 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1799 i 1948) 1 ;
3)
Straży Granicznej nie stosuje się przepisu art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1643, 1948 i 1955 oraz z 2017 r. poz. 60 i 244);
4)
Biura Ochrony Rządu nie stosuje się przepisu art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2016 r. poz. 552, 904, 960 i 1250 oraz z 2017 r. poz. 60);
5)
Policji nie stosuje się przepisu art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.
5. 
Stawkę godzinową ekwiwalentu za każdą rozpoczętą godzinę służby, o której mowa w ust. 1, ustala się w wysokości 1/172 przeciętnego uposażenia odpowiednio funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu, Służby Celnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Straży Granicznej, określanego według przepisów odrębnych dotyczących tych funkcjonariuszy jako wielokrotność kwoty bazowej.
6. 
Ekwiwalent przysługuje funkcjonariuszowi niezależnie od zajmowanego stanowiska służbowego, w tym również delegowanemu do pełnienia służby w innych instytucjach na podstawie odrębnych przepisów, w wymiarze odpowiadającym okresowi pełnienia służby przy realizacji zadań, o których mowa w ust. 1.
1. 
Przy wykonywaniu zadań, o których mowa w art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1727, z późn. zm.), w okresie od dnia 18 lipca 2016 r. do dnia 2 sierpnia 2016 r. straży ochrony kolei przysługuje prawo do:
1)
rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu i dźwięku zdarzeń na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych, w przypadku gdy czynności te są niezbędne do utrwalenia dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia;
2)
przeglądania zawartości bagaży znajdujących się na obszarze kolejowym, w pociągach lub w innych pojazdach kolejowych, w razie istnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia.
2. 
Do wykonywania przez funkcjonariuszy straży ochrony kolei czynności, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio zasady określone w przepisach wydanych na podstawie art. 15 ust. 8 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.
3. 
Zarejestrowane obrazy lub dźwięk, o których mowa w ust. 1 pkt 1, niezawierające dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia podlegają zniszczeniu nie później niż po upływie 30 dni od dnia ich zarejestrowania. Z dokonanego zniszczenia sporządza się protokół.

