[Przedmiot regulacji] - Art. 1. - Szczególne rozwiązania w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. - Dz.U.2022.1967 - OpenLEX

Art. 1. - [Przedmiot regulacji] - Szczególne rozwiązania w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1967

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 listopada 2022 r.
Art.  1.  [Przedmiot regulacji]

Ustawa reguluje zasady i tryb:

1)
ustalania przez wytwórcę ciepła określonego poziomu średnich cen wytwarzania ciepła dla odbiorców na potrzeby gospodarstw domowych i potrzeby użyteczności publicznej, zwanych dalej "średnimi cenami wytwarzania ciepła z rekompensatą", ustalania limitu średniej ceny wytwarzania ciepła, od której może być przyznawana rekompensata, przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych oraz właściwość podmiotów w tych sprawach;
2)
przyznawania, wypłacania oraz wysokość dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, zwanego dalej "dodatkiem dla gospodarstw domowych", oraz właściwość organów w tych sprawach;
3)
przyznawania, wypłacania oraz określania wysokości dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, zwanego dalej "dodatkiem dla podmiotów wrażliwych", oraz właściwość organów w tych sprawach.