Szczególne rozwiązania dotyczące gminy Ostrowice w województwie zachodniopomorskim. - Dz.U.2018.1432 - OpenLEX

Szczególne rozwiązania dotyczące gminy Ostrowice w województwie zachodniopomorskim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1432

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 lipca 2018 r.

USTAWA
z dnia 5 lipca 2018 r.
o szczególnych rozwiązaniach dotyczących gminy Ostrowice w województwie zachodniopomorskim

1. 
Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, zniesie gminę Ostrowice w województwie zachodniopomorskim.
2. 
Rada Ministrów w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, ustali granice gminy albo gmin, do których włącza się dotychczasowy obszar gminy Ostrowice, mając na uwadze układ osadniczy i przestrzenny, więzi społeczne, gospodarcze i kulturowe oraz zdolność wykonywania zadań publicznych w tej gminie albo tych gminach.
3. 
Zniesienie gminy Ostrowice oraz ustalenie granic gminy albo gmin, o których mowa w ust. 2, nastąpi z dniem 1 stycznia 2019 r.
4. 
Wydanie rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, wymaga przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami zainteresowanych gmin. Konsultacje przeprowadza właściwy organ gminy.
5. 
Właściwy organ gminy przekazuje ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej informację o wynikach konsultacji, o których mowa w ust. 4.
6. 
Przepis art. 4a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000 i 1349) stosuje się odpowiednio.
1. 
Mienie gminy Ostrowice nieodpłatnie nabywa z mocy prawa gmina albo gminy, o których mowa w art. 1 ust. 2, z dniem 1 stycznia 2019 r.
2. 
Wojewoda zachodniopomorski rozstrzyga o nabyciu nieruchomości, stanowiących mienie, o którym mowa w ust. 1, w drodze decyzji administracyjnej.
3. 
Organem wyższego stopnia w sprawach decyzji, o której mowa w ust. 2, jest minister właściwy do spraw administracji publicznej.
4. 
Starosta przekazuje wojewodzie nieodpłatnie dokumentację niezbędną do wydania decyzji, o której mowa w ust. 2.
5. 
Przekazanie mienia ruchomego na rzecz gminy albo gmin, o których mowa w art. 1 ust. 2, następuje z dniem 1 stycznia 2019 r. na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych, sporządzonych nie później niż do dnia 31 grudnia 2018 r. przez osobę, o której mowa w art. 15 ust. 2.
1. 
Gmina albo gminy, które nabyły mienie gminy Ostrowice, nie ponoszą odpowiedzialności za jej zobowiązania.
2. 
Za zobowiązania gminy Ostrowice, powstałe przed dniem jej zniesienia, odpowiedzialność ponosi Skarb Państwa, reprezentowany przez wojewodę zachodniopomorskiego.
3. 
Zobowiązania gminy Ostrowice, istniejące na dzień 31 grudnia 2018 r., są zaspokajane ze środków budżetu państwa, z części, której dysponentem jest wojewoda zachodniopomorski.
4. 