Zabezpieczenie medyczne Światowych Dni Młodzieży

1. 
Zadania w zakresie zabezpieczenia medycznego Światowych Dni Młodzieży, zwanego dalej "zabezpieczeniem medycznym ŚDM", wykonuje Wojewoda Małopolski.
2. 
Zabezpieczenie medyczne ŚDM obejmuje:
1)
przygotowanie planu zabezpieczenia medycznego ŚDM, zwanego dalej "planem", realizowanego w okresie od dnia 25 lipca 2016 r. do dnia 2 sierpnia 2016 r., zawierającego:
a)
wskazanie obszaru objętego zabezpieczeniem medycznym ŚDM oraz charakterystykę potencjalnych zagrożeń życia lub zdrowia, w tym analizę ryzyka ich wystąpienia,
b)
opis sposobu zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz osób uczestniczących w Światowych Dniach Młodzieży, z uwzględnieniem zagrożeń, o których mowa w lit. a, przez wskazanie planowanych podmiotów wykonujących działalność leczniczą, z którymi będą zawarte umowy, o których mowa w art. 15 ust. 1, na gotowość do udzielania zwiększonej liczby świadczeń opieki zdrowotnej w ramach:
podstawowej opieki zdrowotnej, w tym nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej,
leczenia szpitalnego, w szczególności w izbach przyjęć i szpitalnych oddziałach ratunkowych,
c)
wskazanie liczby lotniczych zespołów ratunkowych spełniających wymagania określone w art. 37 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1868 i 2020 oraz z 2017 r. poz. 60) oraz liczby lotniczych zespołów poszukiwawczo-ratowniczych, o których mowa w art. 140b ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 605, 904, 1361 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60),
d)
wykaz zespołów wyjazdowych z lekarzem i zespołów wyjazdowych bez lekarza, patroli pieszych, patroli ruchomych, stałych punktów pomocy medycznej oraz namiotów szpitalnych, zwanych dalej "jednostkami zabezpieczenia medycznego ŚDM", ze wskazaniem ich liczby, lokalizacji i obszaru działania, przy uwzględnieniu zagrożeń, o których mowa w lit. a,
e)
wykaz minimalnego wyposażenia jednostek zabezpieczenia medycznego ŚDM, z wyłączeniem zespołów wyjazdowych z lekarzem i zespołów wyjazdowych bez lekarza,
f)
opis sposobu działania, zakresu udzielanej pomocy medycznej i zadań realizatorów zabezpieczenia medycznego ŚDM, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 2 i 3,
g)
opis sposobu współpracy jednostek zabezpieczenia medycznego ŚDM oraz lotniczych zespołów poszukiwawczo-ratowniczych i lotniczych zespołów ratunkowych z innymi służbami i podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo publiczne,
h)
graficzne odwzorowanie głównych i zapasowych dróg ewakuacji medycznej ze stałych punktów pomocy medycznej i namiotów szpitalnych do wyznaczonych podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 1,
i)
wykaz podmiotów, o których mowa w art. 15 ust. 1, oraz ich dane teleadresowe,
j)
wykaz wszystkich możliwych relacji łączności między jednostkami zabezpieczenia medycznego ŚDM, zespołami lotniczymi, o których mowa w lit. c, oraz realizatorami zabezpieczenia medycznego ŚDM, o których mowa w art. 15 ust. 1,
k)
szczegółowy zakres obowiązków koordynatora zabezpieczenia medycznego ŚDM - w przypadku jego powołania,
l)
zakres zadań realizowanych w ramach wsparcia zabezpieczenia medycznego ŚDM udzielanego przez Ministra Obrony Narodowej;
2)
powołanie sztabu zabezpieczenia medycznego ŚDM w celu zapewnienia koordynacji działań jednostek zabezpieczenia medycznego ŚDM wraz z określeniem składu, lokalizacji, zadań i wyposażenia sztabu oraz harmonogramu jego działania;
3)
inne niż określone w pkt 1 i 2 zadania związane z zabezpieczeniem medycznym ŚDM, niemożliwe do przewidzenia podczas przygotowania planu.
3. 
Wojewoda Małopolski przekazuje plan, do wiadomości, Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Szefowi Biura Ochrony Rządu.
1. 
Przez gotowość, o której mowa w art. 11 ust. 2 pkt 1 lit. b, należy rozumieć zapewnienie przez podmiot wykonujący działalność leczniczą zwiększonej liczby osób wykonujących zawód medyczny, produktów leczniczych, wyrobów medycznych oraz sprzętu i aparatury medycznej, niezbędnych do realizacji zadań zabezpieczenia medycznego ŚDM określonych w planie.
2. 
Pozostawanie w gotowości do udzielania zwiększonej liczby świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 11 ust. 2 pkt 1 lit. b, na podstawie umowy, o której mowa w art. 15 ust. 1, nie stanowi i nie narusza wykonywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.) ani zasad finansowania świadczeń opieki zdrowotnej określonych w tej ustawie albo w przepisach odrębnych.
1. 
Zespoły wyjazdowe:
1)
z lekarzem - odpowiadają wymaganiom dla zespołu ratownictwa medycznego specjalistycznego, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym;
2)
bez lekarza - odpowiadają wymaganiom dla zespołu ratownictwa medycznego podstawowego, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
2. 
Lotnicze zespoły ratunkowe, o których mowa w art. 11 ust. 2 pkt 1 lit. c, oraz zespoły wyjazdowe, o których mowa w art. 11 ust. 2 pkt 1 lit. d, nie mogą być jednocześnie jednostkami systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
3. 
Patrol pieszy, o którym mowa w art. 11 ust. 2 pkt 1 lit. d, składa się co najmniej z dwóch osób, z których co najmniej jedna to:
1)
pielęgniarka lub
2)
ratownik medyczny, lub
3)
ratownik, o którym mowa w art. 13 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, zwany dalej "ratownikiem".
4. 
Patrol ruchomy, o którym mowa w art. 11 ust. 2 pkt 1 lit. d, składa się z jednej osoby, posiadającej co najmniej uprawnienia ratownika, wyposażonej w czterokołowiec w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 128 i 379, ze zm.).
5. 
W stałym punkcie pomocy medycznej, o którym mowa w art. 11 ust. 2 pkt 1 lit. d, pomocy medycznej udzielają co najmniej dwie osoby będące:
1)
lekarzem lub
2)
ratownikiem medycznym, lub
3)
pielęgniarką, lub
4)
ratownikiem.
6. 
W namiocie szpitalnym, o którym mowa w art. 11 ust. 2 pkt 1 lit. d, pomocy medycznej udziela co najmniej jeden lekarz oraz co najmniej pięć osób będących:
1)
lekarzem lub
2)
ratownikiem medycznym, lub
3)
pielęgniarką.
7. 
Osoby udzielające pomocy medycznej w ramach zespołu wyjazdowego, patrolu pieszego i patrolu ruchomego mogą udzielać tej pomocy na całym obszarze objętym zabezpieczeniem medycznym ŚDM.
8. 
Zespoły wyjazdowe, lotnicze zespoły ratunkowe, patrole piesze, patrole ruchome, stałe punkty pomocy medycznej i namioty szpitalne są wyposażone w środki łączności bezprzewodowej umożliwiające natychmiastową łączność z innymi osobami wykonującymi zadania związane z zabezpieczeniem medycznym ŚDM oraz zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego.
9. 
Osoby z jednostek podległych Ministrowi Obrony Narodowej wyznaczone do wsparcia zabezpieczenia medycznego ŚDM mogą udzielać pomocy medycznej także osobom innym niż wymienione w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, 1948 i 2260). Realizacja zadań odbywa się na podstawie planu i nie wymaga zawarcia umowy, o której mowa w art. 15 ust. 1.
10. 
Osobom, o których mowa w ust. 9, Minister Obrony Narodowej zapewni ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody będące następstwem czynności realizowanych w ramach pomocy medycznej, o których mowa w ust. 11, albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania tych świadczeń.
11. 
Realizacja zadań zabezpieczenia medycznego ŚDM w zakresie czynności ratunkowych, leczenia, ewakuacji medycznej i transportu sanitarnego przez osoby, o których mowa w ust. 9, będzie się odbywać z wykorzystaniem pojazdów sanitarnych, statków powietrznych, etatowego i tabelarycznego sprzętu i wyposażenia medycznego, medycznych środków materiałowych oraz leków będących na wyposażeniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Pomoc medyczna udzielana w namiocie szpitalnym przez zespół wyjazdowy z lekarzem i zespół wyjazdowy bez lekarza, lotniczy zespół ratunkowy, patrol pieszy lub patrol ruchomy lub w stałym punkcie pomocy medycznej jest dokumentowana w karcie informacyjnej KPP/MCR. Wzór karty informacyjnej KPP/MCR jest określony w załączniku do ustawy.

