Szczególne rozwiązania związane z organizacją Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie w 2016 roku.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.379

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 2016 r.

USTAWA
z dnia 16 marca 2016 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie w 2016 roku

1. 
Do zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, związanych z organizacją Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie w 2016 roku, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).
2. 
Udzielając zamówień, o których mowa w ust. 1, zamawiający:
1)
zamieszcza ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej;
2)
zapewnia przejrzystość postępowania i równe traktowanie podmiotów zainteresowanych wykonaniem zamówienia oraz uwzględnia okoliczności mogące mieć wpływ na jego udzielenie;
3)
nie udostępnia informacji związanych z zamówieniem stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. poz. 1503, z późn. zm.), jeżeli podmiot zainteresowany wykonaniem zamówienia, nie później niż przed zawarciem umowy o wykonanie tego zamówienia, zastrzegł, że nie mogą być udostępniane;
4)
zamieszcza niezwłocznie na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej informacje o udzieleniu zamówienia, podając nazwę albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu zamówienia.
3. 
Zamawiający może ograniczyć dostęp do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia, o którym mowa w ust. 1, jeżeli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa.
1. 
Biuro Ochrony Rządu, realizując działania profilaktyczne w zakresie, o którym mowa w art. 16 i art. 17 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2016 r. poz. 552), podczas Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie w 2016 roku, ma prawo do rejestrowania, przy użyciu środków technicznych, obrazu i dźwięku zdarzeń w miejscach wykonywania zadań, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu, w przypadku gdy te czynności są niezbędne do utrwalenia dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia.
2. 
Zarejestrowane obrazy lub dźwięk niezawierające dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia podlegają zniszczeniu nie później niż po upływie 30 dni od dnia ich zarejestrowania. Z dokonanego zniszczenia sporządza się protokół.

 Podczas Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie w 2016 roku, od dnia 7 lipca 2016 r. od godz. 0000 do dnia 10 lipca 2016 r. do godz. 2400, na terenie miasta stołecznego Warszawy zabrania się uczestnictwa w zgromadzeniach spontanicznych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. poz. 1485).

1. 
Funkcjonariuszom Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu oraz Straży Granicznej, w tym pełniącym służbę na przejściach granicznych, którzy w okresie od dnia 15 czerwca 2016 r. do dnia 15 lipca 2016 r. ze względu na realizację zadań bezpośrednio związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie w 2016 roku pełnili służbę w czasie przekraczającym ustawowo określoną normę czasu służby, przysługuje w zamian za ten czas zryczałtowany ekwiwalent pieniężny.
2. 
Zryczałtowany ekwiwalent pieniężny jest wypłacany ze środków budżetu państwa w terminie do dnia 30 listopada 2016 r.
3. 
Przedłużony czas służby może przekraczać 48 godzin tygodniowo, z zachowaniem prawa do nieprzerwanego wypoczynku.
4. 
Do przedłużenia czasu służby funkcjonariuszy:
1)
Państwowej Straży Pożarnej nie stosuje się przepisów art. 10 ust. 1 pkt 12, art. 12 ust. 5 pkt 8, art. 13 ust. 6 pkt 17 i art. 35 ust. 10 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 603);
2)
Straży Granicznej nie stosuje się przepisu art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1402, z późn. zm.);
3)
Biura Ochrony Rządu nie stosuje się przepisu art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu;
4)
Policji nie stosuje się przepisu art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015 r. poz. 355, z późn. zm.).
5. 
Stawkę godzinową zryczałtowanego ekwiwalentu pieniężnego za każdą rozpoczętą godzinę służby ustala się w wysokości 1/172 przeciętnego uposażenia odpowiednio funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu oraz Straży Granicznej, określanego według odrębnych przepisów dotyczących tych funkcjonariuszy, jako wielokrotność kwoty bazowej.
6. 
Zryczałtowany ekwiwalent pieniężny przysługuje funkcjonariuszowi niezależnie od zajmowanego stanowiska służbowego, w tym również delegowanemu do pełnienia służby w innych instytucjach na podstawie odrębnych przepisów, w wymiarze odpowiadającym okresowi pełnienia służby przy realizacji zadań, o których mowa w ust. 1.
1. 
Żołnierzom zawodowym, którzy w okresie od dnia 15 czerwca 2016 r. do dnia 15 lipca 2016 r. ze względu na realizację zadań bezpośrednio związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie w 2016 roku pełnili służbę w czasie przekraczającym ustawowo określoną normę czasu służby, przysługuje w zamian za ten czas zryczałtowany ekwiwalent pieniężny.
2. 
Zryczałtowany ekwiwalent pieniężny jest wypłacany ze środków budżetu państwa w terminie do dnia 30 listopada 2016 r.
3. 
Przedłużony czas służby może przekraczać 48 godzin tygodniowo, z zachowaniem prawa do nieprzerwanego wypoczynku.
4. 
Stawkę godzinową zryczałtowanego ekwiwalentu pieniężnego za każdą rozpoczętą godzinę służby ustala się w wysokości 1/172 przeciętnego uposażenia żołnierzy zawodowych, określanego według odrębnych przepisów, jako wielokrotność kwoty bazowej.
5. 
Zryczałtowany ekwiwalent pieniężny przysługuje żołnierzowi zawodowemu niezależnie od zajmowanego stanowiska służbowego.
1. 
Centralne Biuro Antykorupcyjne sprawuje kontrolę nad zamówieniami, o których mowa w art. 1 ust. 1.
2. 
Centralne Biuro Antykorupcyjne przedstawi sejmowej Komisji Obrony Narodowej oraz senackiej Komisji Obrony Narodowej pisemne sprawozdanie z kontroli, o której mowa w ust. 1, w terminie do dnia 30 września 2016 r.

 Ustawa obowiązuje do dnia 15 lipca 2016 r., z wyjątkiem przepisów:

1)
art. 1a ust. 2, który obowiązuje do dnia 15 sierpnia 2016 r.;
2)
art. 1c i art. 1d, które obowiązują do dnia 30 listopada 2016 r.;
3)
art. 1e, który obowiązuje do dnia 30 września 2016 r.

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

1 Art. 1a dodany przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2016 r. (Dz.U.2016.865) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2016 r.
2 Art. 1b dodany przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2016 r. (Dz.U.2016.865) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2016 r.
3 Art. 1c dodany przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2016 r. (Dz.U.2016.865) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2016 r.
4 Art. 1d dodany przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2016 r. (Dz.U.2016.865) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2016 r.
5 Art. 1e dodany przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2016 r. (Dz.U.2016.865) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2016 r.
6 Art. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 czerwca 2016 r. (Dz.U.2016.865) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2016 r.