Art. 38. - [Naruszenia przepisów zagrożone karą pieniężną; wymierzenie i wysokość kary pieniężnej] - Szczególne rozwiązania służące ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.269 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 lutego 2023 r.
Art.  38.  [Naruszenia przepisów zagrożone karą pieniężną; wymierzenie i wysokość kary pieniężnej]
1. 
Karze pieniężnej podlega, kto:
1)
nie realizuje obowiązków, o których mowa w art. 3, art. 4 ust. 2 i 3 lub art. 5 ust. 1 lub 3, art. 6 ust. 1 i 2 lub art. 7;
2)
nie realizuje w terminie obowiązku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 oraz art. 5 ust. 2;
3)
nie realizuje obowiązku, o którym mowa w art. 37 ust. 1;
4)
nie realizuje obowiązku, o którym mowa w art. 37 ust. 3.
2. 
Kary pieniężne, o których mowa w ust. 1, wymierza Prezes URE w drodze decyzji administracyjnej.
3. 
Wysokość kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, nie może być niższa niż 0,5% i wyższa niż 5% przychodu ukaranego podmiotu wynikającego z działalności koncesjonowanej osiągniętego w poprzednim roku podatkowym.
4. 
Wysokość kary pieniężnej wymierzonej w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, nie może być wyższa niż 20 000 zł.
5. 
Do kar pieniężnych, o których mowa w ust. 1, przepisy art. 56 ust. 4 i 6-7a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne stosuje się odpowiednio.