1. 
Realizatorami zabezpieczenia medycznego ŚDM są:
1)
podmioty wykonujące działalność leczniczą,
2)
jednostki współpracujące z systemem, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym,
3)
społeczne organizacje ratownicze i inne podmioty, które w ramach swoich zadań ustawowych lub statutowych są uprawnione do niesienia pomocy w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego

- z którymi Wojewoda Małopolski zawarł umowę o zabezpieczenie medyczne ŚDM.

2. 
Umowa, o której mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:
1)
zakres zadań wynikających z planu, w tym dotyczących gotowości do udzielania zwiększonej liczby świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty, o których mowa w art. 11 ust. 2 pkt 1 lit. b - w przypadku umów zawieranych z tymi podmiotami;
2)
termin wykonania tych zadań;
3)
minimalne wymagania dotyczące osób wykonujących zadania;
4)
minimalne wyposażenie konieczne do wykonania zadań;
5)
maksymalną kwotę wydatków na wykonywanie zadań określonych zgodnie z pkt 1;
6)
sposób i termin rozliczenia kosztów wykonania zadań określonych zgodnie z pkt 1;
7)
zobowiązanie realizatora zabezpieczenia medycznego ŚDM do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody będące następstwem udzielania pomocy medycznej lub zaniechania jej udzielenia lub jego oświadczenie o posiadaniu takiego ubezpieczenia;
8)
zakres i warunki odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy.

Wojewoda Małopolski może powierzyć, w drodze umowy, jednemu z podmiotów, o których mowa w art. 15 ust. 1, obowiązki koordynatora zabezpieczenia medycznego ŚDM, wykonującego zadania, o których mowa w art. 11 ust. 2 pkt 1 lit. k.

