Szczególna ochrona niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2687

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 lutego 2023 r.

USTAWA
z dnia 15 grudnia 2022 r.
o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu 1

Przepisy ogólne

Ustawa reguluje:

1)
cenę maksymalną paliw gazowych oraz stawki opłat za świadczenie usług dystrybucji paliw gazowych stosowane w rozliczeniach z niektórymi odbiorcami paliw gazowych w 2023 r.;
2)
zasady i tryb przyznawania i wypłacania rekompensaty z tytułu stosowania ceny maksymalnej paliw gazowych lub stawek opłat za świadczenie usług dystrybucji paliw gazowych przez podmiot uprawniony, zwanej dalej "rekompensatą";
3)
zasady i tryb refundacji kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. do odbiorcy paliw gazowych;
4)
zasady i tryb wprowadzenia obowiązku przekazywania gazowego odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1)
przedsiębiorstwo wydobywające gaz ziemny - przedsiębiorcę zajmującego się wydobywaniem gazu ziemnego na podstawie posiadanej koncesji na wydobywanie węglowodorów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1072, 1261, 1504 i 2185);
2)
hurtowy rynek paliw gazowych - rynek, na którym jest prowadzony obrót produktami energetycznymi sprzedawanymi:
a)
przez giełdy towarowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 170, 1488 i 1933), rynek organizowany przez podmiot prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany w rozumieniu art. 3 pkt 44 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, 1723, 2127, 2243 i 2370), zwanej dalej "ustawą - Prawo energetyczne", zorganizowaną platformę obrotu w rozumieniu art. 3 pkt 44a ustawy - Prawo energetyczne prowadzoną przez spółkę prowadzącą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej giełdę towarową w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych,
b)
w ramach umów sprzedaży paliw gazowych, w których jedną ze stron jest przedsiębiorstwo wydobywające gaz ziemny, oraz w ramach umów sprzedaży paliw gazowych zawartych pomiędzy przedsiębiorstwami energetycznymi wykonującymi działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami gazowymi;
3)
umowa sprzedaży paliw gazowych - umowę, której przedmiotem jest sprzedaż paliw gazowych, zawartą:
a)
na hurtowym rynku paliw gazowych, gdzie jedną ze stron jest przedsiębiorstwo wydobywające gaz ziemny albo przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami gazowymi,
b)
między przedsiębiorstwem energetycznym wykonującym działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami gazowymi albo przedsiębiorstwem wydobywającym gaz ziemny a odbiorcą końcowym w rozumieniu art. 3 pkt 13a ustawy - Prawo energetyczne;
4)
gazowy odpis na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny - kwotę środków finansowych podlegającą przekazaniu przez przedsiębiorstwo wydobywające gaz ziemny na rachunek Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2538, z późn. zm.), zwany dalej "Funduszem Wypłaty Różnicy Ceny";
5)
podmiot uprawniony - przedsiębiorstwo energetyczne w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy - Prawo energetyczne, wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami gazowymi oraz przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji paliw gazowych;
6)
podatek VAT - podatek od towarów i usług, o którym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.);
7)
gospodarstwo domowe - osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe);
8)
grupa kapitałowa - grupę kapitałową w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 oraz z 2022 r. poz. 2581 i 2640).

Cena maksymalna oraz stawki opłat za świadczenie usług dystrybucji paliw gazowych stosowane w rozliczeniach z niektórymi odbiorcami paliw gazowych oraz zasady i tryb przyznawania i wypłacania rekompensat

1. 
W okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. podmiot uprawniony stosuje w rozliczeniach z odbiorcami paliw gazowych, o których mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo energetyczne, zwanymi dalej "odbiorcami uprawnionymi", cenę wynoszącą 200,17 zł/MWh, zwaną dalej "ceną maksymalną paliw gazowych".
2. 
Jeżeli w umowach zawartych pomiędzy podmiotem uprawnionym a odbiorcami uprawnionymi, w okresie dostaw paliw gazowych następującym po dniu 31 grudnia 2022 r. są ustalone ceny korzystniejsze dla tych odbiorców niż cena maksymalna paliw gazowych, stosuje się ceny zgodnie z umowami, do czasu zakończenia ich obowiązywania. W takim przypadku rekompensata nie przysługuje.
3. 
Jeżeli podmiot uprawniony stosuje w 2023 r. taryfę w rozumieniu art. 3 pkt 17 ustawy - Prawo energetyczne dla paliw gazowych zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zwanego dalej "Prezesem URE", w której ustalono ceny paliw gazowych na poziomie niższym niż cena maksymalna paliw gazowych, stosuje się te ceny. W takim przypadku rekompensata nie przysługuje.
4. 
W przypadku zmiany taryfy w rozumieniu art. 3 pkt 17 ustawy - Prawo energetyczne w okresie, o którym mowa w ust. 1, podmiot uprawniony może wystąpić z wnioskiem o wypłatę rekompensaty za okres od dnia obowiązywania zmienionej taryfy, z uwzględnieniem art. 14 ust. 4. W tym przypadku rekompensatę oblicza się proporcjonalnie do okresu stosowania zmienionej taryfy.
5. 
W przypadku odbiorcy uprawnionego, dla którego operator systemu przesyłowego gazowego lub operator systemu dystrybucyjnego gazowego w rozumieniu odpowiednio art. 3 pkt 24 i 25 ustawy - Prawo energetyczne zawarł ze sprzedawcą rezerwowym w rozumieniu art. 3 pkt 29a tej ustawy umowę sprzedaży rezerwowej, o której mowa w art. 5aa ust. 6 tej ustawy, albo umowę kompleksową na zasadach określonych w art. 5ab tej ustawy, przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio.
6. 
Przedsiębiorstwo energetyczne prowadzące działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami gazowymi w rozliczeniach z odbiorcami stosuje stawki opłat inne niż cena paliwa gazowego, w wysokości nie wyższej niż obowiązujące w dniu 1 stycznia 2022 r. Stawki te stosuje się do dnia 31 grudnia 2023 r. Z tytułu stosowania stawek rekompensata nie przysługuje.
7. 
Podmiot uprawniony wykonujący działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji paliw gazowych na potrzeby odbiorców uprawnionych, posiadający zatwierdzoną i obowiązującą taryfę dla paliw gazowych, w taryfie przeznaczonej do stosowania w 2023 r. lub jego części uwzględnia do stosowania w rozliczeniach usług dystrybucji paliw gazowych świadczonych w 2023 r. dla odbiorców uprawnionych, również stawki opłat za świadczenie usług dystrybucji uwzględnione w ostatniej taryfie dla usług dystrybucji paliw gazowych stosowanej w 2022 r.
8. 
Podmiot uprawniony, o którym mowa w ust. 7, stosuje stawki opłat za świadczenie usługi dystrybucji paliw gazowych, o których mowa w ust. 7, w rozliczeniach z:
1)
odbiorcami uprawnionymi, posiadającymi zawartą odrębną umowę oświadczenie usług dystrybucji paliw gazowych,
2)
podmiotami uprawnionymi, o których mowa w ust. 1 - w przypadku odbiorców uprawnionych posiadających zawartą umowę kompleksową, o której mowa w art. 5 ust. 3 ustawy - Prawo energetyczne

- na podstawie zestawienia tych odbiorców i podmiotów przekazanego przez podmiot uprawniony, o którym mowa w ust. 1.

9. 
Podmiot uprawiony, o którym mowa w ust. 1, przekazuje podmiotowi uprawionemu, o którym mowa w ust. 7, informację o zmianach w zakresie zestawienia odbiorców uprawnionych i podmiotów uprawnionych, o których mowa w ust. 8, w terminie 10 dni roboczych od zakończenia miesiąca kalendarzowego.
10. 
Podmiot uprawniony, o którym mowa w ust. 1, stosuje stawki opłat za świadczenie usługi dystrybucji paliw gazowych, o których mowa w ust. 7, w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi posiadającymi zawartą umowę kompleksową, o której mowa w art. 5 ust. 3 ustawy - Prawo energetyczne.
11. 
W przypadku odbiorcy uprawnionego, dla którego operator systemu przesyłowego gazowego lub operator systemu dystrybucyjnego gazowego w rozumieniu odpowiednio art. 3 pkt 24 i 25 ustawy - Prawo energetyczne zawarł ze sprzedawcą rezerwowym w rozumieniu art. 3 pkt 29a tej ustawy umowę sprzedaży rezerwowej, o której mowa w art. 5aa ust. 6 tej ustawy, albo umowę kompleksową na zasadach określonych w art. 5ab tej ustawy, podmiot uprawiony, o którym mowa w ust. 7, przekazuje zestawienie, o którym mowa w ust. 8, sprzedawcy rezerwowemu bądź sprzedawcy z urzędu wraz z informacją o zawartej umowie.
1. 
Podmiotowi uprawnionemu przysługuje rekompensata z tytułu stosowania ceny maksymalnej paliw gazowych lub stawek opłat za świadczenie usług dystrybucji paliw gazowych, za każdy miesiąc kalendarzowy.
2. 
Podmiotowi uprawnionemu, stosującemu cenę maksymalną paliw gazowych, przysługuje rekompensata, ustalana zgodnie ze wzorem:

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

R - kwotę rekompensaty (zł),

Ipz - ilość paliw gazowych dostarczonych lub prognozowanych do dostarczenia w danym miesiącu kalendarzowym stosowania ceny maksymalnej paliw gazowych do odbiorców uprawnionych, w danej grupie taryfowej (MWh),

Cpt - cenę paliwa gazowego dla danej grupy taryfowej wynikającą z taryfy (zł/MWh),

Cpm - cenę maksymalną paliw gazowych (zł/MWh).

