Art. 24. - Szczególne rozwiązania służące ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw. - Dz.U.2022.1477 - OpenLEX

Art. 24. - Szczególne rozwiązania służące ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1477

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 sierpnia 2022 r.
Art.  24. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) 18
 (uchylony);
2)
art. 14 oraz art. 20-22, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;
3) 19
 (uchylony).
18 Art. 24 pkt 1 uchylony przez art. 23 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz.U.2022.1692) zmieniającej nin. ustawę z dniem 12 sierpnia 2022 r.
19 Art. 24 pkt 3 uchylony przez art. 23 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz.U.2022.1692) zmieniającej nin. ustawę z dniem 12 sierpnia 2022 r.