Art. 2. - [Definicje] - Szczególne rozwiązania w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1967

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 maja 2023 r.
Art.  2.  [Definicje]

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1)
ciepło - ciepło w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 i 1723), zwanej dalej "ustawą - Prawo energetyczne";
2) 2
 dystrybutor ciepła - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem i dystrybucją ciepła;
2a) 3
 podmiot wypłacający - odpowiednio:
a)
podmiot, o którym mowa w art. 12a ust. 10 - w przypadku wyrównania, o którym mowa w art. 12a ust. 1,
b)
podmiot, o którym mowa w art. 12c ust. 10 - w przypadku wyrównania, o którym mowa w art. 12c ust. 1,
c)
podmiot, o którym mowa w art. 13 ust. 4 - w przypadku rekompensaty, o której mowa w art. 12 ust. 1;
3)
przedsiębiorstwo energetyczne - podmiot, o którym mowa w art. 3 pkt 12 lit. a ustawy - Prawo energetyczne;
4) 4
 sprzedawca ciepła - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się bezpośrednią sprzedażą wytworzonego ciepła lub przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu ciepłem, lub dystrybutor ciepła, który zawarł umowę oświadczenie usług przesyłania lub dystrybucji ciepła z odbiorcą, który zawarł umowę sprzedaży ciepła z innym przedsiębiorstwem energetycznym;
5)
średnia cena wytwarzania ciepła - iloraz sumy planowanych przychodów wytwórcy ciepła ze sprzedaży ciepła, moc y cieplnej i nośnika ciepła oraz planowanej ilości sprzedanego ciepła dla danego źródła w zatwierdzonej taryfie dla ciepła, a w przypadku wytwarzania ciepła w lokalnym źródle ciepła lub źródle ciepła, w którym zainstalowana moc cieplna nie przekracza 5 MW, bezpośrednio zasilającym zewnętrzne instalacje odbiorcze, iloraz sumy planowanych przychodów wytwórcy ciepła ze sprzedaży mocy cieplnej i sprzedaży ciepła oraz planowanej ilości sprzedanego ciepła skalkulowanych na podstawie aktualnie stosowanych cen lub stawek opłat;
5a) 5
 cena dostawy ciepła - sumę ilorazu sumy planowanych przychodów sprzedawcy ciepła ze sprzedaży ciepła, mocy cieplnej i nośnika ciepła oraz planowanej ilości sprzedanego ciepła dla danego systemu ciepłowniczego w stosowanej taryfie dla ciepła i średniej stawki opłat za usługi przesyłowe dla systemu ciepłowniczego, a w przypadku wytwarzania ciepła w lokalnym źródle ciepła lub źródle ciepła, w którym zainstalowana moc cieplna nie przekracza 5 MW, bezpośrednio zasilającym zewnętrzne instalacje odbiorcze - iloraz sumy planowanych przychodów sprzedawcy ciepła ze sprzedaży mocy cieplnej i sprzedaży ciepła oraz planowanej ilości sprzedanego ciepła skalkulowanych na podstawie aktualnie stosowanych cen lub stawek opłat;
5b) 6
 średnia stawka opłat za usługi przesyłowe - iloraz sumy planowanych przychodów sprzedawcy ciepła ze stałych oraz zmiennych opłat za usługi przesyłowe oraz planowanej dla danego systemu ciepłowniczego ilości ciepła dostarczanego z tego systemu do odbiorców usług przesyłowych obliczony zgodnie ze stosowaną taryfą dla ciepła;
5c) 7
 maksymalna cena dostawy ciepła - cenę dostawy ciepła obliczoną przez przedsiębiorstwo energetyczne dla danego systemu ciepłowniczego z uwzględnieniem cen i stawek opłat w każdej grupie taryfowej, powiększonych o 40% w stosunku do tych cen i stawek opłat stosowanych na dzień 30 września 2022 r.
6)
wytwórca ciepła - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem ciepła.
2 Art. 2 pkt 2 zmieniony przez art. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. (Dz.U.2023.295) zmieniającej nin. ustawę z dniem 15 lutego 2023 r.
3 Art. 2 pkt 2a dodany przez art. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. (Dz.U.2023.295) zmieniającej nin. ustawę z dniem 15 lutego 2023 r.
4 Art. 2 pkt 4 zmieniony przez art. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. (Dz.U.2023.295) zmieniającej nin. ustawę z dniem 15 lutego 2023 r.
5 Art. 2 pkt 5a dodany przez art. 1 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. (Dz.U.2023.295) zmieniającej nin. ustawę z dniem 15 lutego 2023 r.
6 Art. 2 pkt 5b dodany przez art. 1 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. (Dz.U.2023.295) zmieniającej nin. ustawę z dniem 15 lutego 2023 r.
7 Art. 2 pkt 5c dodany przez art. 1 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. (Dz.U.2023.295) zmieniającej nin. ustawę z dniem 15 lutego 2023 r.