[Zajęcia wspomagające] - § 10f. - Szczególne rozwiązania w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu... - Dz.U.2020.493 - OpenLEX

§ 10f. - [Zajęcia wspomagające] - Szczególne rozwiązania w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.493

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 lutego 2022 r.
§  10f.  68 [Zajęcia wspomagające]
1. 
Od dnia 31 maja 2021 r. do dnia 22 grudnia 2021 r. w publicznych i niepublicznych:
1)
szkołach podstawowych, w tym szkołach podstawowych specjalnych funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych - dla uczniów uczęszczających do klas IV-VIII tych szkół,
2)
szkołach ponadpodstawowych, w tym szkołach ponadpodstawowych specjalnych funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych - dla uczniów uczęszczających do wszystkich klas tych szkół,
3)
szkołach artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego - dla uczniów uczęszczających do klas szkół artystycznych odpowiadających klasom IV-VIII szkoły podstawowej i wszystkim klasom liceum ogólnokształcącego

- mogą być organizowane zajęcia wspomagające uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego, zwane dalej "zajęciami wspomagającymi".

2. 
Zajęć wspomagających nie organizuje się:
1)
w szkołach podstawowych dla dorosłych;
2)
w liceach ogólnokształcących dla dorosłych;
3)
w branżowych szkołach II stopnia;
4)
w szkołach policealnych;
5)
w szkołach podstawowych specjalnych i szkołach ponadpodstawowych specjalnych, funkcjonujących w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii;
6)
w oddziałach specjalnych, szkołach podstawowych specjalnych i szkołach ponadpodstawowych specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
7)
dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych oraz dla uczniów szkół specjalnych przysposabiających do pracy, realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego, o której mowa w załączniku nr 3 i 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356 oraz z 2018 r. poz. 1679).
68 § 10f dodany przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 28 maja 2021 r. (Dz.U.2021.983) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 maja 2021 r.