Należności zniesionej gminy Ostrowice stają się należnościami gminy, o której mowa w art. 1 ust. 2, do której włączono obszar, na którym znajduje się siedziba urzędu gminy Ostrowice.
5. 
Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych gminy Ostrowice, według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r., stają się środkami pieniężnymi gminy, o której mowa w art. 1 ust. 2, do której włączono obszar, na którym znajduje się siedziba urzędu gminy Ostrowice.
6. 
Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych gminy Ostrowice, według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r., stają się środkami pieniężnymi właściwych jednostek organizacyjnych gminy, o której mowa w art. 1 ust. 2, do której włączono obszar, na którym znajduje się siedziba danej jednostki.
1. 
Kwoty z tytułu nieuiszczonych podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego, wraz z odsetkami za zwłokę, należne gminie Ostrowice, po ich uiszczeniu, stają się dochodem gminy albo gmin, o których mowa w art. 1 ust. 2, do których włączono obszar, na którym położona jest nieruchomość podlegająca opodatkowaniu.
2. 
Kwoty z tytułu nieuiszczonego podatku od środków transportowych, wraz z odsetkami za zwłokę, należne gminie Ostrowice, po ich uiszczeniu, stają się dochodem gminy albo gmin, o których mowa w art. 1 ust. 2, do których włączono obszar, na którym znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika tego podatku, a w przypadku przedsiębiorstwa wielozakładowego lub podmiotu, w którego skład wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne - dochodem gminy albo gmin, o których mowa w art. 1 ust. 2, do których włączono obszar, na którym znajduje się zakład lub jednostka posiadające środki transportowe podlegające opodatkowaniu.
3. 
Kwoty z tytułu nieuiszczonych opłaty skarbowej oraz opłaty targowej, wraz z odsetkami za zwłokę, należne gminie Ostrowice, po ich uiszczeniu, stają się dochodem gminy, o której mowa w art. 1 ust. 2, do której włączono obszar, na którym znajduje się siedziba urzędu gminy Ostrowice.
4. 
Kwoty z tytułu nieuiszczonych podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych, wraz z odsetkami za zwłokę, należne gminie Ostrowice, po ich uiszczeniu, nie są przekazywane gminie albo gminom, o których mowa w art. 1 ust. 2, i stanowią dochód budżetu państwa.
5. 
Zasady, o których mowa w ust. 1-4, stosuje się odpowiednio do obowiązków związanych ze zwrotem nadpłat podatków lub opłat, wraz z oprocentowaniem, oraz zwrotem podatków lub opłat.
1. 
Sprawy dotyczące podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od nieruchomości położonych na obszarze gminy Ostrowice:
1)
wszczęte, a nierozpatrzone do dnia 31 grudnia 2018 r. przez wójta gminy Ostrowice,
2)
zakończone przez wójta gminy Ostrowice decyzją ostateczną,
3)
w zakresie czynności sprawdzających i kontroli podatkowej oraz wszczęcia postępowania