1. 
Koszty zabezpieczenia medycznego ŚDM obejmują finansowanie:
1)
zakupu:
a)
specjalistycznych środków transportu sanitarnego,
b)
środków łączności dla osób wchodzących w skład jednostek zabezpieczenia medycznego ŚDM,
c)
wyposażenia stanowisk dyspozytorów medycznych,
d)
produktów leczniczych i wyrobów medycznych,
e)
aparatury i sprzętu medycznego;
2)
zakwaterowania i wyżywienia osób wchodzących w skład jednostek zabezpieczenia medycznego ŚDM;
3)
obsługi technicznej i łączności, niezbędnych do wykonania zabezpieczenia medycznego ŚDM;
4)
kosztów realizacji umów, o których mowa w art. 15 ust. 1;
5)
innych kosztów związanych z realizacją zadań, o których mowa w art. 11 ust. 2 pkt 3.
2. 
Zakupów, o których mowa w ust. 1 pkt 1:
1)
lit. a, b i e, dokonuje Wojewoda Małopolski;
2)
lit. c i d, dokonuje, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych, Wojewoda Małopolski lub realizator zabezpieczenia medycznego ŚDM, o którym mowa w art. 15 ust. 1 - w przypadku gdy przewiduje to umowa, o której mowa w art. 15 ust. 2.
3. 
Wojewoda Małopolski udostępnia realizatorom zabezpieczenia medycznego ŚDM środki transportu, środki łączności oraz aparaturę i sprzęt medyczny, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, b i e, które zakupi, uwzględniając zadania tych realizatorów wynikające z umów, o których mowa w art. 15 ust. 1, oraz opinię koordynatora zabezpieczenia medycznego ŚDM - w przypadku gdy został powołany.
4. 
Środki transportu, środki łączności oraz aparaturę i sprzęt medyczny, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, b i e, po zakończeniu Światowych Dni Młodzieży, Wojewoda Małopolski, w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, może przekazać:
1)
nieodpłatnie na czas oznaczony, nieoznaczony albo bez zastrzeżenia obowiązku zwrotu,
2)
w formie darowizny

- na rzecz podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, utworzonych przez podmioty wymienione w art. 6 ust. 1, 2 i 6 tej ustawy lub na rzecz jednostek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

5. 
Nieodpłatne przekazanie albo darowizna, o których mowa w ust. 4, następuje na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu, złożony w terminie do dnia 1 października 2016 r., zawierający w szczególności:
1)
nazwę i adres siedziby podmiotu występującego o nieodpłatne przekazanie lub darowiznę;
2)
wskazanie środka transportu, środka łączności, aparatury lub sprzętu medycznego, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, b i e, których dotyczy wniosek;
3)
uzasadnienie potrzeb wnioskującego;
4)
zobowiązanie wnioskującego do pokrycia kosztów związanych z nieodpłatnym przekazaniem lub darowizną.
1. 
W okresie od dnia 25 lipca 2016 r. do dnia 2 sierpnia 2016 r. termin dokonania zgłoszenia, o którym mowa w:
1)
art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1866, 2003 i 2173), w przypadku podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej,
2)
art. 29 ust. 1 ustawy, o której mowa w pkt 1, w przypadku uzyskania dodatniego wyniku badania w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych

- u osoby mającej miejsce zamieszkania lub przebywającej na obszarze objętym zabezpieczeniem medycznym ŚDM wynosi nie więcej niż 2 godziny odpowiednio od chwili powzięcia tego podejrzenia lub rozpoznania albo uzyskania wyniku badania.

2. 
Przepis ust. 1 nie narusza obowiązku dokonywania zgłoszeń, o których mowa w ust. 1, w sposób i terminie określonych w art. 27 i art. 29 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
3. 
Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
1)
wykaz zakażeń i chorób zakaźnych oraz biologicznych czynników chorobotwórczych, które podlegają zgłoszeniu w terminie, o którym mowa w ust. 1, oraz okoliczności uzasadniające to zgłoszenie,
2)
szczegółowy sposób dokonywania zgłoszeń, o których mowa w ust. 1

- mając na uwadze konieczność zapewnienia właściwego zabezpieczenia sanitarno-epidemiologicznego osób zamieszkujących lub przebywających na obszarze objętym zabezpieczeniem medycznym ŚDM.

