Art. 8. - [Cena energii elektrycznej dla odbiorców uprawnionych w przypadku zawartej umowy z gwarancją stałej ceny; zasady naliczania zużycia energii elektrycznej w przypadku prosumentów energii odnawialnej] - Szczególne rozwiązania służące ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1704 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 czerwca 2024 r.
Art.  8.  [Cena energii elektrycznej dla odbiorców uprawnionych w przypadku zawartej umowy z gwarancją stałej ceny; zasady naliczania zużycia energii elektrycznej w przypadku prosumentów energii odnawialnej]
1.  46
 W przypadku gdy przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w art. 4 ust. 1, art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 1, zawarło z odbiorcą uprawnionym umowę z gwarancją stałej ceny obejmującą cały albo część 2023 r., w 2023 r. przepisów art. 4 ust. 1, art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 1 nie stosuje się w okresie objętym umową z gwarancją stałej ceny.
2. 
W przypadku odbiorcy uprawnionego, będącego prosumentem energii odnawialnej w rozumieniu art. 2 pkt 27a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 r. poz. 1378, 1383, 2370 i 2687), rozliczanego na podstawie art. 4 ust. 1 tej ustawy, zużycie energii elektrycznej, o którym mowa w art. 3 ust. 1, art. 4 ust. 2, art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1, jest naliczane po uwzględnieniu rozliczenia, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.
3. 
Do rozliczenia zużycia energii, o którym mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio art. 7 ust. 2 i 3.
46 Art. 8 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 8 ustawy z dnia 7 grudnia 2023 r. (Dz.U.2023.2760) zmieniającej nin. ustawę z dniem 31 grudnia 2023 r.