3. 
Podmiotowi uprawnionemu, o którym mowa w art. 3 ust. 7, stosującemu stawki opłat za usługi dystrybucji paliw gazowych dla odbiorców uprawnionych, przysługuje rekompensata stanowiąca różnicę między wysokością opłat naliczonych za usługi dystrybucji paliw gazowych wynikających ze stawek opłat taryfy dla usług dystrybucji paliw gazowych na 2023 r. a wysokością opłat naliczonych za usługi dystrybucji paliw gazowych wynikających ze stawek opłat z ostatniej stosowanej w 2022 r. taryfy dla usług dystrybucji paliw gazowych dla odbiorców uprawnionych, dla ilości paliwa gazowego dostarczanego w 2023 r.
1. 
Rekompensata jest wypłacana za każdy miesiąc kalendarzowy na wniosek podmiotu uprawnionego.
2. 
Podmiot uprawniony składa wniosek o wypłatę rekompensaty do Zarządcy Rozliczeń S.A., o którym mowa w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 311), zwanego dalej "zarządcą rozliczeń", do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, dla którego składany jest wniosek o wypłatę rekompensaty. Jeżeli termin na złożenie wniosku o wypłatę rekompensaty przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.
3. 
Wniosek za styczeń 2023 r. składa się nie wcześniej niż od dnia 15 lutego 2023 r.
4. 
Podmiot uprawniony oblicza wysokość rekompensaty. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę rekompensaty z uchybieniem terminu, o którym mowa w ust. 2 lub 3, wniosek pozostawia się bez rozpoznania.
5. 
Wniosek o wypłatę rekompensaty oraz wniosek o rozliczenie rekompensaty, o którym mowa w art. 7, zawierają:
1)
oznaczenie podmiotu, do którego kierowany jest wniosek;
2)
nazwę podmiotu uprawnionego i adres jego siedziby;
3)
numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu uprawnionego;
4)
numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo informację o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
5)
adres poczty elektronicznej podmiotu uprawnionego;
6)
dla każdej grupy taryfowej:
a)
ilość paliw gazowych dostarczonych lub prognozowanych do dostarczenia, stanowiących podstawę do wyliczenia rekompensaty w danym miesiącu kalendarzowym, do odbiorców paliw uprawnionych, zakwalifikowanych dla danej grupy taryfowej,
b)
cenę paliw gazowych wynikającą z taryfy lub stawki opłat za świadczenie usług dystrybucji paliw gazowych,
c)
grupę taryfową,
d)
liczbę odbiorców w danej grupie taryfowej;
7)
numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonana wypłata rekompensaty;
8)
wnioskowaną wysokość rekompensaty - w przypadku wniosku o wypłatę rekompensaty;
9)
oznaczenie okresu, za który składany jest wniosek;
10)
inne informacje niezbędne do obliczenia i wypłaty rekompensaty lub rozliczenia rekompensaty;
11)
dokumenty potwierdzające uprawnienie osoby podpisującej wniosek do reprezentowania podmiotu uprawnionego.
6. 
Wraz z wnioskiem o wypłatę rekompensaty podmiot uprawniony składa oświadczenie o dokonaniu rozliczeń z odbiorcami paliw gazowych o następującej treści: "Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny oświadczam, że ceny i stawki opłat, za okres objęty wnioskiem o wypłatę rekompensaty, stosowane względem odbiorców uprawnionych lub podmiotów uprawnionych, zostały zastosowane zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
7. 
W przypadku wniosków o wypłatę rekompensaty, gdy niemożliwe jest uzyskanie rzeczywistych danych dotyczących ilości paliwa gazowego dostarczonego do danego odbiorcy paliw gazowych, dopuszcza się podanie ilości paliwa gazowego prognozowanej do dostarczenia dla tego odbiorcy.
8. 
W przypadku niezłożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 6, rekompensata za okres objęty wnioskiem o wypłatę rekompensaty nie przysługuje.
1. 
Zarządca rozliczeń weryfikuje wniosek o wypłatę rekompensaty pod względem jej wysokości, prawidłowości dokonanych obliczeń i kompletności wymaganych dokumentów i prawidłowego reprezentowania na podstawie podanych we wniosku danych i dokumentów, w tym dokumentów potwierdzających uprawnienie do reprezentowania, biorąc pod uwagę posiadane środki na wyodrębnionym rachunku bankowym zwanym dalej "rachunkiem rekompensaty ceny maksymalnej paliw gazowych".
2. 
W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku o wypłatę rekompensaty zarządca rozliczeń zatwierdza wniosek i dokonuje wypłaty rekompensaty w terminie 45 dni od dnia otrzymania prawidłowo sporządzonego wniosku.
3. 
Zatwierdzenie wniosku o wypłatę rekompensaty nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.
4. 
W przypadku gdy wniosek o wypłatę rekompensaty zawiera braki formalne lub błędy obliczeniowe lub budzi uzasadnione wątpliwości zarządcy rozliczeń co do zgodności ze stanem rzeczywistym, zarządca rozliczeń, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, wzywa podmiot uprawniony do usunięcia braków formalnych lub błędów obliczeniowych lub do usunięcia wątpliwości, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do ich usunięcia. W zakresie, w jakim kwota rekompensaty nie budzi wątpliwości, kwota ta jest wypłacana przez zarządcę rozliczeń zgodnie z ust. 2.
5. 
W przypadku negatywnej weryfikacji wniosku o wypłatę rekompensaty zarządca rozliczeń odmawia zatwierdzenia tego wniosku, informując podmiot uprawniony o przyczynie tej odmowy. Odmowa zatwierdzenia wniosku o wypłatę rekompensaty nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.
6. 
W przypadku nieusunięcia braków formalnych lub błędów obliczeniowych zawartych we wniosku o wypłatę rekompensaty lub wątpliwości zarządcy rozliczeń, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do ich usunięcia, zarządca rozliczeń odmawia zatwierdzenia wniosku o wypłatę rekompensaty w zakresie, w jakim kwota rekompensaty budzi wątpliwości lub nie przysługuje, informując podmiot uprawniony o przyczynie tej odmowy. Odmowa zatwierdzenia wniosku o wypłatę rekompensaty nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.
7. 
Odmowa, o której mowa w ust. 5 i 6, nie pozbawia podmiotu uprawnionego możliwości ponownego złożenia wniosku o wypłatę rekompensaty w zakresie, w jakim zarządca rozliczeń odmówił jej wypłaty, z wyjątkiem przypadku, gdy rekompensata nie przysługuje. Wnioski o wypłatę rekompensaty niezatwierdzone przed dniem złożenia wniosku o rozliczenie rekompensaty, o którym mowa w art. 7 ust. 1, pozostawia się bez rozpoznania. Przepisy ust. 1-6 oraz art. 5 ust. 1-8 stosuje się odpowiednio.
8. 
Zarządca rozliczeń może żądać od podmiotu uprawnionego przedłożenia dokumentów lub informacji uzasadniających wysokość wypłaconej rekompensaty w terminie do dnia 31 grudnia 2026 r.
9. 
Jeżeli podmiot uprawniony nie przedłożył dokumentów lub informacji, o których mowa w ust. 8, albo wynika z nich, że część lub całość kwoty rekompensaty została wypłacona nienależnie, zarządca rozliczeń wzywa ten podmiot do jej zwrotu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia wypłaty rekompensaty.
10. 
W przypadku gdy podmiot uprawniony nie dokona zwrotu, o którym mowa w ust. 9, zarządca rozliczeń wydaje decyzję administracyjną określającą wysokość nienależnie pobranej kwoty rekompensaty podlegającej zwrotowi oraz termin dokonania tego zwrotu. Od nienależnie pobranej kwoty rekompensaty naliczane są odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia jej otrzymania.
11. 
Jeżeli podmiot uprawniony w okresie 12 miesięcy od dnia wypłaty rekompensaty za ostatni miesiąc zaprzestał wykonywania działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi lub w zakresie usług dystrybucji paliw gazowych lub wypowiedział umowy zawarte z więcej niż z połową odbiorców uprawnionych, którzy korzystali w 2023 r. w rozliczeniach z tym podmiotem uprawnionym z ceny maksymalnej paliw gazowych lub stawek opłat za świadczenie usług dystrybucji paliw gazowych, kwotę rekompensaty wypłaconą temu podmiotowi uznaje się za pobraną nienależnie i podmiot uprawniony jest obowiązany do jej zwrotu w całości wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, liczonymi od dnia otrzymania rekompensaty.
12. 
W przypadku gdy nie zostanie dokonany zwrot, zarządca rozliczeń wzywa podmiot uprawniony do zwrotu nienależnie otrzymanych środków w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, a w przypadku zaniechania zwrotu środków, zarządca rozliczeń wydaje decyzję administracyjną określającą wysokość nienależnie pobranej kwoty podlegającej zwrotowi oraz termin dokonania tego zwrotu.
1. 
Podmiot uprawniony składa do zarządcy rozliczeń wniosek o rozliczenie rekompensaty nie wcześniej niż od dnia 15 marca 2024 r. i nie później niż do dnia 30 kwietnia 2024 r.
2. 
Zarządca rozliczeń dokonuje weryfikacji rekompensat należnych podmiotowi uprawnionemu na podstawie wniosku o rozliczenie rekompensaty i informuje o jej wynikach Prezesa URE w terminie 21 dni od dnia dokonania weryfikacji. Do weryfikacji rekompensat należnych podmiotowi uprawnionemu przepisy art. 5 ust. 5 oraz art. 6 ust. 1 i 3-6 stosuje się odpowiednio.
3. 
W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku o rozliczenie rekompensaty zarządca rozliczeń zatwierdza wniosek i określa kwotę ostatecznej rekompensaty w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.
4. 
W przypadku gdy kwota rekompensaty wypłaconej zgodnie z art. 4 jest niższa niż ostateczna kwota rekompensaty wynikająca z rozliczenia, zarządca rozliczeń dokonuje wyrównania tej różnicy na rzecz podmiotu uprawnionego w terminie 30 dni od dnia określenia ostatecznej kwoty rekompensaty, biorąc pod uwagę posiadane środki na rachunku rekompensaty ceny maksymalnej paliw gazowych oraz limity, o których mowa w art. 85. W przypadku braku środków na rachunku termin wyrównania, o którym mowa w zdaniu pierwszym, może zostać wydłużony najpóźniej do dnia 31 października 2024 r.
5. 
W przypadku niezłożenia wniosku o rozliczenie rekompensaty w terminie, o którym mowa w ust. 1, wypłaconą rekompensatę uznaje się za otrzymaną nienależnie i podmiot uprawniony jest obowiązany do jej zwrotu w całości wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od daty otrzymania rekompensaty, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zwrotu nienależnie pobranych środków.
6. 
Jeżeli z wniosku o rozliczenie rekompensaty wynika zwrot kwoty nadpłaconej rekompensaty, uznaje się ją za otrzymaną nienależnie i podmiot uprawniony zwraca ją w terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia wniosku przez zarządcę rozliczeń.
7. 
W przypadku gdy podmiot uprawniony nie zwrócił nienależnie otrzymanej rekompensaty, zarządca rozliczeń wzywa ten podmiot do jej zwrotu w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.
8. 