Organizacja transportu w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży

1. 
Zadania w zakresie koordynacji transportu kolejowego w związku z organizacją Światowych Dni Młodzieży wykonuje zarządca infrastruktury kolejowej - spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
2. 
Zadania, o których mowa w ust. 1, obejmują:
1)
współpracę z organizatorem Światowych Dni Młodzieży w zakresie określenia potrzeb przewozowych uczestników Światowych Dni Młodzieży;
2)
opracowanie planu działań niezbędnych do zapewnienia uczestnikom Światowych Dni Młodzieży przewozu w ramach przewozów kolejowych;
3)
przygotowanie infrastruktury kolejowej na potrzeby obsługi uczestników Światowych Dni Młodzieży;
4)
współpracę z zarządcami dworców kolejowych oraz operatorami kas biletowych w zakresie zapewnienia uczestnikom Światowych Dni Młodzieży dostępu do informacji o świadczonych usługach przewozu kolejowego.

Przewoźnicy kolejowi utworzeni przez samorządy województw do realizacji kolejowych przewozów pasażerskich mogą wykonywać międzywojewódzkie przewozy pasażerskie na rzecz uczestników Światowych Dni Młodzieży.

1. 
Wnioski o przewóz okazjonalny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym dotyczące przewozu uczestników Światowych Dni Młodzieży składa się w terminie ustalonym przez zarządcę infrastruktury kolejowej i ogłoszonym na jego stronie internetowej do dnia 31 maja 2016 r.
2. 
W przypadku znacznej liczby przewozów, o których mowa w ust. 1, zarządca infrastruktury kolejowej może dokonać zmian w rozkładzie jazdy dla przewozu osób, podając je do publicznej wiadomości nie później niż na 14 dni przed ich wprowadzeniem.
3. 
Zmiany w rozkładzie jazdy, o których mowa w ust. 2, mogą być wprowadzane nie częściej niż dwa razy w miesiącu.
4. 
Minister właściwy do spraw transportu może udzielić przewoźnikowi kolejowemu dotacji celowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczenia usług, o których mowa w ust. 1, w części nieprzekraczającej różnicy między kosztami bezpośrednimi poniesionymi przez tego przewoźnika na świadczenie tych usług a sumą przychodów uzyskanych z tytułu ich wykonania, z zastrzeżeniem art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 191), zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 360/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L 114 z 26.04.2012, str. 8).

Minister właściwy do spraw transportu może udzielić zarządcy infrastruktury kolejowej - spółce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotacji celowej na zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych, z przeznaczeniem na finansowanie realizacji zadań, o których mowa w art. 19 ust. 2, oraz zadań związanych z przewozami, o których mowa w art. 20.

1. 
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad:
1)
ustala wykaz dróg rekomendowanych dla uczestników Światowych Dni Młodzieży oraz podaje go do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej;
2)
monitoruje utrudnienia w ruchu na sieci dróg krajowych, w tym wynikające ze wzmożonego ruchu pojazdów związanego z organizacją Światowych Dni Młodzieży, a informacje o tych utrudnieniach podaje, w zależności od potrzeb, na swojej stronie internetowej, z wykorzystaniem portali społecznościowych, numeru informacji drogowej lub dostępnej infrastruktury.
2. 
Właściwy zarządca drogi, wprowadzając organizację ruchu na drodze objętej wykazem, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, lub dokonując zmiany tej organizacji ruchu, bierze pod uwagę prawdopodobieństwo wystąpienia zwiększonego natężenia ruchu związanego z organizacją Światowych Dni Młodzieży oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa ruchu na tych drogach.
1. 
Do wniosków, w których przewoźnik lotniczy wskazał, że przewóz lotniczy jest związany ze Światowymi Dniami Młodzieży, złożonych w terminie od dnia 18 lipca 2016 r. do dnia 2 sierpnia 2016 r., nie stosuje się terminu określonego w art. 194 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze.
2. 
Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo publiczne, zarządzający lotniskami oraz przewoźnicy lotniczy przekazują Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego informacje o wszelkich zagrożeniach, co do których istnieją uzasadnione podejrzenia, że mogą one w okresie od dnia 18 lipca 2016 r. do dnia 2 sierpnia 2016 r. skutkować aktami bezprawnej ingerencji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze, a na jego żądanie - także inne informacje dotyczące lotnictwa cywilnego związane w szczególności z obsługą ruchu na lotnisku.
3. 
W okresie od dnia 17 lipca 2016 r. do dnia 3 sierpnia 2016 r. w zakresie operacji lotniczych obejmujących starty i lądowania w porze dziennej i nocnej na lotniskach użytku publicznego nie stosuje się ograniczeń wynikających z wymagań w zakresie ochrony środowiska przed hałasem.
4. 
Koszty transportu lotniczego Jego Świątobliwości Papieża Franciszka z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium Republiki Włoskiej są pokrywane ze środków budżetu państwa z części będących w dyspozycji Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Szefa Kancelarii Sejmu, Szefa Kancelarii Senatu i Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
5. 
Wysokość kosztów pokrywanych przez poszczególnych dysponentów, o których mowa w ust. 4, określa porozumienie zawarte pomiędzy tymi dysponentami.

