Art. 75. - Szczególne instrumenty wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.683 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 maja 2024 r.
Art.  75. 

W ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).