W przypadku gdy podmiot uprawniony nie zwrócił rekompensaty zgodnie z ust. 5 lub 7, zarządca rozliczeń wydaje decyzję administracyjną określającą wysokość nienależnie pobranej kwoty rekompensaty podlegającej zwrotowi oraz termin dokonania tego zwrotu. Od nienależnie pobranej kwoty rekompensaty nalicza się odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia jej otrzymania.
1. 
Składanie, weryfikacja i rozpatrywanie wniosków o wypłatę rekompensaty oraz wniosków o rozliczenie rekompensaty, a także korespondencja z zarządcą rozliczeń odbywają się wyłącznie w formie elektronicznej. Wnioski składa się do zarządcy rozliczeń przy użyciu formularza udostępnionego na stronie internetowej administrowanej przez zarządcę rozliczeń i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób uprawnionych do reprezentacji podmiotu uprawnionego.
2. 
Zarządca rozliczeń na swojej stronie internetowej udostępnia:
1)
wzór wniosku o:
a)
wypłatę rekompensaty,
b)
rozliczenie rekompensaty;
2)
instrukcje składania wniosków, o których mowa w pkt 1.
3. 
W sprawach decyzji administracyjnych wydawanych przez zarządcę rozliczeń organem wyższego stopnia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 i 2185) jest minister właściwy do spraw energii.
4. 
Zarządca rozliczeń informuje Prezesa URE o wypłaconych podmiotowi uprawnionemu kwotach rekompensat w terminie 21 dni od dnia dokonania wypłaty.
5. 
Podmiot uprawniony jest obowiązany do przechowywania dokumentacji związanej z wnioskowaną rekompensatą przez okres 5 lat kalendarzowych począwszy od dnia, w którym została wypłacona lub zwrócona kwota wynikająca z wniosku o rozliczenie rekompensaty.
1. 
Rekompensata jest wypłacana przez zarządcę rozliczeń.
2. 
Zarządca rozliczeń otrzymuje środki na wypłatę rekompensat z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.), zwanego dalej "Funduszem COVID-19", w ramach limitu określonego na ten cel w planie finansowym Funduszu COVID-19 na wyodrębniony rachunek rekompensaty ceny maksymalnej paliw gazowych, prowadzony przez zarządcę rozliczeń.
3. 
Wniosek o przekazanie środków na wypłaty rekompensat dla podmiotów uprawnionych zarządca rozliczeń składa co kwartał do ministra właściwego do spraw energii, określając łączną wysokość wnioskowanej kwoty i numer rachunku rekompensaty ceny maksymalnej paliw gazowych.
4. 
Minister właściwy do spraw energii przekazuje środki na wypłaty rekompensat zarządcy rozliczeń w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania środków z Funduszu COVID-19 z uwzględnieniem ust. 5.
5.  2
 Minister właściwy do spraw energii przekaże kwotę przeznaczoną na wypłatę rekompensaty za styczeń 2023 r., po uzyskaniu jej z Funduszu COVID-19, na rachunek rekompensaty ceny maksymalnej paliw gazowych. Wypłata rekompensaty może nastąpić po upływie wskazanego terminu.
6. 
Zarządca rozliczeń przedstawia ministrowi właściwemu do spraw energii zbiorcze rozliczenie środków oraz przekazuje niewykorzystane środki do Funduszu COVID-19 w terminie do dnia 31 grudnia 2024 r.
7. 
Zarządca rozliczeń może, na wniosek ministra właściwego do spraw energii, przekazać na czas określony, nie dłuższy niż 45 dni, środki z rachunku rekompensaty ceny maksymalnej paliw gazowych na rachunek Funduszu COVID-19.
8. 
Środki oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku rekompensaty ceny maksymalnej paliw gazowych nie stanowią przychodu zarządcy rozliczeń w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2587 i 2640).
9. 
Zarządca rozliczeń przeznacza całość odsetek od środków zgromadzonych na rachunku rekompensaty ceny maksymalnej paliw gazowych na wypłatę rekompensat.
10. 
Środki przekazane przez zarządcę rozliczeń na rzecz podmiotów uprawnionych, środki przekazane na podstawie ust. 7 oraz wydatki i koszty finansowane ze środków, o których mowa w ust. 8, nie stanowią u zarządcy rozliczeń kosztów uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy wymienionej w ust. 8.
11. 
Szczegółowe zasady współpracy ministra właściwego do spraw energii oraz zarządcy rozliczeń w zakresie przekazywania środków na rachunek rekompensaty ceny maksymalnej paliw gazowych oraz wymiany dokumentów i informacji określa umowa.
12. 
Środki wypłacone w ramach rekompensaty, które zostały pobrane nienależnie, podlegają zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie na rachunek rekompensaty ceny maksymalnej paliw gazowych, a w przypadku jego likwidacji - do budżetu państwa.
13. 
Zarządca rozliczeń nie pobiera wynagrodzenia za realizację zadań wynikających z ustawy, a koszty z tym związane pokrywa w ramach kosztów działalności, o której mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej.
1. 
Jeżeli podmiot uprawiony należy do jednej grupy kapitałowej z przedsiębiorstwem wydobywającym gaz ziemny, przedsiębiorstwo to może zawrzeć z podmiotem uprawnionym umowę, zwaną dalej "umową o wypłatę rekompensat", na podstawie której będzie ono bezpośrednio wypłacało podmiotowi uprawnionemu rekompensatę.
2. 
Umowa o wypłatę rekompensat może zostać zawarta na okres od dnia 1 stycznia 2023 r., ale nie dłuższy niż do dnia 31 lipca 2024 r.
3. 
Przedsiębiorstwo wydobywające gaz ziemny informuje zarządcę rozliczeń o zawarciu umowy o wypłatę rekompensat w terminie 3 dni roboczych od dnia jej zawarcia oraz przekazuje mu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię tej umowy.
4. 
Na mocy umowy o wypłatę rekompensat:
1)
podmiot uprawniony informuje przedsiębiorstwo wydobywające gaz ziemny o wyniku weryfikacji wniosku o wypłatę rekompensaty za dany miesiąc, o którym mowa w art. 6 ust. 1; formę i termin przekazania informacji określa umowa o wypłatę rekompensat;
2)
przedsiębiorstwo wydobywające gaz ziemny przekazuje podmiotowi uprawnionemu przysługującą mu część lub całość kwoty rekompensaty za dany miesiąc; maksymalna wysokość kwoty rekompensaty oraz termin jej wypłaty określone są w umowie o wypłatę rekompensat.
5. 
Umowa o wypłatę rekompensat może przewidywać również możliwość wypłaty podmiotowi uprawnionemu przez przedsiębiorstwo wydobywające gaz ziemny zaliczki na poczet rekompensaty za dany miesiąc. W przypadku, w którym kwota zaliczki na poczet rekompensaty wypłaconej za dany miesiąc okaże się wyższa niż kwota gazowego odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny w danym miesiącu, nadwyżka podlega rozliczeniu z należną podmiotowi uprawnionemu rekompensatą w kolejnych miesiącach, aż do pełnego rozliczenia. Kwota zaliczki na poczet rekompensaty za dany miesiąc nie może przekroczyć 50% szacowanej kwoty gazowego odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny w 2023 r.
6. 
Zaliczka na poczet rekompensaty wypłacona zgodnie z ust. 5, pomniejsza rekompensatę należną podmiotowi uprawnionemu za dany miesiąc kalendarzowy na mocy umowy o wypłatę rekompensat.
7. 
Jeżeli na mocy umowy o wypłatę rekompensat, podmiot uprawniony nie otrzymał od przedsiębiorstwa wydobywającego gaz ziemny rekompensaty lub zaliczki na poczet rekompensaty, która w pełni pokrywa wysokość rekompensaty za dany miesiąc, pozytywnie zweryfikowanej przez zarządcę rozliczeń zgodnie z art. 6 ust. 1, niewypłaconą część kwoty rekompensaty wypłaca mu zarządca rozliczeń, zgodnie z art. 6 ust. 2.
8. 
Przedsiębiorstwo wydobywające gaz ziemny pomniejsza przekazywaną w danym miesiącu kwotę gazowego odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny o:
1)
kwotę zaliczki na poczet rekompensaty przekazanej za dany miesiąc podmiotowi uprawnionemu, jeżeli taka zaliczka przewidziana jest w umowie o wypłatę rekompensat;
2)
kwotę rekompensaty lub rekompensat przekazaną podmiotowi uprawnionemu w danym miesiącu zgodnie z zawartą umową o wypłatę rekompensat.
9. 
Jeżeli łączna kwota pomniejszenia, o której mowa w ust. 8, jest wyższa niż kwota gazowego odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny za dany miesiąc, przedsiębiorstwo wydobywające gaz ziemny pomniejsza kwotę gazowego odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny w kolejnych miesiącach o różnicę pomiędzy tymi kwotami, aż do jej pełnego rozliczenia.
10. 
Przedsiębiorstwo wydobywające gaz ziemny informuje zarządcę rozliczeń:
1)
o wypłacie zaliczki na poczet rekompensaty oraz rekompensaty podmiotowi uprawnionemu na podstawie umowy o wypłatę rekompensat niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia wypłaty;
2)
o pomniejszeniach, o których mowa w ust. 8 i 9, niezwłocznie po ich dokonaniu, nie później jednak niż w ostatnim dniu roboczym przed upływem terminu na przekazanie gazowego odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny.
11. 
Łączne rekompensaty przekazane w ramach umowy o wypłatę rekompensat nie mogą przekroczyć rocznego należnego gazowego odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny pomniejszonego o środki wpłacone jako gazowy odpis na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny.
12. 
W terminie 14 dni od dnia przekazania podmiotowi uprawionemu ostatniej rekompensaty należnej mu na mocy umowy o wypłatę rekompensaty, przedsiębiorstwo wydobywające gaz ziemny przedkłada zarządcy rozliczeń zbiorcze zestawienie wypłaconych rekompensat, zaliczek na poczet rekompensat oraz dokonanych pomniejszeń, o których mowa w ust. 9 i 10.
13. 
Rekompensata wypłacana podmiotowi uprawnionemu na mocy umowy o wypłatę rekompensaty rozliczana jest zgodnie z art. 7.
1. 
W przypadku gdy środki na rachunku rekompensaty ceny maksymalnej paliw gazowych są niewystarczające na wypłatę rekompensaty, zarządca rozliczeń wstrzymuje wypłaty do czasu zapewnienia środków na ten cel. Za okres wstrzymania wypłaty nie nalicza się odsetek za opóźnienie.
2. 
W przypadku gdy środki na rachunku rekompensaty ceny maksymalnej paliw gazowych nie umożliwią wypłaty rekompensaty w całości do dnia 31 października 2024 r., zarządca rozliczeń informuje o tym fakcie Prezesa URE do dnia 8 listopada 2024 r., wskazując podmiot uprawniony oraz kwotę rekompensaty niewypłaconej temu podmiotowi.
3. 
Niewypłaconą wysokość rekompensaty, o której mowa w ust. 2, uwzględnia się przy zatwierdzeniu kolejnych taryf po dniu 8 listopada 2024 r., dla odbiorców uprawnionych.
4. 
Korektę uwzględnia się w okresie nieprzekraczającym 36 miesięcy począwszy od dnia 8 listopada 2024 r.
1. 
Kwoty rekompensat nie stanowią dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, o których mowa w art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
2. 
Kwoty rekompensat stanowią przychód podmiotu uprawnionego.
3. 
Cena maksymalna paliw gazowych oraz stawki opłat za świadczenie usług dystrybucji paliw gazowych nie zawierają podatku VAT oraz podatku akcyzowego, o którym mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 143, 1137, 1488, 1967, 2180 i 2236).