Szczególne zasady realizacji inwestycji związanych z organizacją Światowych Dni Młodzieży

1. 
Do zamówień na dostawy, usługi, lub roboty budowlane realizowanych w związku z organizacją Światowych Dni Młodzieży, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), jeżeli:
1)
przedmiot zamówienia jest związany z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego, życia lub zdrowia ludzi lub
2)
wartość zamówienia publicznego jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
2. 
Udzielając zamówienia, o którym mowa w ust. 1, zamawiający:
1)
zamieszcza ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej;
2)
zapewnia przejrzystość postępowania i równe traktowanie podmiotów zainteresowanych wykonaniem zamówienia oraz uwzględnia okoliczności mogące mieć wpływ na jego udzielenie;
3)
nie udostępnia informacji związanych z zamówieniem, o którym mowa w ust. 1, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli podmiot zainteresowany wykonaniem zamówienia, nie później niż przed zawarciem umowy o wykonanie tego zamówienia, zastrzegł, że nie mogą być udostępniane;
4)
zamieszcza niezwłocznie na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej informacje o udzieleniu zamówienia, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia.
3. 
Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dotyczące umowy na usługi, dostawy lub roboty budowlane związane z organizacją Światowych Dni Młodzieży, w przypadku gdy przebieg tego postępowania wskazuje, że niemożliwe będzie wykonanie zamówienia przed określonym w umowie terminem jego realizacji. Przepis art. 93 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych stosuje się.
4. 
Jeżeli zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia w części postępowania o udzielenie zamówienia przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.

W odniesieniu do inwestycji polegających na budowie lub przebudowie obiektu budowlanego stanowiącego infrastrukturę kolejową lub drogową realizowanych w związku z organizacją Światowych Dni Młodzieży:

1)
termin na wydanie przez właściwy organ pozwolenia na użytkowanie wynosi 7 dni od dnia doręczenia wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie;
2)
termin na zgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165, 1250 i 2255), wynosi 7 dni od dnia zawiadomienia właściwego organu o zakończeniu budowy;
3)
dokumentacja geodezyjna, o której mowa w art. 57 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, jest przedkładana przez inwestora nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia przystąpienia do użytkowania.
1. 
Budowa tymczasowych obiektów budowlanych wznoszonych w związku z organizacją Światowych Dni Młodzieży wymaga zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.
2. 
Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, dotyczącego tymczasowego obiektu budowlanego trwale związanego z gruntem przepisy art. 30 ust. 2, 5, 5c, 5d i 6-7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane stosuje się odpowiednio.
3. 
W zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 1, dotyczącym obiektu budowlanego trwale związanego z gruntem inwestor określa dodatkowo termin rozbiórki tego obiektu.
4. 
Termin na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia budowy obiektu, o którym mowa w ust. 1, wynosi 7 dni od dnia doręczenia zgłoszenia.

Do budowy tymczasowych obiektów budowlanych, o których mowa w art. 27 ust. 1, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904, 961, 1250 i 1579).

1. 
Instalowanie przez operatorów telekomunikacyjnych, w związku z organizacją Światowych Dni Młodzieży, na terenie miasta Krakowa i na terenach, na których mają być realizowane wydarzenia z udziałem Jego Świątobliwości Papieża Franciszka, tymczasowych instalacji radiokomunikacyjnych wraz z antenowymi konstrukcjami wsporczymi niezwiązanych trwale z gruntem, w szczególności stacji bazowych telefonii komórkowej, w tym instalowanie ich na obiektach budowlanych, nie wymaga pozwolenia na budowę, o którym mowa w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, lub zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 ust. 1 tej ustawy.
2. 
Przystąpienie do eksploatacji instalacji, o których mowa w ust. 1, jest możliwe po doręczeniu właściwemu organowi ochrony środowiska zgłoszenia, o którym mowa w art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672, z późn. zm.), wraz z wynikami pomiarów, o których mowa w art. 122a ust. 1 tej ustawy, potwierdzającymi utrzymywanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej poziomów dopuszczalnych.
2a. 
Organizator jest obowiązany zapewnić, na potrzeby eksploatacji instalacji, o których mowa w ust. 1, nieodpłatny dostęp do przyłączy energetycznych i światłowodowych.
3. 
Operator telekomunikacyjny obowiązany jest do usunięcia instalacji, o której mowa w ust. 1, w terminie do dnia 14 sierpnia 2016 r.