- przejmują do prowadzenia organy podatkowe gminy albo gmin, o których mowa w art. 1 ust. 2, do których włączono obszar, na którym położona jest nieruchomość podlegająca opodatkowaniu.

2. 
Sprawy dotyczące podatku od środków transportowych należnego gminie Ostrowice:
1)
wszczęte, a nierozpatrzone do dnia 31 grudnia 2018 r.,
2)
zakończone decyzją ostateczną,
3)
w zakresie czynności sprawdzających i kontroli podatkowej oraz wszczęcia postępowania

- przejmują do prowadzenia organy podatkowe gminy albo gmin, o których mowa w art. 1 ust. 2, do których włączono obszar, na którym znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika, albo zakład lub jednostka posiadające środki transportowe podlegające opodatkowaniu w przypadku przedsiębiorstwa wielozakładowego lub podmiotu, w którego skład wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne.

1. 
Wojewoda zachodniopomorski w terminie 14 dni od dnia zniesienia gminy Ostrowice wzywa wierzycieli gminy Ostrowice, w formie obwieszczenia, publikowanego na stronie internetowej urzędu wojewódzkiego, do zgłaszania swoich wierzytelności.
2. 
Wierzyciele gminy Ostrowice zgłaszają swoje wierzytelności wojewodzie zachodniopomorskiemu w terminie 3 miesięcy od dnia publikacji obwieszczenia, o którym mowa w ust. 1. Wierzytelności niezgłoszone w tym terminie wygasają.
3. 
W zgłoszeniu wierzytelności należy podać:
1)
imię i nazwisko albo nazwę wierzyciela i odpowiednio jego miejsce zamieszkania albo siedzibę, adres oraz numer PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku - inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację;
2)
określenie wierzytelności wraz z należnościami ubocznymi oraz wartość wierzytelności niepieniężnej;
3)
dowody stwierdzające istnienie wierzytelności;
4)
zabezpieczenia związane z wierzytelnością;
5)
stan sprawy, jeżeli co do wierzytelności toczy się postępowanie sądowe, administracyjne, sądowoadministracyjne lub przed sądem polubownym.
1. 
Wojewoda zachodniopomorski, nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy i nie później niż po upływie 15 miesięcy od dnia zniesienia gminy Ostrowice, w przypadku uznania wierzytelności zgłoszonych w terminie, kieruje do wierzyciela informację, w której określa wierzytelność oraz określa kwotę, jaka przypada danemu wierzycielowi.
2. 
Wierzyciel może wnieść do sądu okręgowego właściwego ze względu na siedzibę wojewody zarzuty dotyczące informacji, o której mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia doręczenia tej informacji.
3. 
Zarzuty powinny odpowiadać wymogom formalnym pisma procesowego, a ponadto wskazywać zaskarżoną wierzytelność oraz zawierać wniosek co do uznania albo odmowy uznania wierzytelności wraz z uzasadnieniem i wskazaniem dowodów na ich poparcie.
4. 
Od zarzutów pobiera się piątą część opłaty stosunkowej.
5. 
Jeżeli zarzuty nie odpowiadają wymaganiom wskazanym w ust. 3 lub nie uiszczono należnej opłaty, o której mowa w ust. 4, przepis art. 130 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1360) stosuje się odpowiednio. Sąd odrzuca zarzuty wniesione po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalne, jak również zarzuty, których braków strona nie uzupełniła, lub zarzuty, od których strona nie wniosła należnej opłaty w wyznaczonym terminie.
6. 
Wojewoda zachodniopomorski dokonuje wypłaty kwoty przypadającej wierzycielowi niezwłocznie po:
1)
upływie terminu do wniesienia zarzutów - w przypadku niewniesienia zarzutów;
2)
prawomocnym rozpatrzeniu zarzutów przez sąd.
1. 
W odniesieniu do należności pieniężnej powstałej i niewygasłej przed dniem 31 grudnia 2018 r., której wierzycielem był organ gminy Ostrowice, wierzycielem staje się organ gminy, o której mowa w art. 1 ust. 2, do której włączono obszar, na którym znajduje się siedziba urzędu gminy Ostrowice. Organ gminy, który stał się wierzycielem, wstępuje w prawa i obowiązki organu gminy Ostrowice jako wierzyciela.
2. 
W odniesieniu do należności pieniężnej z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego, powstałej i niewygasłej przed dniem 31 grudnia 2018 r., której wierzycielem był organ gminy Ostrowice, wierzycielem staje się organ gminy, o której mowa w art. 1 ust. 2, do której włączono obszar, na którym znajduje się nieruchomość podlegająca opodatkowaniu lub jej większa część. Organ gminy, który stał się wierzycielem, wstępuje w prawa i obowiązki organu gminy Ostrowice jako wierzyciela.
3. 
W odniesieniu do należności pieniężnej z tytułu podatku od środków transportowych, powstałej i niewygasłej przed dniem 31 grudnia 2018 r., której wierzycielem był organ gminy Ostrowice, wierzycielem staje się organ gminy, do której włączono obszar gminy Ostrowice, na którym znajduje się odpowiednio:
1)
miejsce zamieszkania zobowiązanego;
2)
siedziba zobowiązanego; albo
3)
zakład lub jednostka posiadająca środki transportowe podlegające opodatkowaniu albo większa część tego zakładu lub tej jednostki, w przypadku przedsiębiorstwa wielozakładowego lub podmiotu, w którego skład wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne.

Organ gminy, który stał się wierzycielem, wstępuje w prawa i obowiązki organu gminy Ostrowice jako wierzyciela.