Kwoty rekompensat zalicza się do kategorii drugiej należności podlegających zaspokojeniu z funduszów masy upadłości, o której mowa w art. 342 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 1520).

1. 
W przypadku zmiany zewnętrznych warunków wykonywania działalności gospodarczej przez podmiot uprawniony, które wpływają na spadek ceny paliw gazowych wynikających z taryfy zatwierdzonej na 2023 r. lub część tego roku, w tym zmiany dotyczącej warunków zakładanych przy kalkulacji tej taryfy, podmiot uprawniony występuje do Prezesa URE z wnioskiem o zmianę taryfy w zakresie obniżenia cen paliw gazowych ustalonych w taryfie, w terminie 14 dni od tej zmiany.
2. 
W przypadku gdy mimo wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, podmiot uprawniony nie wystąpił do Prezesa URE o obniżenie cen paliw gazowych w taryfie, Prezes URE może wezwać podmiot uprawniony do złożenia wniosku o zmianę taryfy w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.
3. 
W przypadku gdy mimo wezwania podmiot uprawniony nie złoży wniosku, o którym mowa w ust. 2, lub nie uzupełni wniosku w terminie lub uzupełniony wniosek dalej zawiera braki formalne lub merytoryczne uniemożliwiające zatwierdzenie zmiany taryfy zgodnie z art. 44-46 ustawy - Prawo energetyczne, zarządca rozliczeń wstrzymuje wypłatę rekompensat po otrzymaniu informacji o tym fakcie od Prezesa URE.
4. 
W przypadku zatwierdzenia zmiany taryfy, o której mowa w ust. 1 albo 2, zawierającej obniżoną cenę paliwa gazowego, do ustalenia wysokości rekompensaty z tytułu stosowania ceny maksymalnej paliw gazowych, jako cenę paliw gazowych wynikających z taryfy stosuje się - od dnia złożenia do Prezesa URE wniosku o zmianę taryfy - cenę ze zmienionej taryfy. Prezes URE niezwłocznie informuje o złożeniu wniosku o zmianę taryfy zarządcę rozliczeń.
5. 
W przypadku gdy cena paliw gazowych w kolejnej zatwierdzonej taryfie jest niższa niż w taryfie dotychczas obowiązującej, do ustalenia wysokości rekompensaty z tytułu stosowania ceny maksymalnej paliw gazowych jako cenę paliw gazowych wynikających z taryfy, przyjmuje się - od dnia zakończenia obowiązywania dotychczasowej taryfy - cenę z kolejnej zatwierdzonej taryfy.
6. 
W przypadku gdy podmiot uprawniony, za okres po dniu złożenia do Prezesa URE wniosku o zmianę taryfy polegającą na obniżeniu cen paliw gazowych, otrzymał rekompensatę wyliczoną na podstawie ceny paliwa gazowego wyższej niż cena paliw gazowych w zatwierdzonej zmianie taryfy, wartość kolejnej rekompensaty lub rekompensat pomniejsza się odpowiednio z uwzględnieniem różnicy między ceną paliw gazowych przyjętą do wyliczenia rekompensaty za ten okres a obniżoną ceną paliw gazowych zatwierdzoną w zmianie.
7. 
W przypadku gdy podmiot uprawniony za okres od dnia upływu terminu obowiązywania taryfy, na jaki została zatwierdzona decyzją Prezesa URE taryfa, która obowiązywała w dniu złożeniu wniosku o zatwierdzenie kolejnej taryfy, otrzymał rekompensatę wyliczoną na podstawie ceny paliw gazowych wyższej niż cena paliw gazowych w zatwierdzonej nowej taryfie, wartość kolejnej rekompensaty lub rekompensat pomniejsza się odpowiednio z uwzględnieniem różnicy między ceną paliw gazowych przyjętą do wyliczenia rekompensaty za ten okres a obniżoną ceną paliw gazowych zatwierdzoną w nowej taryfie.

Przedsiębiorstwo energetyczne dostarczające paliwa gazowe za pomocą gazociągu lub sieci gazociągów, o których mowa w art. 41a ustawy - Prawo energetyczne, stosuje w rozliczeniach w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. z odbiorcami uprawnionymi, cenę paliw gazowych nie wyższą niż cena maksymalna paliw gazowych.

1. 
Podmiot uprawniony dokonujący sprzedaży paliw gazowych do odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych, o których mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy - Prawo energetyczne, lub świadczenia usług dystrybucji paliw gazowych na podstawie umowy dystrybucji paliw gazowych, jest obowiązany do przekazywania informacji o wpływie ustawy na cenę paliw gazowych lub stawki opłat świadczenia usług dystrybucji paliw gazowych dla tych odbiorców poprzez jej każdorazowe dołączenie do faktury, a w przypadku braku faktury w 2023 r. - do innego dokumentu wysyłanego do tych odbiorców.
2. 
Odbiorcy paliw gazowych, o których mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2 lit. b oraz c ustawy - Prawo energetyczne, przekazują informację, o której mowa w ust. 1, osobom zużywającym paliwo gazowe na potrzeby zużycia przez gospodarstwa domowe, niebędącymi odbiorcami, o których mowa w art. 45a ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne, wraz z rozliczeniami zużycia paliwa gazowego przez te osoby w 2023 r., zgodnie z obowiązującą umową albo dotychczasową praktyką w zakresie tych rozliczeń, wystawionymi po dniu 1 stycznia 2023 r.
3. 
Minister właściwy do spraw energii udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu wzór informacji, o której mowa w ust. 1.
1. 
Podmiot uprawniony, który nie stosuje się do obowiązku wskazanego w art. 3 ust. 1-3 i 7, podlega karze pieniężnej w wysokości nie niższej niż 1 000 000 zł i nie wyższej niż 15% przychodu ukaranego przedsiębiorcy, wynikającego z działalności koncesjonowanej, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym.
2. 
Niezależnie od kary pieniężnej określonej w ust. 1 Prezes URE może nałożyć karę pieniężną na kierownika podmiotu uprawnionego, z tym że kara ta może być wymierzona w kwocie nie większej niż 300% jego miesięcznego wynagrodzenia.
3. 
Kary pieniężne, o których mowa w ust. 1 i 2, wymierza Prezes URE w drodze decyzji administracyjnej.
4. 
Do kar pieniężnych, o których mowa w ust. 1 i 2, stosuje się przepisy art. 56 ust. 4 i 6-7a ustawy - Prawo energetyczne.

W przypadku gdy odbiorca paliw gazowych w gospodarstwie domowym, o którym mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy - Prawo energetyczne:

1)
wykorzystuje jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi, o których mowa w art. 3 pkt 3a ustawy - Prawo energetyczne, wpisany lub zgłoszony do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576, 1967 i 2456), do dnia wejścia w życie ustawy, albo po tym dniu - w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy;
2)
jest osobą w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 615, 1265 i 2140) nie przekracza kwoty 2100 zł, lub osobą w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę

- 3  przysługuje mu refundacja kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury i informacji, o których mowa w art. 18a, dokumentujących dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. do tego odbiorcy paliw gazowych, zwana dalej "refundacją podatku VAT".

1. 
Przedsiębiorstwo energetyczne w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy - Prawo energetyczne, wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami gazowymi, do faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych w 2023 r. i obejmującej dostarczenie paliw gazowych w więcej niż jednym roku kalendarzowym załącza informację dotyczącą ilości paliw gazowych dostarczonych w 2023 r., określoną na podstawie danych rzeczywistych dotyczących zużycia paliw gazowych, a także ich prognoz, na podstawie danych historycznych dotyczących zużycia paliw gazowych danego odbiorcy, do odbiorcy paliw gazowych, o którym mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy - Prawo energetyczne, do którego wysyłana jest taka faktura.
2. 
W przypadku, w którym faktura dokumentująca dostarczenie paliw gazowych w 2023 r. i obejmująca dostarczenie paliw gazowych w więcej niż jednym roku kalendarzowym, została dostarczona do odbiorcy paliw gazowych, o którym mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy - Prawo energetyczne, bez informacji, o której mowa w ust. 1, przedsiębiorstwo energetyczne w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy - Prawo energetyczne, wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami gazowymi, informację dotyczącą ilości dostarczonych paliw gazowych w 2023 r. załącza do kolejnej faktury wysyłanej do tego odbiorcy, a w przypadku jej braku w 2023 r. do innego dokumentu wysyłanego do tego odbiorcy w 2023 r.
1. 
Odbiorcy paliw gazowych w gospodarstwach domowych, o których mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy - Prawo energetyczne, składają wniosek o refundację podatku VAT na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu usta wy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) wójtowi, burmistrzowi albo prezydentowi miasta, nie później niż do dnia 29 lutego 2024 r., lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.
2. 
Wniosek o refundację podatku VAT składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.
3. 
Minister właściwy do spraw energii udostępnia w Biuletynie Informacji publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1.
1. 
Do wniosku o refundację podatku VAT odbiorca paliw gazowych w gospodarstwie domowym, o którym mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy - Prawo energetyczne, załącza fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez to przedsiębiorstwo energetyczne obejmującą okres dotyczący wniosku oraz dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.
2. 
Wójt, burmistrz albo prezydent miasta dokonuje weryfikacji wniosku o refundację podatku VAT, w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania gospodarstwa domowego w centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.
3. 
Do ustalenia przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta prawa do refundacji podatku VAT, o którym mowa w art. 18, stosuje się odpowiednio art. 411 ust. 10k-10° oraz 10r ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556).
4. 
Wójt, burmistrz albo prezydent miasta, weryfikuje wniosek o refundację podatku VAT w zakresie:
1)
zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania gospodarstwa domowego w centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków,
2)
wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, o którym mowa w art. 18 pkt 2, zgodnie z ust. 3

- jednorazowo przy złożeniu pierwszego wniosku o refundację podatku VAT przez odbiorcę paliw gazowych w gospodarstwie domowym, o którym mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy - Prawo energetyczne.