Inne zadania w zakresie organizacji oraz obsługi medialnej Światowych Dni Młodzieży

1. 
Minister Obrony Narodowej może, po zasięgnięciu opinii właściwego wojewody, udzielić wsparcia dla zapewnienia właściwej organizacji Światowych Dni Młodzieży w zakresie infrastruktury, logistyki, transportu, łączności, bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zabezpieczenia medycznego i sanitarnego.
2. 
Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, jest udzielane na wniosek upoważnionego przedstawiciela organizatora Światowych Dni Młodzieży.
3. 
Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, jest finansowane w ramach wydatków, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1716 oraz z 2016 r. poz. 2260).
4. 
Żandarmeria Wojskowa, udzielając wsparcia, o którym mowa w ust. 1, w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego ma prawo do rejestrowania, przy użyciu środków technicznych, obrazu i dźwięku zdarzeń na terenie jednostek wojskowych i instytucji podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, w przypadku gdy czynności te są niezbędne do utrwalenia dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia. Przepisy art. 10 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
1. 
Żołnierzom zawodowym, którzy w okresie od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 2 sierpnia 2016 r., ze względu na realizację zadań związanych ze wsparciem, o którym mowa w art. 30 ust. 1, pełnili służbę w czasie przekraczającym ustawowo określoną normę czasu służby, przysługuje w zamian za ten czas zryczałtowany ekwiwalent pieniężny.
2. 
Przedłużony czas służby może przekraczać 48 godzin tygodniowo, z zachowaniem prawa do nieprzerwanego wypoczynku.
3. 
Stawkę godzinową zryczałtowanego ekwiwalentu pieniężnego za każdą rozpoczętą godzinę służby, o której mowa w ust. 1, ustala się w wysokości 1/172 przeciętnego uposażenia żołnierzy zawodowych, określanego według przepisów odrębnych jako wielokrotność kwoty bazowej.
4. 
Zryczałtowany ekwiwalent pieniężny przysługuje żołnierzowi niezależnie od zajmowanego stanowiska służbowego.

Na realizację zadań własnych, o których mowa w:

1)
art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 w zakresie zaopatrzenia w wodę, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych oraz pkt 4 i 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948),
2)
art. 4 ust. 1 pkt 6 w zakresie transportu zbiorowego i pkt 15 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, 1579 i 1948)

- związanych z organizacją Światowych Dni Młodzieży, właściwy wojewoda może, na zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych, udzielić dotacji właściwej jednostce samorządu terytorialnego.

1. 
Wojewoda Małopolski, po uzyskaniu zgody Prezesa Rady Ministrów, może wykonywać inne niż określone w ustawie zadania publiczne związane z organizacją Światowych Dni Młodzieży, z zastrzeżeniem właściwości innych organów administracji publicznej.
2. 
Wojewoda Małopolski, po uzyskaniu zgody Prezesa Rady Ministrów, może zlecać wykonanie zadań publicznych związanych z organizacją Światowych Dni Młodzieży organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60), z pominięciem otwartego konkursu ofert. Przepisy art. 43, art. 47 oraz art. 151 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych stosuje się odpowiednio.

Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa może udzielić Telewizji Polskiej S.A., Polskiemu Radiu S.A. oraz Katolickiej Agencji Informacyjnej Sp. z o. o. dotacji celowej na zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych, z przeznaczeniem na obsługę medialną Światowych Dni Młodzieży.

