Art. 22. - Szczególne rozwiązania służące ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw. - Dz.U.2022.1477 - OpenLEX

Art. 22. - Szczególne rozwiązania służące ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1477

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 sierpnia 2022 r.
Art.  22. 

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 10 ust. 10 ustawy zmienianej w art. 14 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 10 ust. 10, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2022 r.