5. 
Przyznanie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania refundacji podatku VAT, uchylenie lub zmiana wysokości refundacji podatku VAT oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranej refundacji podatku VAT wymagają wydania decyzji.
6. 
Wójt, burmistrz lub prezydent miasta przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu refundacji podatku VAT na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej - o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o refundację podatku VAT. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o refundację podatku VAT, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, odbierając ten wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu refundacji podatku VAT.
7. 
Minister właściwy do spraw informatyzacji może udostępnić usługę umożliwiającą złożenie wniosku o refundację podatku VAT za jego pośrednictwem za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym przy użyciu publicznej aplikacji mobilnej, o której mowa w art. 19e ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 oraz z 2022 r. poz. 1087).
8. 
Wniosek o refundację podatku VAT złożony przy użyciu publicznej aplikacji mobilnej opatruje się zaawansowaną pieczęcią elektroniczną ministra właściwego do spraw informatyzacji, po uwierzytelnieniu składającego oświadczenie z wykorzystaniem certyfikatu, o którym mowa w art. 19e ust. 2a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, wydanego użytkownikowi publicznej aplikacji mobilnej po uwierzytelnieniu w sposób określony w art. 20a ust. 1 tej ustawy. W przypadku złożenia wniosku o refundację podatku VAT przy użyciu publicznej aplikacji mobilnej do tego wniosku można załączyć odwzorowania cyfrowe dokumentów, o których mowa w ust. 1.
9. 
W przypadku złożenia wniosku o refundację podatku VAT za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
1)
wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym;
2)
do wniosku można załączyć odwzorowania cyfrowe dokumentów, o których mowa w ust. 1.
1. 
Do postępowania w sprawie refundacji podatku VAT przepisy art. 23 ust. 12 i 13, art. 30 oraz art. 32 ust. 1-1d ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 615 i 1265) stosuje się odpowiednio, przy czym ilekroć w tych przepisach jest mowa o rodzinie, rozumie się przez to gospodarstwo domowe wymienione w art. 18 pkt 2.
2. 
Wójt, burmistrz albo prezydent miasta może, na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej, upoważnić swojego zastępcę, pracownika urzędu gminy albo kierownika ośrodka pomocy społecznej, a w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej w centrum usług społecznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz. U. poz. 1818) - dyrektora centrum usług społecznych, lub kierownika innej jednostki organizacyjnej gminy, a także inną osobę na wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej, dyrektora centrum usług społecznych lub innej jednostki organizacyjnej gminy do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących refundacji podatku VAT.
3. 
W sprawach refundacji podatku VAT nieuregulowanych niniejszą ustawą stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
4. 
Informacje przedstawione we wniosku o refundację podatku VAT składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
1. 
Refundacja podatku VAT jest zadaniem zleconym gminie. Refundację podatku VAT wypłacają gminy.
2. 
Wojewodowie przekazują środki gminom w granicach kwot określonych na realizację refundacji podatku VAT w Funduszu COVID-19.
3.  5
 Gmina składa wojewodzie wniosek o przyznanie środków co miesiąc, począwszy od lutego 2023 r. do stycznia 2025 r., do 10 dnia każdego miesiąca.
4. 
Przy ustalaniu wysokości środków na realizację refundacji podatku VAT uwzględnia się koszty wypłacania odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwach domowych, o których mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy - Prawo energetyczne, refundacji podatku VAT, w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.
5.  6
 Wniosek o przekazanie środków na refundację podatku VAT dla gmin wojewoda składa do ministra właściwego do spraw energii co miesiąc, począwszy od lutego 2023 r. do stycznia 2025 r., do 20 dnia każdego miesiąca.
6.  7
 Środki na dany miesiąc są przekazywane gminom przez wojewodę na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 3. Nadpłata środków może być zaliczana na poczet kwoty należnej w miesiącu następnym, z wyjątkiem nadpłaty za grudzień 2024 r., która podlega przekazaniu na rachunek właściwego urzędu wojewódzkiego w terminie do dnia 31 stycznia 2025 r.
7. 
Jeżeli w wyniku połączenia lub podziału gmin nastąpiły zmiany w podstawie obliczania kwoty środków, wojewoda uwzględnia te zmiany od pierwszego dnia następnego miesiąca po ich wejściu w życie.
8. 
Wójt, burmistrz, prezydent miasta, w terminie do 1. dnia każdego miesiąca, w którym może być wypłacana refundacja podatku VAT, informuje właściwego wojewodę o wysokości niewykorzystanych środków przekazanych przez wojewodę na refundację podatku VAT.
9. 
W terminie wskazanym przez wojewodę wójt, burmistrz, prezydent miasta zwracają niewykorzystane środki przekazane na refundację podatku VAT, w wysokości wskazanej przez wojewodę, na rachunek właściwego urzędu wojewódzkiego.
1. 
Wójt, burmistrz lub prezydent miasta przedstawia wojewodzie, w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po półroczu, rozliczenie dotacji z wyodrębnieniem liczby i kwoty wypłaconych refundacji podatku VAT, sporządzone narastająco za okres od dnia 1 stycznia do dnia kończącego dane półrocze.
2. 
Wojewodowie przedstawiają ministrowi właściwemu do spraw energii zbiorcze rozliczenie dotacji do końca miesiąca następującego po każdym półroczu.
3. 
Wojewodowie przedstawiają ministrowi właściwemu do spraw energii zbiorcze rozliczenie środków oraz przekazują niewykorzystane środki do Funduszu COVID-19, do dnia 28 lutego 2025 r.

Gazowy odpis na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny

Przedsiębiorstwo wydobywające gaz ziemny przekazuje gazowy odpis na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny.

1. 
Maksymalna wysokość gazowego odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny przekazywanego przez przedsiębiorstwo wydobywające gaz ziemny nie może przekraczać równowartości średniej ceny ważonej wolumenem zawartych transakcji w kontraktach rocznych na TGE Y-23 w okresie od początku notowania tego instrumentu do dnia wejścia w życie ustawy na giełdzie towarowej w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych.
2. 
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób ustalania wysokości gazowego odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny, biorąc pod uwagę konieczność równoważenia interesów uczestników rynku gazu ziemnego w rozumieniu art. 3 pkt 54 ustawy - Prawo energetyczne.
1. 
Przedsiębiorstwo wydobywające gaz ziemny przekazuje na rachunek Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny gazowy odpis na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny za dany miesiąc kalendarzowy w terminie do 20. dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu rozliczenia. Termin przypadający w dzień wolny od pracy przypada w pierwszy dzień roboczy po tym terminie.
2. 
W przypadku gazowego odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny, który nie został w całości rozliczony w terminie, o którym mowa w ust. 1, brakującą kwotę uwzględnia się w gazowym odpisie na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny za kolejny miesiąc kalendarzowy, w którym nastąpi rozliczenie.
3. 
Gazowy odpis na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny przekazany przez przedsiębiorstwo wydobywające gaz ziemny na rachunek Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny stanowi dla tego podmiotu koszty uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych albo ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.
4. 
Zarządca rozliczeń przekazuje na rachunek Funduszu COVID-19 środki finansowe zgromadzone z gazowych odpisów na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny w kwocie nie wyższej niż prognozowane zapotrzebowanie na środki finansowe na wypłaty rekompensat i prognozowanych nadwyżek, o których mowa w art. 28 ust. 3 pkt 2 lit. b oraz art. 31 ust. 7 pkt 2 lit. b, w terminie do 30. dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu rozliczenia.
5. 
Zarządca rozliczeń przekazuje po raz pierwszy środki pieniężne, o których mowa w ust. 4, na rachunek Funduszu COVID-19 po zmianie planu finansowego Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny.
1. 
Przedsiębiorstwo wydobywające gaz ziemny przekazuje do zarządcy rozliczeń w terminie do 25. dnia każdego miesiąca sprawozdanie potwierdzające gazowy odpis na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny za poprzedni miesiąc. Termin przypadający w dzień wolny od pracy przypada w pierwszy dzień roboczy po tym terminie.
2. 
Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1)
oznaczenie przedsiębiorstwa wydobywającego gaz ziemny - jego firmę, siedzibę i adres poczty elektronicznej;
2)
numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorstwo wydobywające gaz ziemny taki numer posiada, albo numer równoważnego rejestru państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Turcji albo numer identyfikacji podatkowej (NIP);
3)
oznaczenie okresu, którego dotyczy sprawozdanie;
4)
łączny wolumen wydobytego gazu ziemnego, wyrażony w MWh, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, w okresie objętym sprawozdaniem;
5)
sumę należnego gazowego odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny, za miesiąc kalendarzowy objęty sprawozdaniem;
6)
oświadczenie o następującej treści: "Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny oświadczam, że dane zawarte w niniejszym sprawozdaniu są kompletne i zgodne z prawdą."; klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
1. 
Przedsiębiorstwo wydobywające gaz ziemny, składa korektę sprawozdania do zarządcy rozliczeń, w przypadku gdy gazowy odpis na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny:
1)
został niepoprawnie obliczony w związku z błędami obliczeniowymi, lub
2)
zaistniała konieczność korekty gazowego odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny w wyniku korekty rozliczenia z odbiorcą będącego podstawą do obliczenia tego odpisu

- w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt 1 lub 2.

2. 
Korektę sprawozdania, o której mowa w ust. 1, składa się do dnia otrzymania informacji o rozpoczęciu przeprowadzania kontroli, o której mowa w art. 31 ust. 1, jednak nie później niż do dnia 31 marca 2024 r.
3. 
W przypadku stwierdzenia na podstawie korekty sprawozdania, o której mowa w ust. 1, zaakceptowanej przez zarządcę rozliczeń, że przekazana na rachunek Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny wartość gazowego odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny jest:
1)
zaniżona - przedsiębiorstwo wydobywające gaz ziemny, w terminie 7 dni od dnia złożenia korekty sprawozdania, przekazuje na rachunek Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny kwotę stanowiącą różnicę między gazowym odpisem na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny obliczonym zgodnie ze skorygowanym sprawozdaniem a gazowym odpisem na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny w wysokości wskazanej w sprawozdaniu, o którym mowa w art. 27 ust. 1;
2)
zawyżona - przedsiębiorstwo wydobywające gaz ziemny:
a)
pomniejsza gazowy odpis na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny w miesiącu następującym po miesiącu, w którym została zaakceptowana przez zarządcę rozliczeń korekta sprawozdania, będąca podstawą do obliczenia kwoty pomniejszenia równa różnicy między gazowym odpisem na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny obliczonym w korekcie sprawozdania a gazowym odpisem na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny w wysokości wskazanej w sprawozdaniu, o którym mowa w art. 27 ust. 1,
b)
składa wniosek do zarządcy rozliczeń o zwrot przekazanej nadwyżki, w przypadku gdy ta kwota dotyczy ostatniego miesiąca objętego obowiązkiem, o którym mowa w art. 18, albo kiedy korekta sprawozdania została wydana po okresie trwania tego obowiązku.
4. 
Do korekt sprawozdań, o których mowa w ust. 1, przepisy art. 29-31 stosuje się odpowiednio.
1. 
Zarządca rozliczeń weryfikuje sprawozdanie, o którym mowa w art. 27 ust. 1, pod względem kompletności przekazanych danych i prawidłowości dokonanych obliczeń w zakresie danych zawartych w sprawozdaniu.
2. 
W przypadku gdy sprawozdanie, o którym mowa w art. 27 ust. 1, zawiera braki formalne lub błędy obliczeniowe lub budzi uzasadnione wątpliwości zarządcy rozliczeń co do zgodności ze stanem rzeczywistym, zarządca rozliczeń, w terminie 20 dni od dnia otrzymania sprawozdania, wzywa przedsiębiorstwo wydobywające gaz ziemny, do usunięcia braków formalnych, błędów obliczeniowych lub wątpliwości zarządcy rozliczeń w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do ich usunięcia.
3. 
W przypadku:
1)
nieusunięcia braków formalnych, błędów obliczeniowych zawartych w sprawozdaniu, o którym mowa w art. 27 ust. 1, lub uzasadnionych wątpliwości zarządcy rozliczeń w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do ich usunięcia, lub
2)
negatywnej weryfikacji sprawozdania, o którym mowa w art. 27 ust. 1

- zarządca rozliczeń przekazuje Prezesowi URE wniosek o przeprowadzenie kontroli zgodności informacji i oświadczeń złożonych w tym sprawozdaniu ze stanem faktycznym oraz dokumentacją zgromadzoną w sprawie.