1. 
Nie pobiera się opłaty konsularnej od przyjęcia i rozpatrzenia wniosku o wydanie wizy krajowej oraz wizy Schengen składanego przez uczestników Światowych Dni Młodzieży.
2. 
Przepis ust. 1 stosuje się pod warunkiem przedłożenia przez zainteresowaną osobę wraz z wnioskiem o wydanie wizy dokumentu potwierdzającego udział tej osoby w Światowych Dniach Młodzieży.
1. 
Na realizację zadań inwestycyjnych związanych z wykonywaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych oraz na zadania związane z regulacją cieków wodnych na gruntach, na których odbywać się będą wydarzenia związane z organizacją Światowych Dni Młodzieży, Wojewoda Małopolski może udzielić, na zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych, dotacji celowej właściwej jednostce samorządu terytorialnego.
2. 
Zadania, o których mowa w ust. 1, są zadaniami z zakresu administracji rządowej wykonywanymi na podstawie umowy zawartej przez Wojewodę Małopolskiego z właściwą jednostką samorządu terytorialnego.
3. 
Urządzenia melioracji wodnych szczegółowych, o których mowa w ust. 1, są wykonywane za zwrotem, w formie opłaty melioracyjnej, o której mowa w art. 74 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, z późn. zm.), części kosztów przez właścicieli gruntów, na które urządzenia te wywierają korzystny wpływ. Przepisu art. 74b ust. 1 tej ustawy w zakresie wymogu złożenia wniosku nie stosuje się.

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań związanych z organizacją Światowych Dni Młodzieży, właściwi wojewodowie mogą, po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw finansów publicznych, dokonać przeniesienia wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w ramach części budżetowej, której są dysponentem, z uwzględnieniem przepisów art. 171 ust. 2, 2a, 7 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z zastrzeżeniem art. 194 tej ustawy.

Zorganizowane wyłącznie na potrzeby uczestników Światowych Dni Młodzieży:

1)
tymczasowe pola namiotowe powinny co najmniej spełniać:
a)
minimalne wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 45 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 187 i 1334 oraz z 2017 r. poz. 60) dla kempingów (campingów) kategorii jedna gwiazdka, z wyłączeniem wymagań w zakresie minimalnej powierzchni obozowania dla jednego stanowiska, ogrodzenia terenu, utworzenia recepcji, udostępnienia parkingu przy recepcji i wyposażenia szczegółowego innego niż zapewnienie dostępu do gniazd elektrycznych,
b)
wymagania sanitarne, przeciwpożarowe oraz inne określone odrębnymi przepisami dla kempingów (campingów), o których mowa w lit. a;
2)
tymczasowe obiekty noclegowe, w tym w placówkach oświatowych, remizach lub obiektach sportowych, powinny co najmniej spełniać:
a)
minimalne wymagania co do wyposażenia obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie, innych niż hotele, motele, pensjonaty, domy wycieczkowe, schroniska oraz schroniska młodzieżowe, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 45 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, dla wynajmowania miejsc noclegowych w pomieszczeniach wspólnych (salach), z wyłączeniem wymagań w zakresie zapewnienia wyposażenia:
sal sypialnych innego niż zapewnienie oświetlenia,
węzła higieniczno-sanitarnego w półki, wieszaki i lustra,
b)
wymagania sanitarne, przeciwpożarowe oraz inne określone odrębnymi przepisami dla obiektów, o których mowa w lit. a.
1. 
W 2016 r. środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, o której mowa w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 198, 1609 i 1985), mogą być przeznaczone na dofinansowanie zwiększonych kosztów funkcjonowania szkół i placówek oświatowych jednostek samorządu terytorialnego na terenach województw, na których organizowane są Światowe Dni Młodzieży, w związku z przyjęciem uczestników Światowych Dni Młodzieży i wolontariuszy podczas Światowych Dni Młodzieży.
2. 
Właściwy wojewoda potwierdza wystąpienie przesłanek, o których mowa w ust. 1.
3. 
Jednostka samorządu terytorialnego może wnioskować o środki, o których mowa w ust. 1, o ile nie otrzymała na ten cel środków z innych źródeł.

Przepisy karne

Kto, wbrew obowiązkowi i z naruszeniem terminu, o którym mowa w art. 18 ust. 1, nie zgłasza podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, zachorowania na chorobę zakaźną lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej albo nie zgłasza dodatniego wyniku badania w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych, które wywołują zakażenie lub chorobę zakaźną,

podlega karze grzywny.

Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w art. 40, następuje w trybie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Przepis końcowy

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

KARTA INFORMACYJNA KPP/MCR

1 Utraciła moc z dniem 1 marca 2017 r. na podstawie art. 159 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U.2016.1948).