Art. 13. - Szczególne rozwiązania służące ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw. - Dz.U.2022.1477 - OpenLEX

Art. 13. - Szczególne rozwiązania służące ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1477

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 sierpnia 2022 r.
Art.  13. 

W ustawie z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2538, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 12 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) środki przekazane na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477) na rzecz wypłaty rekompensat, o których mowa w art. 2 ust. 1 tej ustawy;";

2)
w art. 13 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) wypłatę rekompensat, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw, oraz finansowanie zadania, o którym mowa w art. 12 ust. 2 tej ustawy.";

3)
w art. 15 w pkt 1 wyrazy "pkt 1-2b" zastępuje się wyrazami "pkt 1-2c";
4)
w art. 16 w ust. 1:
a)
po pkt 1a dodaje się pkt 1b w brzmieniu:

"1b) weryfikacja wniosków, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw;",

b)
po pkt 2b dodaje się pkt 2c w brzmieniu:

"2c) dokonywanie wypłat rekompensat, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw;".