1. 
Złożenie i weryfikacja sprawozdania, o którym mowa w art. 27 ust. 1, a także korespondencja z zarządcą rozliczeń odbywają się w formie elektronicznej.
2. 
Sprawozdanie, o którym mowa w art. 27 ust. 1, składa się do zarządcy rozliczeń przy użyciu formularza udostępnionego na stronie internetowej administrowanej przez zarządcę rozliczeń i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym.
3. 
Zarządca rozliczeń w uzgodnieniu z Prezesem URE udostępnia wzór sprawozdania, o którym mowa w art. 27 ust. 1, na swojej stronie internetowej.
4. 
Zarządca rozliczeń jest obowiązany do udostępnienia Prezesowi URE sprawozdania, o którym mowa w art. 27 ust. 1, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego sprawozdania.
1.  8
 Prezes URE przeprowadza kontrolę zgodności informacji i oświadczeń złożonych w sprawozdaniu, o którym mowa w art. 27 ust. 1, ze stanem faktycznym z własnej inicjatywy lub na wniosek zarządcy rozliczeń.
2. 
Kontrolę, o której mowa w ust. 1, przeprowadza się w siedzibie:
1)
Prezesa URE, na podstawie dokumentów i wyjaśnień dotyczących przekazanego gazowego odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny, złożonych na piśmie na jego żądanie, lub
2)
przedsiębiorstwa wydobywającego gaz ziemny.
3. 
Kontrolę, o której mowa w ust. 1, przeprowadza się na podstawie pisemnego upoważnienia Prezesa URE.
4. 
Osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 1, są uprawnione do:
1)
wstępu na teren nieruchomości, obiektów, lokali lub ich części, należących do przedsiębiorstwa wydobywającego gaz ziemny;
2)
żądania ustnych lub pisemnych wyjaśnień, okazania dokumentów lub danych zawartych na innych nośnikach informacji, mających związek z przedmiotem kontroli, oraz udostępnienia ich.
5. 
Z przeprowadzonej kontroli, o której mowa w ust. 1, sporządza się protokół zawierający ocenę zgodności ze stanem faktycznym informacji i oświadczeń złożonych w sprawozdaniu, o którym mowa w art. 27 ust. 1.
6. 
Podmiot podlegający kontroli, o której mowa w ust. 1, może wnieść zastrzeżenia do protokołu, o którym mowa w ust. 5, w terminie wyznaczonym przez Prezesa URE. Termin do złożenia zastrzeżeń nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia protokołu.
7. 
W przypadku stwierdzenia na podstawie kontroli, o której mowa w ust. 1, że przekazana na rachunek Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny wartość gazowego odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny jest:
1)
zaniżona, Prezes URE, w terminie 30 dni od dnia zakończenia kontroli, wydaje decyzję administracyjną o obowiązku przekazania na rachunek Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny przez przedsiębiorstwo wydobywające gaz ziemny, kwoty stanowiącej różnicę między gazowym odpisem na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny obliczonym przez Prezesa URE a gazowym odpisem na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny w wysokości wskazanej w sprawozdaniu, o którym mowa w art. 27 ust. 1, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji;
2)
zawyżona, Prezes URE, w terminie 30 dni od dnia zakończenia kontroli, wydaje decyzję administracyjną w przedmiocie:
a)
pomniejszenia gazowego odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny w miesiącu następującym po miesiącu, w którym została wydana ta decyzja, o kwotę stanowiącą dodatnią różnicę między gazowym odpisem na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny obliczonym przez Prezesa URE a gazowym odpisem na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny w wysokości wskazanej w sprawozdaniu, o którym mowa w art. 27 ust. 1,
b)
przekazania z rachunku Funduszu COVID-19, na wniosek zarządcy rozliczeń na rzecz przedsiębiorstwa wydobywającego gaz ziemny, kwoty stanowiącej dodatnią różnicę między gazowym odpisem na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny obliczonym przez Prezesa URE a gazowym odpisem na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny w wysokości wskazanej w sprawozdaniu, o którym mowa w art. 27 ust. 1 - w przypadku gdy nadwyżka dotyczy ostatniego miesiąca objętego obowiązkiem, o którym mowa w art. 18, albo kiedy decyzja została wydana po okresie obowiązywania tego obowiązku, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia.
8. 
Od kwoty, o której mowa w ust. 7 pkt 1, naliczane są odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia otrzymania przez przedsiębiorstwo wydobywające gaz ziemny decyzji administracyjnej, o której mowa w tym przepisie.
9. 
Prezes URE przekazuje:
1)
zarządcy rozliczeń decyzję administracyjną, o której mowa w ust. 7 pkt 1 i pkt 2 lit. a, lub kopię tej decyzji;
2)
przedsiębiorstwu wydobywającemu gaz ziemny decyzję administracyjną, o której mowa w ust. 7 pkt 2 lit. b, lub kopię tej decyzji.
10. 
Do postępowań przed Prezesem URE stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
11. 
Od decyzji administracyjnej, o której mowa w ust. 7, służy odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu ochrony konkurencji i konsumentów w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
12. 
Postępowanie w sprawie odwołania od decyzji administracyjnej, o której mowa w ust. 7, toczy się według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1805, z późn. zm.) o postępowaniu w sprawach z zakresu regulacji energetyki.
13. 
W sprawach dotyczących kontroli, o której mowa w ust. 1, w zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale, stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 i 2105 oraz z 2022 r. poz. 24, 974 i 1570).

Zmiany w przepisach

W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1805, z późn. zm.) w art. 833 w § 6 kropkę na końcu zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy "a także refundacja podatku VAT, o której mowa w art. 18 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. poz. 2687).".

W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022 r. poz. 479, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 10 w § 4 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy "refundacja podatku VAT, o której mowa w art. 18 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. poz. 2687).";
2)
w art. 80 w § 2a w pkt 1 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy "a także refundacji podatku VAT, o której mowa w art. 18 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.".

W ustawie z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2022 r. poz. 457, 1079, 1250, 1604, 2185 i 2515) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 23:
a)
ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, jest wydawane na okres niezbędny do wznoszenia lub wykorzystywania sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń, jednak nie dłuższy niż 35 lat, liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. W przypadku morskiej farmy wiatrowej, o której mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, jest wydawane na okres od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna, do upływu 30 lat od dnia, w którym rozpoczęto wykorzystanie tej morskiej farmy wiatrowej.",

b)
w ust. 6g wyrazy "terminu określonego" zastępuje się wyrazami "terminów określonych";
2)
w art. 26:
a)
ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, jest wydawane na okres niezbędny do układania i utrzymywania kabli lub rurociągów, jednak nie dłuższy niż 35 lat, liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. W przypadku zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych lub jego elementów, pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, jest wydawane na okres od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna, do upływu 30 lat od dnia, w którym rozpoczęto wykorzystanie morskiej farmy wiatrowej, z której wyprowadzana jest moc za pomocą tego zespołu urządzeń lub jego elementów.",

b)
w ust. 8 wyrazy "terminu określonego" zastępuje się wyrazami "terminów określonych";
3)
w art. 27b po ust. 1a dodaje się ust. 1aa w brzmieniu:

"1aa. W odniesieniu do pozwoleń na wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich dla morskich farm wiatrowych, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, 30% pełnej kwoty opłaty dodatkowej,

oraz z 2022 r. poz. 1, 366, 480, 807, 830, 974, 1098, 1301, 1371, 1692, 1855, 1967, 2127, 2140, 2180, 2339, 2436 i 2600.

oraz z 2022 r. poz. 1, 366, 480, 807, 830, 974, 1098, 1301, 1371, 1692, 1855, 1967, 2127, 2140, 2180, 2339, 2436 i 2600.

4)
w art. 37i w ust. 3 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

"Wyniki tej oceny oraz raport są przekazywane ministrom właściwym do spraw: budownictwa, energii, gospodarki morskiej, gospodarki wodnej, klimatu, środowiska, planowania i zagospodarowania przestrzennego, mieszkalnictwa i rozwoju regionalnego.";

5)
w art. 66a dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

"4. Dla pozwoleń, o których mowa w art. 26 ust. 1, i uzgodnień, o których mowa w art. 27 ust. 1, dotyczących zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych lub jego elementów, wydanych przed dniem 1 czerwca 2019 r. dla przedsięwzięć, dla których przed dniem 1 czerwca 2019 r. wydano pozwolenie, o którym mowa w art. 23 ust. 1, dotyczące morskiej farmy wiatrowej, o której mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, za które podmiot, któremu udzielono tego pozwolenia, uiścił przed dniem 1 czerwca 2019 r. opłatę, o której mowa w art. 27b ust. 1 pkt 1, nie stosuje się art. 26 ust. 6.

5. Jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 2 lub 3 nie zostanie rozpoczęte układanie kabli wchodzących w skład zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych lub jego elementów, dla których wydano pozwolenia i uzgodnienia, o których mowa w ust. 4, organ, który wydał te pozwolenia i uzgodnienia, stwierdza, w drodze decyzji, ich wygaśnięcie.".

W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2647) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 26 w ust. 7e zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

"Do dochodów, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie zalicza się alimentów na rzecz dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4c, z uwzględnieniem art. 6 ust. 4e, świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 100a, dodatku energetycznego, o którym mowa w art. 5c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, dodatku osłonowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1, 202, 1692 i 2687), dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692, 1967, 2236 i 2687), dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła i dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967, 2127, 2185, 2236, 2243 i 2687), dodatku elektrycznego, o którym mowa w art. 27 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. poz. 2127, 2243 i 2687), refundacji kwoty odpowiadającej podatkowi VAT, o której mowa w art. 18 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na runku gazu (Dz. U. poz. 2687), oraz przyznanych na podstawie odrębnych przepisów zasiłku pielęgnacyjnego oraz dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów.";

2)
art. 52jc otrzymuje brzmienie:

"Art. 52jc. Zwalnia się od podatku dochodowego dodatek osłonowy, o którym mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, dodatek węglowy, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła i dodatek dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, o których mowa w ustawie z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, dodatek elektryczny, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, oraz refundację kwoty odpowiadającej podatkowi VAT, o której mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na runku gazu (Dz. U. poz. 2687).".