4. 
Pozostają w mocy wysłane upomnienia, tytuły wykonawcze, postanowienia zawierające stanowisko organu gminy Ostrowice oraz inne czynności tego organu podjęte w postępowaniu egzekucyjnym wszczętym na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1314 i 1356).
5. 
Postępowania w sprawie stanowiska organu gminy Ostrowice jako wierzyciela wszczęte na podstawie art. 34, art. 54 albo art. 59 ustawy, o której mowa w ust. 4, i niezakończone przed dniem 31 grudnia 2018 r., są dalej prowadzone przez organ gminy, zgodnie z właściwością, ustalaną na podstawie ust. 1-3.
1. 
W postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przez organ gminy Ostrowice przed dniem 31 grudnia 2018 r. i niezakończonym przed tym dniem, wierzycielem staje się organ gminy, o której mowa w art. 1 ust. 2, do której włączono obszar, na którym znajduje się siedziba urzędu gminy Ostrowice.
2. 
W postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym na podstawie tytułu wykonawczego obejmującego należność pieniężną z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego, wystawionego przez organy gminy Ostrowice przed dniem 31 grudnia 2018 r. i niezakończonym przed tym dniem, wierzycielem staje się organ gminy, o której mowa w art. 1 ust. 2, do której włączono obszar, na którym znajduje się nieruchomość podlegająca opodatkowaniu lub jej większa część.
3. 
W postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym na podstawie tytułu wykonawczego obejmującego należność pieniężną z tytułu podatku od środków transportowych, wystawionego przez organy gminy Ostrowice przed dniem 31 grudnia 2018 r. i niezakończonym przed tym dniem, wierzycielem staje się organ gminy, do której włączono obszar gminy Ostrowice, na którym znajduje się:
1)
miejsce zamieszkania zobowiązanego;
2)
siedziba zobowiązanego; albo
3)
zakład lub jednostka posiadająca środki transportowe podlegające opodatkowaniu albo większa część tego zakładu lub tej jednostki, w przypadku przedsiębiorstwa wielozakładowego lub podmiotu, w którego skład wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne.

Organ gminy, do której włączono obszar gminy Ostrowice, na którym znajduje się odpowiednio:

1)
siedziba urzędu gminy Ostrowice,
2)
nieruchomość podlegająca opodatkowaniu lub jej większa część - w przypadku dochodzenia należności pieniężnej z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego,
3)
miejsce zamieszkania lub siedziba zobowiązanego, a w przypadku przedsiębiorstwa wielozakładowego lub podmiotu, w którego skład wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne, zakład lub jednostka posiadająca środki transportowe podlegające opodatkowaniu albo większa część tego zakładu lub tej jednostki, jeżeli dochodzona jest należność pieniężna z tytułu podatku od środków transportowych

- reprezentuje wierzyciela w postępowaniach sądowych i administracyjnych wszczętych w związku z postępowaniami egzekucyjnymi prowadzonymi na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przez organ gminy Ostrowice przed dniem 31 grudnia 2018 r. i zakończonych przed tym dniem.

Organ egzekucyjny prowadzący postępowanie egzekucyjne wszczęte na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przez organ gminy Ostrowice zawiadamia zobowiązanego o zmianie wierzyciela przy pierwszej czynności podjętej w stosunku do zobowiązanego.

Od dnia zniesienia gminy Ostrowice nie nalicza się odsetek i kosztów pozaodsetkowych od kwot pieniężnych wynikających z zobowiązań ciążących na gminie Ostrowice.

