Szczególne rozwiązania służące realizacji ustawy budżetowej na rok 2016. - Dz.U.2015.2199 - OpenLEX

Szczególne rozwiązania służące realizacji ustawy budżetowej na rok 2016.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.2199

Akt utracił moc
Wersja od: 22 grudnia 2016 r.

USTAWA
z dnia 16 grudnia 2015 r.
o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016

W roku 2016 środki, o których mowa w:

1)
art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191, z późn. zm.), przeznaczone na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem doradztwa metodycznego, wyodrębnia się w budżetach organów prowadzących szkoły w wysokości do 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, jednak nie mniej niż 0,5% tych środków;
2)
art. 70a ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, przeznaczone na wspieranie na obszarze województwa doskonalenia zawodowego nauczycieli wyodrębnia się w budżetach wojewodów w łącznej wysokości do 5000 średnich wynagrodzeń nauczyciela stażysty ustalanego w oparciu o kwotę bazową, o której mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, obowiązującą w dniu 1 stycznia 2012 r.;
3)
art. 70a ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, przeznaczone na realizację ogólnokrajowych zadań w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli wyodrębnia się w budżecie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w łącznej wysokości do 5000 średnich wynagrodzeń nauczyciela stażysty ustalanego w oparciu o kwotę bazową, o której mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, obowiązującą w dniu 1 stycznia 2012 r.

W roku 2016 do ustalania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, stosuje się kwotę bazową obowiązującą w dniu 1 stycznia 2012 r.

W roku 2016 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o którym mowa w art. 157 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.), tworzy się w wysokości nie większej niż 6,5% planowanych przez uczelnię rocznych wynagrodzeń osobowych w 2013 r., przy czym wysokość odpisu przypadająca na jednego zatrudnionego nie może być mniejsza niż wysokość odpisu ustalona na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 111 i 2199).

W roku 2016 specjalizacja, o której mowa w art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1435, z późn. zm.), jest dofinansowywana przez ministra właściwego do spraw zdrowia ze środków Funduszu Pracy.

1.
W roku 2016 minister właściwy do spraw pracy na podstawie umowy zawartej z ministrem właściwym do spraw zdrowia przekazuje, na wyodrębniony rachunek bankowy urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, środki Funduszu Pracy z przeznaczeniem w roku 2016 na:
1)
staże podyplomowe oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów, o których mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
2)
specjalizacje pielęgniarek i położnych, o których mowa w przepisach o zawodach pielęgniarki i położnej.
2.
Umowa, o której mowa w ust. 1, powinna określać w szczególności tryb przekazywania środków oraz sposób ich rozliczenia.
3.
Minister właściwy do spraw zdrowia przekazuje na podstawie zawartych umów środki, o których mowa w ust. 1:
1)
marszałkom województw;
2)
wojewodom;
3)
podmiotom prowadzącym szkolenie specjalizacyjne, o których mowa w art. 16h ust. 1 oraz art. 16k ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2015 r. poz. 464, z późn. zm.);
4)
organizatorom kształcenia, o których mowa w art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.

W roku 2016 dysponent Funduszu Pracy, o którym mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.), nie może dokonywać, bez zgody ministra właściwego do spraw finansów publicznych, przesunięć wydatków przewidzianych w planie Funduszu Pracy, realizowanych w ramach środków Unii Europejskiej w celu ich przeniesienia na zadania realizowane bez udziału środków europejskich.

W roku 2016 fundusz socjalny, o którym mowa w art. 27 ust. 7 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2015 r. poz. 330 i 1830), tworzy się z odpisu w wysokości 0,6% środków zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2011 z dnia 20 stycznia 2011 r. (Dz. U. Nr 29, poz. 150) na emerytury i renty.

W roku 2016 fundusz socjalny, o którym mowa w art. 27 ust. 1a ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2015 r. poz. 900, 1268 i 1830), tworzy się z odpisu w wysokości 0,5% środków zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2011 z dnia 20 stycznia 2011 r. na emerytury i renty.

W roku 2016 do świadczeń emerytalno-rentowych wypłacanych z Funduszu Emerytalno-Rentowego, którym dysponuje Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, nie stosuje się przepisu art. 29 ust. 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.).

1.
W roku 2016 środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej niebędące przychodami, o których mowa w art. 401 ust. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.), oraz niebędące wpływami pochodzącymi ze sprzedaży jednostek przyznanej emisji gromadzonymi na Rachunku klimatycznym, o którym mowa w art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2013 r. poz. 1107, z 2014 r. poz. 1101 oraz z 2015 r. poz. 1223), przeznacza się także na dokonywanie wpłat składek z tytułu członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w:
1)
Europejskiej Agencji Kosmicznej, w części przypadającej do sfinansowania przez ministra właściwego do spraw środowiska - w wysokości 25 000 tys. zł;
2)
organizacjach międzynarodowych innych niż wymieniona w pkt 1, w części przypadającej do sfinansowania przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej oraz ministra właściwego do spraw środowiska - w wysokości 24 341 tys. zł.
2.
Środki, o których mowa w ust. 1, przeznaczone dla państwowej jednostki budżetowej na realizację zadań wymienionych w tym przepisie są przekazywane tej jednostce zgodnie z art. 410с ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.
1.
Zadania w zakresie przygotowania i organizacji Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w roku 2016 są finansowane w ramach wydatków, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1716).
2.
Upoważnia się ministra właściwego do spraw finansów publicznych do dokonywania, na wniosek Ministra Obrony Narodowej, przeniesień kwoty wydatków na przygotowanie i organizację Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w roku 2016, z części budżetu państwa, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej, do części budżetowych, z których wydatki te są realizowane.

W roku 2016 informacje, o których mowa w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 513, z późn. zm.), oraz informacje o środkach z rezerw, o których mowa w art. 26, art. 28 ust. 2, art. 36 ust. 4 pkt 1 i art. 70c tej ustawy, minister właściwy do spraw finansów publicznych może przekazywać za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 oraz z 2015 r. poz. 1844).

W roku 2016 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży jednostka samorządu terytorialnego przeznacza środki w wysokości nie mniejszej niż wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w zakresie tych zadań.

W roku 2016 nie stosuje się przepisu art. 37a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 775).

W roku 2016 minister właściwy do spraw Skarbu Państwa może udzielić Polskiej Agencji Prasowej S.A. dotacji celowej na zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych, z przeznaczeniem na obsługę medialną Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016.

Zmiana w planie finansowym Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na rok 2016, w wyniku której następuje zmniejszenie wpłat przekazywanych do budżetu państwa, wymaga zgody ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Przepisu art. 122 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w zakresie wieloletnich limitów zobowiązań w kolejnych latach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich nie stosuje się do ustawy budżetowej na rok 2016, w odniesieniu do środków w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego III Perspektywa Finansowa oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego III Perspektywa Finansowa.

1.
W roku 2016 minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego może przekazywać środki na rachunki otwarte przez tego ministra dla programów, dla których pełni funkcję instytucji zarządzającej, oraz przez instytucje zarządzające lub instytucje certyfikujące w Kraju Związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w Wolnym Kraju Związkowym Saksonia oraz w Republice Czeskiej, do rozliczeń programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w ramach Perspektywy Finansowej 2007-2013 Unii Europejskiej, z przeznaczeniem na finansowanie ostatnich 5% płatności w ramach tych programów.
2.
Sposób i tryb przekazywania oraz rozliczenia środków, o których mowa w ust. 1, określa porozumienie zawarte między ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego a właściwą instytucją.
3.
Po otrzymaniu refundacji środków z Komisji Europejskiej i ich rozliczeniu z właściwą instytucją minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego przekazuje je na dochody budżetu państwa.

 

1.
W przypadku utworzenia w roku 2016 rezerwy celowej z kwoty wydatków zablokowanych na podstawie art. 177 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z przeznaczeniem na zakup dóbr kultury, w tym zabytków, oraz praw do dóbr kultury, o szczególnym znaczeniu dla Państwa Polskiego i dziedzictwa kulturowego:
1)
nie stosuje się trybu określonego w art. 177 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
2)
podziału rezerwy dokonuje minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z właściwymi ministrami lub innymi dysponentami części budżetowych, nie później niż do dnia 31 grudnia 2016 r.
2.
W przypadku utworzenia w roku 2016 rezerwy celowej z kwoty wydatków zablokowanych na podstawie art. 177 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z przeznaczeniem na dotację celową dla Agencji Rezerw Materiałowych na realizację zadań związanych z rezerwami strategicznymi:
1)
nie stosuje się trybu określonego w art. 177 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
2)
podziału rezerwy dokonuje minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z właściwymi ministrami lub innymi dysponentami części budżetowych, nie później niż do dnia 31 grudnia 2016 r.;
3)
zmiany planu finansowego Agencji Rezerw Materiałowych dokonywane w trybie art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dotyczące realizacji zadań finansowanych ze środków rezerwy, nie wymagają zaopiniowania przez sejmową komisję właściwą do spraw budżetu.
3.
W przypadku utworzenia w roku 2016 rezerwy celowej z kwoty wydatków zablokowanych na podstawie art. 177 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z przeznaczeniem na dotację celową dla Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców na realizację ustawowych zadań Funduszu:
1)
nie stosuje się trybu określonego w art. 177 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
2)
podziału rezerwy dokonuje minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z właściwymi ministrami lub innymi dysponentami części budżetowych, nie później niż do dnia 31 grudnia 2016 r.;
3)
do zmiany planu finansowego Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców nie stosuje się przepisu art. 29 ust. 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
4)
zmiany planu finansowego Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców dokonywane w trybie art. 29 ust. 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dotyczące realizacji zadań finansowanych ze środków rezerwy celowej, nie wymagają uzyskania zgody ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz zaopiniowania przez sejmową komisję właściwą do spraw budżetu.

 W roku 2016 minister właściwy do spraw Skarbu Państwa może udzielić dotacji celowej Funduszowi Restrukturyzacji Przedsiębiorców do kwoty 300 000 tys. zł na realizację ustawowych zadań Funduszu.

W ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 111) po art. 5d dodaje się art. 5e w brzmieniu:

"Art. 5e. W 2016 r. przez przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, o którym mowa w art. 5 ust. 2, należy rozumieć przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2010 r. ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 5 ust. 7.".

W ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2015 r. poz. 464, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 15 po ust. 4g dodaje się ust. 4h w brzmieniu:

"4h. W roku 2016 środki przeznaczone na sfinansowanie stażu podyplomowego, o którym mowa w ust. 4, przekazuje marszałkowi województwa minister właściwy do spraw zdrowia ze środków Funduszu Pracy.";

2)
w art. 16j po ust. 1d dodaje się ust. 1e w brzmieniu:

"1e. W roku 2016 rezydentura jest finansowana przez ministra właściwego do spraw zdrowia ze środków budżetu państwa do wysokości 182 943 tys. zł oraz ze środków Funduszu Pracy.";

3)
w art. 16k po ust. 1d dodaje się ust. 1e w brzmieniu:

"1e. W roku 2016 szkolenie specjalizacyjne jest dofinansowywane przez ministra właściwego do spraw zdrowia ze środków Funduszu Pracy.".

W ustawie z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 2030) po art. 29m dodaje się art. 29n w brzmieniu:

"Art. 29n. Kwotę bazową dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w 2016 r. ustala się w wysokości przysługującej tym osobom w 2008 r. W 2016 r. kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe nie jest waloryzowana.".

W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.) w art. 108 po ust. 1fa dodaje się ust. 1fb w brzmieniu:

"1fb. Ze środków Funduszu Pracy w 2016 r. są finansowane:

1) staże podyplomowe oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów, o których mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty;

2) specjalizacje pielęgniarek i położnych, o których mowa w przepisach o zawodach pielęgniarki i położnej.".

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

1 Art. 18a dodany przez art. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. (Dz.U.2016.2101) zmieniającej nin. ustawę z dniem 22 grudnia 2016 r.
2 Art. 18b dodany przez art. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. (Dz.U.2016.2101) zmieniającej nin. ustawę z dniem 22 grudnia 2016 r.