[Ograniczenie możliwości uznania za doręczone pism nieodebranych w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii] -... - Dz.U.2022.376 t.j. - OpenLEX

Art. 98. - [Ograniczenie możliwości uznania za doręczone pism nieodebranych w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii] - Szczególne instrumenty wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.376 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 lutego 2022 r.
Art.  98.  [Ograniczenie możliwości uznania za doręczone pism nieodebranych w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii]
1. 
Nieodebranych pism podlegających doręczeniu za potwierdzeniem odbioru przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, których termin odbioru określony w zawiadomieniu o pozostawieniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru przypadał w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, nie można uznać za doręczone w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz przed upływem 14 dni od dnia zniesienia tych stanów.
2. 
Przepisu ust. 1 nie stosuje się do:
1)
postępowań w sprawach, o których mowa w art. 15f ust. 9 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych;
2)
postępowań, o których mowa w dziale IIIB ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa;
3)
kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej oraz postępowań podatkowych, jeżeli kontrole lub postępowania te wiążą się z podejrzeniem popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
4)
przesyłek wysyłanych do ani wysyłanych przez:
a)
sądy i Trybunały,
b)
prokuraturę i inne organy ścigania,
c)
komornika sądowego,
d)
organ administracji publicznej.