1. 
W sprawach zobowiązań po zniesionej gminie Ostrowice Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej wykonuje zastępstwo procesowe Skarbu Państwa przed sądami powszechnymi, polubownymi i przed Sądem Najwyższym oraz bierze udział w negocjacjach i mediacjach.
2. 
Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej oraz gmina albo gminy, o których mowa w art. 1 ust. 2, a także Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie udzielają wojewodzie zachodniopomorskiemu, na jego wniosek, niezbędnej pomocy w wykonywaniu zadań przewidzianych w ustawie, w szczególności przedstawiają opinie, udzielają informacji oraz udostępniają dokumentację.
1. 
Z dniem wejścia w życie ustawy:
1)
postępowania sądowe toczące się w związku z zobowiązaniami gminy Ostrowice oraz postępowania egzekucyjne skierowane do majątku tej gminy podlegają umorzeniu z mocy prawa;
2)
niedopuszczalne jest wszczęcie postępowań, o których mowa w pkt 1;
3)
niedopuszczalne jest obciążanie składników mienia gminy Ostrowice ograniczonymi prawami rzeczowymi.
2. 
Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się do wierzytelności zgłoszonych w trybie art. 6.
1. 
W dniu wejścia w życie ustawy organy gminy Ostrowice ulegają rozwiązaniu oraz wygasają mandaty wójta oraz radnych.
2. 
Zadania i kompetencje organów gminy Ostrowice, do czasu jej zniesienia, wykonuje osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek wojewody zachodniopomorskiego zgłoszony za pośrednictwem ministra właściwego do spraw administracji publicznej.
3. 
W gminie Ostrowice nie przeprowadza się wyborów zarządzonych na podstawie art. 371 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349).
1. 
Dotychczasowe organy stanowiące w gminie albo gminach, o których mowa w art. 1 ust. 2, pełnią swoje funkcje do dnia 31 grudnia 2018 r., natomiast organy wykonawcze w tej gminie albo gminach pełnią swoje funkcje do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego wójta, burmistrza albo prezydenta miasta.
2. 
Wybory do organów gminy albo gmin, o których mowa w art. 1 ust. 2, w nowych granicach przeprowadza się łącznie z wyborami zarządzonymi na podstawie art. 371 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy.
3. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 2, komisarz wyborczy dokonuje podziału obszaru gminy albo gmin, których granice ustalono w związku ze zniesieniem gminy Ostrowice, na okręgi wyborcze oraz obwody głosowania oraz tworzy odrębne obwody głosowania.
4. 
Kadencja wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, radnych i rad wybranych w wyborach, o których mowa w ust. 2, upływa z dniem zakończenia kadencji rad wybranych w wyborach zarządzonych na podstawie art. 371 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy.
5. 
Pierwszą sesję rady w gminie albo gminach, o których mowa w art. 1 ust. 2, zwołuje komisarz wyborczy na dzień przypadający w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło ustalenie granic tej gminy albo gmin.
1. 
Gmina albo gminy, o których mowa w art. 1 ust. 2, na włączonym obszarze, wstępują w prawa i obowiązki gminy Ostrowice wynikające z zezwoleń, koncesji oraz innych aktów administracyjnych.
2. 
Organami właściwymi lub stronami wszczętych i niezakończonych postępowań administracyjnych i sądowych w sprawach z udziałem gminy Ostrowice, z wyłączeniem spraw, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 4, stają się po jej zniesieniu organy gminy albo gmin, o których mowa w art. 1 ust. 2.
3. 
W sprawach aktów prawa miejscowego ustanowionych przez organy zniesionej gminy Ostrowice przepis art. 4eb ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym stosuje się odpowiednio.
4. 
Akty prawa miejscowego ustanowione do dnia 31 grudnia 2018 r. na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892), ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785, 2141, 2372 i 2432 oraz z 2018 r. poz. 650) oraz ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1821) przez organy gminy albo gmin, o których mowa w art. 1 ust. 2, obowiązują również na włączonym obszarze gminy Ostrowice.
1. 
Pracownicy zatrudnieni w urzędzie gminy Ostrowice z dniem 1 stycznia 2019 r. stają się pracownikami urzędu gminy, do której włączono obszar, na którym znajduje się siedziba urzędu gminy Ostrowice. Przepis art. 43c ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260) stosuje się odpowiednio.
2. 
Jednostki organizacyjne gminy Ostrowice, z wyłączeniem urzędu gminy, stają się jednostkami organizacyjnymi gminy, o której mowa w art. 1 ust. 2, do której włączono obszar, na którym znajduje się siedziba danej jednostki.

Gmina, o której mowa w art. 18 ust. 1, staje się stroną umów i porozumień zawartych na podstawie art. 206 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366), których stroną jest gmina Ostrowice.

W ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000 i 1349) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 20:
a)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Pierwszą sesję nowo wybranej rady gminy zwołuje komisarz wyborczy na dzień przypadający w ciągu 7 dni po upływie kadencji rady.",

b)
ust. 2b otrzymuje brzmienie:

"2b. W przypadku wyborów przedterminowych pierwszą sesję zwołuje osoba, którą Prezes Rady Ministrów wyznaczył do pełnienia funkcji organów jednostki samorządu terytorialnego, na dzień przypadający w ciągu 7 dni po ogłoszeniu wyników wyborów do rady gminy.";

2)
w art. 92a dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. W przypadku złożenia skargi na rozstrzygnięcie, o którym mowa w art. 96 ust. 2 i art. 97 ust. 1, sąd administracyjny rozpatruje tę skargę w terminie 30 dni. Skargę kasacyjną Naczelny Sąd Administracyjny rozpatruje w terminie 30 dni.".

W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913 i 1000) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 21:
a)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Pierwszą sesję nowo wybranego sejmiku województwa zwołuje komisarz wyborczy właściwy w zakresie wykonywania czynności o charakterze ogólnowojewódzkim na dzień przypadający w ciągu 7 dni po upływie kadencji sejmiku.",

b)
ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. W przypadku wyborów przedterminowych pierwszą sesję zwołuje osoba, którą Prezes Rady Ministrów wyznaczył do pełnienia funkcji organów jednostki samorządu terytorialnego, na dzień przypadający w ciągu 7 dni po ogłoszeniu wyników wyborów do sejmiku województwa.";

2)
w art. 82b dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. W przypadku złożenia skargi na rozstrzygnięcie, o którym mowa w art. 84 ust. 2 oraz art. 85 ust. 1, sąd administracyjny rozpatruje tę skargę w terminie 30 dni. Skargę kasacyjną Naczelny Sąd Administracyjny rozpatruje w terminie 30 dni.".

W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000 i 1349) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 15:
a)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Pierwszą sesję nowo wybranej rady powiatu zwołuje komisarz wyborczy na dzień przypadający w ciągu 7 dni po upływie kadencji rady.",

b)
ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. W przypadku wyborów przedterminowych pierwszą sesję zwołuje osoba, którą Prezes Rady Ministrów wyznaczył do pełnienia funkcji organów jednostki samorządu terytorialnego, na dzień przypadający w ciągu 7 dni po ogłoszeniu wyników wyborów do rady powiatu.";

2)
w art. 80a dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. W przypadku złożenia skargi na rozstrzygnięcie, o którym mowa w art. 83 ust. 2 oraz art. 84 ust. 1, sąd administracyjny rozpatruje tę skargę w terminie 30 dni. Skargę kasacyjną Naczelny Sąd Administracyjny rozpatruje w terminie 30 dni.".

1. 
Organ stanowiący gminy albo gmin, o których mowa w art. 1 ust. 2, podejmuje uchwałę budżetową nie później niż do dnia 28 lutego 2019 r.
2. 
Terminy związane z ustalaniem budżetu, o którym mowa w art. 240 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ulegają wydłużeniu o 30 dni.
3. 
W projekcie budżetu oraz projekcie wieloletniej prognozy finansowej gmina albo gminy, o których mowa w art. 1 ust. 2, uwzględniają zmiany wynikające z niniejszej ustawy.
1. 
Gmina Ostrowice nie sporządza projektu oraz nie uchwala uchwały budżetowej na rok 2019 oraz wieloletniej prognozy finansowej na rok 2019 i lata następne.
2. 
Gmina Ostrowice przekaże gminie albo gminom, o których mowa w art. 1 ust. 2, do dnia 15 października 2018 r., dane niezbędne do sporządzenia projektu uchwały budżetowej na rok 2019.
1. 
Roczną planowaną kwotę części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019 dla gminy Ostrowice przeznacza się dla gminy albo gmin, o których mowa w art. 1 ust. 2, proporcjonalnie do przejętych zadań oświatowych.
2. 
W 2018 r. do gminy Ostrowice nie ma zastosowania przepis art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1453, 2203 i 2260 oraz z 2018 r. poz. 317), w zakresie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019.
1. 
Roczną planowaną kwotę części wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej na rok 2019 dla gminy Ostrowice przeznacza się dla gminy albo gmin, o których mowa w art. 1 ust. 2, proporcjonalnie do liczby mieszkańców, ustalonej zgodnie z ust. 2.
2. 
W przypadku gdy obszar gminy Ostrowice podlega włączeniu do więcej niż jednej gminy, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ustali do dnia 30 września 2018 r. liczbę mieszkańców gminy Ostrowice zamieszkałych w dniu 31 grudnia 2017 r. na obszarach podlegających włączeniu do poszczególnych gmin.
3. 
Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do części wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej na rok 2020.
1. 
Roczną planowaną kwotę udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyliczoną na rok 2019 dla gminy Ostrowice przeznacza się dla gminy albo gmin, o których mowa w art. 1 ust. 2, proporcjonalnie do liczby mieszkańców, ustalonej zgodnie z ust. 2.
2. 
W przypadku gdy obszar gminy Ostrowice podlega włączeniu do więcej niż jednej gminy, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ustali do dnia 30 września 2018 r. liczbę mieszkańców gminy Ostrowice zamieszkałych w dniu 31 grudnia 2017 r. na obszarach podlegających włączeniu do poszczególnych gmin.
3. 
Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych planowanych na rok 2020.
4. 
Do rozliczenia dochodu gminy Ostrowice z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych za 2018 r. nie stosuje się przepisów art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Środki z rozliczenia tych dochodów za 2018 r. nie są przekazywane gminie albo gminom, o których mowa w art. 1 ust. 2, i stanowią dochód budżetu państwa.