W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.) dodaje się art. 82c w brzmieniu:

"Art. 82c. 1. W sprawach, o których mowa w art. 82 ust. 3 pkt 1, organem właściwym jest:

1) Wojewoda Zachodniopomorski oraz Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego - w odniesieniu do morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego, strefy przyległej, wyłącznej strefy ekonomicznej, morskich portów i przystani oraz pasa nadbrzeżnego od linii wyznaczonej, na obszarach morskich, przebiegiem południka 16°41'56,70" długości geograficznej wschodniej, a następnie granicą województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego, do zachodniej granicy państwa;

2) Wojewoda Pomorski oraz Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego - w odniesieniu do morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego, strefy przyległej, wyłącznej strefy ekonomicznej, morskich portów i przystani oraz pasa nadbrzeżnego od wschodniej granicy państwa do linii wyznaczonej, na obszarach morskich, przebiegiem południka 16°41'56,70" długości geograficznej wschodniej, a następnie granicą województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego.

2. W odniesieniu do obiektów i robót budowlanych realizowanych na obydwu obszarach, o których mowa w ust. 1, właściwy jest wojewoda oraz Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, na którego obszarze właściwości znajduje się obszarowo większa część tego zamierzenia.".

W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, 1723, 2127, 2243 i 2370) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w odnośniku nr 1 do ustawy dodaje się zdanie w brzmieniu:

"Niniejsza ustawa służy stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/1032 z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzeń (UE) 2017/1938 (WE) nr 715/2009 w odniesieniu do magazynowania gazu (Dz. Urz. UE L 173 z 30.06.2022, str. 17 oraz Dz. Urz. UE L 245 z 22.09.2022, str. 70).";

2)
w art. 7:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych lub energii jest obowiązane do zawarcia umowy o przyłączenie do sieci z podmiotami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci, na zasadzie równoprawnego traktowania i przyłączania, w pierwszej kolejności, instalacji odnawialnego źródła energii, jeżeli istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci i dostarczania tych paliw lub energii, a żądający zawarcia umowy spełnia warunki przyłączenia do sieci i odbioru.",

b)
po ust. 1 dodaje się ust. 11 i 12 w brzmieniu:

"11. Jeżeli przedsiębiorstwo energetyczne odmówi zawarcia umowy o przyłączenie do sieci lub przyłączenia w pierwszej kolejności instalacji odnawialnego źródła energii, jest obowiązane niezwłocznie pisemnie powiadomić o odmowie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i zainteresowany podmiot, podając przyczyny odmowy.

12. Jeżeli odmowa nastąpiła z przyczyn ekonomicznych, w powiadomieniu, o którym mowa w ust. 11, przedsiębiorstwo energetyczne podaje także szacowaną wysokość opłaty, o której mowa w ust. 9, wraz z informacją o możliwości zażądania przedstawienia sposobu kalkulacji tej opłaty. Przedsiębiorstwo energetyczne na żądanie podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci w terminie 14 dni informuje ten podmiot o sposobie kalkulacji opłaty z wyszczególnieniem istotnych elementów nakładów inwestycyjnych przyjętych do kalkulacji opłaty.",

c)
ust. 1a otrzymuje brzmienie:

"1a. Przepis ust. 1 i 11 w zakresie przyłączenia do sieci w pierwszej kolejności stosuje się także do infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego, a następnie do ogólnodostępnej stacji ładowania obejmującej wyłącznie punkty ładowania o dużej mocy w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych.",

d)
w ust. 8d11 pkt 2 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) w ważnych wpisach do rejestru, w rozumieniu ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy, dotyczących jednostek fizycznych wytwórczych o mocy osiągalnej netto większej niż 100 MW, będących obiektami energetyki jądrowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących, planowanych do lokalizacji w miejsce i w zakresie nieprzekraczającym mocy przyłączeniowej istniejących jednostek fizycznych wytwórczych, opalanych węglem kamiennym lub węglem brunatnym, przeznaczonych do likwidacji, o ile wpis do rejestru został wydany na rzecz ich właściciela lub podmiotu przez niego upoważnionego.",

e)
po ust. 8d11 dodaje się ust. 8d12 w brzmieniu:

"8d12. W przypadku przyłączenia do sieci dystrybucyjnej mikroinstalacji z magazynem energii elektrycznej, do mocy zainstalowanej mikroinstalacji, o której mowa w ust. 8d4, nie wlicza się mocy zainstalowanej magazynu energii elektrycznej, o ile:

1) moc zainstalowana magazynu energii elektrycznej,

2) łączna moc możliwa do wprowadzenia do sieci dystrybucyjnej przez mikroinstalację z magazynem energii elektrycznej

- jest nie większa niż moc zainstalowana elektryczna mikroinstalacji.",

f)
w ust. 8e1 w pkt 2 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) urządzeń, instalacji lub sieci innych niż obiekty energetyki jądrowej o których mowa w art. 8d11 pkt 3, w tej ekspertyzie przyjmuje się, że w odniesieniu do mocy przyłączeniowej niezbędnej do zapewnienia możliwości wytwarzania energii elektrycznej z obiektów, o których mowa w art. 8d11 pkt 3 zostały wydane warunki przyłączenia.",

g)
ust. 9 otrzymuje brzmienie:

"9. W przypadku gdy przedsiębiorstwo energetyczne odmówi przyłączenia do sieci z powodu braku warunków ekonomicznych, o których mowa w ust. 1, może zawrzeć umowę o przyłączenie do sieci ustalając w tej umowie opłatę za przyłączenie w wysokości uzgodnionej z podmiotem ubiegającym się o przyłączenie do sieci. Przepisów ust. 8 pkt 1 i 2 oraz pkt 3 lit. a nie stosuje się.",

h)
po ust. 9 dodaje się ust. 9a w brzmieniu:

"9a. Budowę i rozbudowę odcinków sieci służących do przyłączenia instalacji należących do podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci może - w uzgodnieniu z przedsiębiorstwem energetycznym - zapewnić podmiot ubiegający się o przyłączenie.";

3)
w art. 9h:
a)
w ust. 6:
w pkt 2 we wstępie do wyliczenia skreśla się wyrazy ", operatora systemu magazynowania paliw gazowych";
dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) operatora systemu magazynowania w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez przedsiębiorstwo energetyczne certyfikatu, o którym mowa w art. 9h3 ust. 1, albo od dnia upływu terminu, o którym mowa w art. 9h3 ust. 7.",

b)
w ust. 7 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

"7) zdolność do wypełniania kryteriów, o których mowa w art. 3a rozporządzenia 715/2009",

c)
w ust. 8 dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

"8) przedsiębiorstwo to nie spełnia kryteriów, o których mowa w art. 3a rozporządzenia 715/2009";

4)
po art. 9h2 dodaje się art. 9h3 w brzmieniu:

"Art. 9h3. 1. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki może wyznaczyć operatorem systemu magazynowania wyłącznie przedsiębiorstwo energetyczne, które uzyskało certyfikat, zgodnie z procedurą określoną w art. 3a rozporządzenia 715/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1775/2005.

2. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przyznaje certyfikat:

1) na wniosek przedsiębiorstwa energetycznego posiadającego koncesję na magazynowanie paliw gazowych w instalacjach magazynowych, złożony w terminie 30 dni od dnia otrzymania decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o udzieleniu przedsiębiorstwu energetycznemu koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej polegającej na magazynowaniu paliw gazowych w instalacjach magazynowych;

2) z urzędu, w przypadku braku wniosku, o którym mowa w pkt 1;

3) na wniosek Komisji Europejskiej.

3. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przed przyznaniem certyfikatu, występuje do ministra właściwego do spraw zagranicznych o opinię dotyczącą wszelkich zagrożeń dla bezpieczeństwa dostaw gazu na poziomie krajowym, regionalnym lub ogólnounijnym, a także wszelkich łagodzeń takich zagrożeń, wynikających między innymi z:

1) praw i zobowiązań Unii Europejskiej wobec państwa trzeciego, wynikających z prawa międzynarodowego, w tym również z umowy zawartej z jednym lub większą liczbą państw trzecich, której stroną jest Unia Europejska i która dotyczy kwestii bezpieczeństwa dostaw energii;

2) praw i zobowiązań danych państw członkowskich wobec państwa trzeciego, wynikających z umów zawartych przez dane państwa członkowskie z jednym lub większą liczbą państw trzecich, w zakresie, w jakim umowy te są zgodne z prawem unijnym;

3) wszelkich innych szczególnych faktów i okoliczności danej sprawy.

4. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przed przyznaniem certyfikatu zajmuje stanowisko w sprawie jego przyznania i przekazuje je Komisji Europejskiej w formie projektu decyzji w sprawie przyznania certyfikatu w celu wydania opinii, o której mowa w art. 3a ust. 6 rozporządzenia 715/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1775/2005.

5. Minister właściwy do spraw zagranicznych przedstawia opinię, o której mowa w ust. 4, w terminie 21 dni od dnia otrzymania wystąpienia o jej przedstawienie.

6. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki po stwierdzeniu, że przedsiębiorstwo energetyczne spełnia kryteria, o których mowa w art. 3a rozporządzenia 715/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1775/2005, przyznaje temu przedsiębiorstwu, w drodze decyzji, certyfikat, w terminie 25 dni roboczych od dnia wydania opinii, o której mowa w ust. 3.

7. Jeżeli Prezes Urzędu Regulacji Energetyki nie wyda decyzji, o której mowa w ust. 6, w terminie 2 miesięcy od dnia wydania przez Komisję Europejską pozytywnej opinii, przyjmuje się, że certyfikat został przyznany.

8. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki niezwłocznie powiadamia Komisję Europejską o:

1) przyznaniu certyfikatu albo

2) odmowie przyznania certyfikatu, albo

3) przypadku wskazanym w ust. 7.

9. Decyzję, o której mowa w ust. 6, wraz z opinią Komisji Europejskiej, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki niezwłocznie ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go Urzędu.

10. W przypadku gdy przedsiębiorstwu energetycznemu przyznano certyfikat albo w przypadku, o którym mowa w ust. 7, przedsiębiorstwo to informuje Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o planowanych transakcjach lub działaniach, które mogą mieć wpływ na spełnianie przez to przedsiębiorstwo kryteriów, o których mowa w art. 3a rozporządzenia 715/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1775/2005, w terminie 14 dni od dnia podjęcia decyzji lub powzięcia wiadomości o tych transakcjach lub działaniach.

11. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki sprawdza spełnianie przez operatora, o którym mowa w ust. 1, kryteriów, o których mowa w art. 3a rozporządzenia 715/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1775/2005:

1) po przekazaniu przez tego operatora informacji, o której mowa w ust. 10;

2) z urzędu, w przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do spełniania tych kryteriów;

3) na uzasadniony wniosek Komisji Europejskiej.

12. W przypadku odmowy wydania certyfikatu lub stwierdzenia, po sprawdzeniu, o którym mowa w ust. 11, że operator systemu magazynowania nie spełnia kryteriów, o których mowa w art. 3a rozporządzenia 715/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1775/2005, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki określa w drodze decyzji kryteria, które nie są spełnione, oraz wyznacza termin na podjęcie działań mających na celu spełnienie tych kryteriów, zgodnie z art. 3a ust. 4 i 5 tego rozporządzenia. W przypadku niepodjęcia działań w wyznaczonym terminie Prezes Urzędu Regulacji Energetyki może uchylić decyzję o wyznaczeniu tego przedsiębiorstwa operatorem systemu magazynowania.";

5)
w art. 161 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki uzgadnia projekt planu, działając w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw energii.";

6)
w art. 23 w ust. 2 po pkt 21e dodaje się pkt 21f w brzmieniu:

"21f) przyznawanie certyfikatu, o którym mowa w art. 9h3, ";

7)
po art. 49a dodaje się art. 49aa w brzmieniu:

"49aa. 1. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej przekazuje Prezesowi URE informacje o zawartych umowach lub porozumieniach dotyczących rozliczeń w grupach kapitałowych, na podstawie których sprzedaje, kupuje lub rozlicza energię elektryczną, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. W informacji wskazuje się strony umowy lub porozumienia, ilość i cenę energii elektrycznej oraz okres, na jaki umowa lub porozumienie zostało zawarte.

2. Na podstawie danych zgromadzonych w trybie określonym w ust. 1, Prezes URE publikuje w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki średnią kwartalną cenę energii elektrycznej w terminie 21 dni od dnia zakończenia kwartału.";

8)
w art. 56:
a)
w ust. 1:
pkt 15 otrzymuje brzmienie:

"15) z nieuzasadnionych powodów zwleka z powiadomieniem Prezesa URE lub zainteresowanego podmiotu o odmowie zawarcia umów, o których mowa w art. 4g ust. 1 lub art. 7 ust. 11;",

po pkt 15 dodaje się pkt 15a w brzmieniu:

"15a) nie realizuje obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 12, ust. 8d2 lub ust. 8d3;",

pkt 25a otrzymuje brzmienie:

"25a) z nieuzasadnionych przyczyn nie występuje do Prezesa URE z wnioskiem o przyznanie:

a) certyfikatu niezależności lub nie dopełnia warunków określonych w decyzji, o której mowa w art. 9h1 ust. 12,

b) certyfikatu, o którym mowa w art. 9h3, lub nie dopełnia warunków określonych w decyzji, o której mowa w art. 9h3 ust. 12;",

po pkt 32 dodaje się pkt 32a w brzmieniu:

"32a) nie realizuje w terminie obowiązku, o którym mowa w art. 49aa ust. 1;",

b)
po ust. 2d dodaje się ust. 2d1 w brzmieniu:

"2d1. Wysokość kary pieniężnej wymierzonej w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15a, nie może być niższa niż 30 zł za 1 kW mocy przyłączeniowej wskazanej we wniosku o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej.",

c)
w ust. 3 w pkt 1 po wyrazach "32, " dodaje się wyrazy "32a, ";
9)
w art. 62b:
a)
w ust. 1 w pkt 2:
lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) będących wspólnotami mieszkaniowymi, o których mowa w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048), albo spółdzielniami mieszkaniowymi, o których mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1208 oraz z 2022 r. poz. 1561), które z mocy ustawy, umowy lub innego tytułu prawnego są uprawnione lub zobowiązane do zapewnienia paliwa gazowego w lokalach mieszkalnych na potrzeby zużycia przez gospodarstwa domowe, w lokalach podmiotów, o których mowa w lit. d, w zakresie, w jakim zużywają paliwo gazowe na potrzeby określone w tym przepisie lub do lokalnej produkcji ciepła zużywanego w gospodarstwach domowych znajdujących się w budynkach wielolokalowych należących do podmiotów, o których mowa w tym przepisie lub w lokalach podmiotów określonych w lit. d, oraz będących lokalami mieszkalnymi stanowiącymi gospodarstwa domowe, które są zlokalizowane w budynkach wielomieszkaniowych, które nie wchodzą w skład zasobu spółdzielni mieszkaniowej, wspólnoty mieszkaniowej lub nie stanowią lokali mieszkalnych zaliczanych do gospodarstw domowych, w lokalach podmiotów, o których mowa w lit. d, ",

w lit. d w tiret osiemnaste dodaje się przecinek i dodaje się tiret dziewiętnaste w brzmieniu:

"– związkami zawodowymi, o których mowa w ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 854), w zakresie, w jakim zużywają paliwa gazowe na potrzeby podstawowej działalności",

b)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Przez lokalną produkcję ciepła, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b oraz c, rozumie się wytwarzanie ciepła przez odbiorcę, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b lub c, na potrzeby budynków zasilanych w ciepło przez tego odbiorcę, przy wykorzystaniu źródła ciepła, nieprzyłączonego do zewnętrznej sieci ciepłowniczej, do którego to źródła ciepła tytuł prawny ma ten odbiorca, oraz zlokalizowanego w budynku zasilanym przez to źródło ciepła lub zlokalizowanego w takiej jego bliskości, że stanowią one technologiczny i funkcjonalny system zamknięty. Opłaty za ciepło wytworzone przy wykorzystaniu tego źródła ciepła rozliczane są zgodnie z zasadami przewidzianymi w art. 45a ust. 4.";

10)
w art. 62f ust. 9 otrzymuje brzmienie:

"9. Korektę, o której mowa w ust. 4, uwzględnia się w okresie nieprzekraczającym 36 miesięcy począwszy od dnia 1 stycznia 2023 r., po zakończeniu weryfikacji, o której mowa w art. 62i ust. 11, i przekazaniu informacji, o której mowa w art. 62i ust. 12a.";

11)
w art. 62i:
a)
ust. 11 otrzymuje brzmienie:

"11. Zarządca rozliczeń dokonuje weryfikacji rekompensat należnych podmiotowi uprawnionemu na podstawie otrzymanego od tego podmiotu wniosku o rozliczenie rekompensaty, który podmiot uprawniony składa do zarządcy rozliczeń w terminie od dnia 1 kwietnia 2023 r. do dnia 30 września 2023 r., i informuje Prezesa URE w terminie 21 dni od otrzymania wniosku o wynikach dokonanej weryfikacji.",

b)
po ust. 11 dodaje się ust. 11a-11e w brzmieniu:

"11a. W przypadku gdy kwota otrzymanych rekompensat jest wyższa od kwoty ostatecznej rekompensaty wynikającej z wniosku o rozliczenie rekompensaty, nadpłata kwoty ponad kwotę z wniosku o rozliczenie rekompensaty zwracana jest zarządcy rozliczeń w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez podmiot uprawniony żądania zwrotu od zarządcy rozliczeń.

11b. W przypadku gdy podmiot uprawniony nie złoży wniosku o rozliczenie rekompensaty w terminie wskazanym w ust. 11 lub nie zostanie dokonany zwrot, o którym mowa w ust. 11a, zarządca rozliczeń wydaje decyzję administracyjną określającą wysokość nienależnie pobranej kwoty rekompensaty podlegającej zwrotowi oraz termin dokonania tego zwrotu. Od nienależnie pobranej kwoty rekompensaty są naliczane odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia jej otrzymania.

11c. W przypadku gdy kwota otrzymanych rekompensat jest niższa od kwoty ostatecznej rekompensaty wynikającej z wniosku o rozliczenie rekompensaty zarządca rozliczeń dokonuje wypłaty środków wynikających z tej różnicy na rzecz podmiotu uprawnionego w terminie 14 dni od dnia określenia kwoty ostatecznej rekompensaty, z uwzględnieniem ust. 12 i 12a.

11d. W przypadku gdy kwota ostatecznej rekompensaty przekracza kwotę korekty, o której mowa w art. 62f ust. 4, nadpłata ponad kwotę tej korekty podlega zwrotowi do zarządcy rozliczeń w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez podmiot uprawniony żądania zwrotu od zarządcy rozliczeń. Zwrot nadpłaty nie może przekraczać sumy wypłaconych podmiotowi uprawnionemu kwot rekompensat miesięcznych.

11e. W przypadku gdy nie zostanie dokonany zwrot, o którym mowa w ust. 11d, zarządca rozliczeń wydaje decyzję administracyjną określającą wysokość nienależnie pobranej kwoty rekompensaty podlegającej zwrotowi oraz termin dokonania tego zwrotu. Od nienależnie pobranej kwoty rekompensaty są naliczane odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia jej otrzymania.",

c)
po ust. 12 dodaje się ust. 12a w brzmieniu:

"12a. W przypadku gdy ostatecznie środki na rachunku Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny nie umożliwią wypłaty rekompensaty za 2022 r. w całości, zarządca rozliczeń niezwłocznie informuje o tym fakcie podmiot uprawniony i Prezesa URE, wskazując Prezesowi URE podmiot uprawniony oraz kwotę ostatecznie niewypłaconej temu podmiotowi wysokości rekompensaty.".

W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556) w art. 401c po ust. 11a dodaje się ust. 11b oraz ust. 11c w brzmieniu:

"11b. Środki otrzymane przez Narodowy Fundusz w związku z realizacją Inwestycji E.1.1.1 "Wsparcie dla gospodarki niskoemisyjnej" w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, wykorzystane w celu ustanowienia instrumentu finansowego na rzecz mobilności zeroemisyjnej i niskoemisyjnej oraz energii i zwrócone do Narodowego Funduszu, przeznacza się, wraz z pobranymi od nich odsetkami i innymi pożytkami, po pomniejszeniu o koszty realizacji zadań związanych z ustanowieniem i obsługą instrumentu finansowego na rzecz mobilności zeroemisyjnej i niskoemisyjnej oraz energii, wyłącznie na spłatę pożyczki udzielonej Rzeczypospolitej Polskiej z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności lub na wsparcie przez Narodowy Fundusz rozwoju przemysłu dla rozwiązań zeroemisyjnych i niskoemisyjnych w zakresie zrównoważonej mobilności i energii, w tym:

1) instalacje przemysłowe nastawione na produkcję urządzeń służących budowie zeroemisyjnych środków transportu (pojazdy zasilane energią elektryczną, wodorem lub innymi paliwami z odnawialnych źródeł energii);

2) instalacje przemysłowe nastawione na produkcję części do tych pojazdów;

3) instalacje przemysłowe oraz innowacyjne rozwiązania nastawione na produkcję zeroemisyjnych źródeł energii i urządzeń do magazynowania energii oraz części do tych produktów.

11c. