Art. 12a. - [Wyrównanie za stosowanie maksymalnej ceny dostawy ciepła za okres od 1 marca 2023 r. do 30 czerwca 2024 r.] - Szczególne rozwiązania w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1772 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2024 r.
Art.  12a.  [Wyrównanie za stosowanie maksymalnej ceny dostawy ciepła za okres od 1 marca 2023 r. do 30 czerwca 2024 r.]
1.  13
 Za okres od dnia 1 marca 2023 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. przedsiębiorstwu energetycznemu:
1)
o którym mowa w art. 3a ust. 2, stosującemu maksymalną cenę dostawy ciepła dla odbiorców, o których mowa w art. 4 ust. 1, przysługuje wyrównanie w kwocie stanowiącej iloczyn różnicy między ceną dostawy ciepła wynikającą ze stosowanej taryfy tego przedsiębiorstwa i ceną wynikającą ze stosowania cen i stawek opłat wobec tych odbiorców, ustaloną zgodnie z art. 3a ust. 2 pkt 2 oraz ilości sprzedanego ciepła tym odbiorcom, w danym miesięcznym okresie rozliczeniowym, powiększony o podatek od towarów i usług;
2)
o którym mowa w art. 3a ust. 3, stosującemu maksymalną cenę dostawy ciepła dla odbiorców, o których mowa w art. 4 ust. 1, przysługuje wyrównanie w kwocie stanowiącej iloczyn różnicy między ceną dostawy ciepła i ceną wynikającą ze stosowania cen i stawek opłat wobec tych odbiorców, ustaloną zgodnie z art. 3a ust. 3 pkt 3 oraz ilości sprzedanego ciepła tym odbiorcom, w danym miesięcznym okresie rozliczeniowym, powiększony o podatek od towarów i usług.
2. 
W przypadku, o którym mowa w art. 3a ust. 4, wyrównanie oblicza się jako iloczyn różnicy między ceną dostawy ciepła wynikającą ze stosowanej taryfy przedsiębiorstwa energetycznego, o którym mowa w art. 3a ust. 2 i 3, i najniższą ceną, o której mowa w art. 3a ust. 4, oraz ilości sprzedanego ciepła odbiorcom, o których mowa w art. 4 ust. 1, w danym miesięcznym okresie rozliczeniowym, powiększony o podatek od towarów i usług.
3. 
Wyrównanie jest wypłacane za każdy miesiąc kalendarzowy stosowania maksymalnej ceny dostawy ciepła albo najniższej ceny, o której mowa w art. 3a ust. 4, na wniosek przedsiębiorstwa energetycznego, o którym mowa w art. 3a ust. 2 i 3.
4. 
Wysokość wyrównania w danym okresie rozliczeniowym oblicza przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w art. 3a ust. 2 i 3.
5. 
Wniosek o wypłatę wyrównania zawiera:
1)
oznaczenie podmiotu, do którego jest kierowany wniosek;
2)
oznaczenie przedsiębiorstwa energetycznego uprawnionego do otrzymania wyrównania i jego siedziby;
3)
numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorstwa energetycznego uprawnionego do otrzymania wyrównania;
4)
adres poczty elektronicznej przedsiębiorstwa energetycznego uprawnionego do otrzymania wyrównania;
5)
ilość sprzedanego ciepła ogółem oraz ilość sprzedanego ciepła dla odbiorców, o których mowa w art. 4 ust. 1, w miesięcznym okresie rozliczeniowym [GJ];
6)
dane niezbędne do wykonania obliczenia wyrównania;
7)
wnioskowaną wysokość wyrównania;
8)
oświadczenie, że przedsiębiorstwo energetyczne uprawnione do otrzymania wyrównania nie skorzystało ze wsparcia, o którym mowa w art. 4 ust. 2;
9)
oświadczenie przedsiębiorstwa energetycznego uprawnionego do otrzymania wyrównania o dokonaniu rozliczeń z odbiorcami ciepła, o których mowa w art. 4 ust. 1, oraz o zgodności z prawdą danych zawartych we wniosku;
10)
numer rachunku bankowego albo rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, na który ma zostać wypłacone wyrównanie;
11)
inne informacje niezbędne do wypłacenia wyrównania.
6. 
Oświadczenia, o których mowa w ust. 5 pkt 8 i 9, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
7.  14
 Jeżeli przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w art. 3a ust. 2 i 3, zaprzestało wykonywania działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży ciepła przed rozliczeniem wyrównania za dany okres, kwotę wyrównania uznaje się za pobraną nienależnie i przedsiębiorstwo energetyczne uprawnione do otrzymania wyrównania jest obowiązane do jej zwrotu w całości wraz z odsetkami. W przypadku gdy nie zostanie dokonany zwrot, podmiot wypłacający wydaje decyzję administracyjną określającą wysokość nienależnie pobranej kwoty podlegającej zwrotowi oraz termin dokonania tego zwrotu. Od nienależnie pobranej kwoty wyrównania są naliczane odsetki za opóźnienie od dnia ich otrzymania.
8. 
Przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w art. 3a ust. 2 i 3, jest obowiązane do przechowywania dokumentacji związanej z wnioskowanym wyrównaniem przez okres 5 lat kalendarzowych począwszy od dnia, w którym została wypłacona lub zwrócona kwota wynikająca z wniosku o rozliczenie wyrównania.
9.  15
 Wniosek o wypłatę wyrównania za czerwiec 2024 r. składa się w terminie do dnia 25 lipca 2024 r.
10. 
Wniosek o wypłatę wyrównania składa się do:
1)
zarządcy rozliczeń - w przypadku przedsiębiorstwa energetycznego, o którym mowa w art. 3a ust. 1;
2)
wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce siedziby przedsiębiorstwa energetycznego - w przypadku przedsiębiorstwa energetycznego, o którym mowa w art. 3a ust. 3.
11. 
Do wniosku o wypłatę wyrównania i wypłaty wyrównania stosuje się odpowiednio art. 13 ust. 3, art. 14 ust. 1-6, art. 17, art. 18 ust. 1 i 2, art. 19 i art. 20.
13 Art. 12a ust. 1 zmieniony przez art. 4 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 7 grudnia 2023 r. (Dz.U.2023.2760) zmieniającej nin. ustawę z dniem 31 grudnia 2023 r.
14 Art. 12a ust. 7 zmieniony przez art. 4 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 grudnia 2023 r. (Dz.U.2023.2760) zmieniającej nin. ustawę z dniem 31 grudnia 2023 r.
15 Art. 12a ust. 9 zmieniony przez art. 4 pkt 5 lit. c ustawy z dnia 7 grudnia 2023 r. (Dz.U.2023.2760) zmieniającej nin. ustawę z dniem 31 grudnia 2023 r.