Minister właściwy do spraw finansów publicznych informuje gminę albo gminy, o których mowa w art. 1 ust. 2, o:

1)
rocznej planowanej na rok 2019 kwocie części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej przyjętej w projekcie ustawy budżetowej oraz o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - w terminie do dnia 15 października 2018 r.;
2)
rocznej kwocie części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej, wynikającej z ustawy budżetowej na rok 2019 oraz o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2019;
3)
rocznej planowanej na rok 2020 kwocie części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej przyjętej w projekcie ustawy budżetowej oraz o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - w terminie do dnia 15 października 2019 r.;
4)
rocznej kwocie części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej, wynikającej z ustawy budżetowej na rok 2020 oraz o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2020.

Do subwencji ogólnej oraz udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie nieuregulowanym niniejszą ustawą stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

1. 
Wojewoda zachodniopomorski lub osoba przez niego upoważniona dokonuje rozliczeń, w tym dotacji, sporządza sprawozdania oraz inne dokumenty wymagane przepisami prawa, dotyczące zniesionej gminy Ostrowice, w terminach wynikających z przepisów prawa.
2. 
Umorzeniu podlegają stanowiące dochód budżetu państwa zobowiązania gminy Ostrowice wraz z odsetkami za zwłokę oraz zobowiązania gminy Ostrowice z tytułu należności, o których mowa w art. 60 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Wojewoda zachodniopomorski lub osoba przez niego upoważniona ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości budżetowej i finansowej zniesionej gminy Ostrowice, wynikających z przepisów o rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej.

1. 
Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa będących skutkiem finansowym ustawy wynosi:
1)
w 2018 r. - 0 zł;
2)
w 2019 r. - 780 tys. zł;
3)
w 2020 r. - 47 180 tys. zł;
4)
w 2021 r. - 66 tys. zł;
5)
w 2022 r. - 66 tys. zł;
6)
w 2023 r. - 5 tys. zł;
7)
w 2024 r. - 0 zł;
8)
w 2025 r. - 0 zł;
9)
w 2026 r. - 0 zł;
10)
w 2027 r.-0 zł.
2. 
Wojewoda zachodniopomorski monitoruje limit wydatków, o którym mowa w ust. 1, oraz wdraża mechanizm korygujący, o którym mowa w ust. 3.
3. 
W przypadku zagrożenia przekroczenia przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, zostanie zastosowany mechanizm korygujący polegający na zmniejszeniu liczby wierzycieli, do których jest kierowana informacja, o której mowa w art. 7 ust. 1, lub zmniejszeniu zatrudnienia w zachodniopomorskim urzędzie wojewódzkim.

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.