Art. 12. - Szczególne rozwiązania służące ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu. - Dz.U.2022.202 - OpenLEX

Art. 12. - Szczególne rozwiązania służące ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.202

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 grudnia 2022 r.
Art.  12. 
1.  3
 Przedsiębiorstwu energetycznemu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lub 3, w zakresie ilości paliwa gazowego dostarczanego do odbiorców, o których mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy zmienianej w art. 1, przysługuje prawo do rekompensaty tylko na podstawie art. 62g ustawy zmienianej w art. 1, za okres, w którym stosuje lub stosowałby taryfę określoną zgodnie z art. 62f ustawy zmienianej w art. 1.
2.  4
 Dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w ust. 1, rekompensata na podstawie art. 11 niniejszej ustawy, w zakresie ilości paliwa gazowego dostarczanego do odbiorców, o których mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy zmienianej w art. 1, przysługuje tylko za okresy poprzedzające okres określony w ust. 1. Za pozostałe okresy rekompensata taka przysługuje tylko w odniesieniu do ilości paliwa gazowego dostarczonego przez przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w ust. 1, dla odbiorców, o których mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2 lit. b-d ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejsza ustawą.
3. 
Jeżeli przedsiębiorstwu energetycznemu, o którym mowa w ust. 1, Prezes URE zatwierdził taryfę na podstawie art. 62f ust. 2 i 3 ustawy zmienianej w art. 1, lecz zgodnie z art. 10 ust. 1 lub 3 niniejszej ustawy przedsiębiorstwo to taryfy tej nie stosuje, prawo do rekompensaty, o której mowa w art. 62g ustawy zmienianej w art. 1, przedsiębiorstwo energetyczne nabywa za okres rozpoczynający się od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Prezes URE zatwierdził przedsiębiorstwu energetycznemu taryfę na podstawie art. 62f ust. 2 i 3 ustawy zmienianej w art. 1.
4. 
Składając wniosek o rekompensatę zgodnie z art. 62g ustawy zmienianej w art. 1, przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w ust. 1, oświadcza, że nie skorzystało z rekompensaty, o której mowa w art. 11, albo zwróciło rekompensatę otrzymaną zgodnie z art. 11, za okres określony w ust. 1 oraz w zakresie ilości paliwa gazowego, o których mowa w ust. 1.
5. 
Zarządca Rozliczeń S.A. odmawia wypłaty rekompensaty, jeśli sprzedawca nie złożył oświadczenia albo nie dokonał zwrotu rekompensaty na zasadach określonych w ust. 4.
6.  5
 Przepisy art. 62i ustawy zmienianej w art. 1 stosuje się odpowiednio.
3 Art. 12 ust. 1 zmieniony przez art. 5 plkt 2 lit. a ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz.U.2022.1723) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 września 2022 r.
4 Art. 12 ust. 2 zmieniony przez art. 5 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz.U.2022.1723) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 września 2022 r.
5 Art. 12 ust. 6 dodany przez art. 5 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz.U.2022.1723) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 września 2022 r.