Art. 9a. - [Oświadczenie o spełnianiu warunków uznania za odbiorcę uprawnionego, dokonującego zakupu energii elektrycznej na potrzeby budowy budynku mieszkalnego] - Szczególne rozwiązania służące ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.269 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 lutego 2023 r.
Art.  9a.  [Oświadczenie o spełnianiu warunków uznania za odbiorcę uprawnionego, dokonującego zakupu energii elektrycznej na potrzeby budowy budynku mieszkalnego]
1. 
Odbiorca uprawniony, o którym mowa w art. 2 pkt 1 lit. j, w celu umożliwienia stosowania wobec niego limitu zużycia energii elektrycznej wynoszącego maksymalnie 2 MWh, składa podmiotowi uprawnionemu oświadczenie o spełnianiu przez tego odbiorcę warunków pozwalających na uznanie go za odbiorcę uprawnionego, o którym mowa w tym przepisie.
2. 
Przepisy art. 9 ust. 2 i 5-22 stosuje się odpowiednio.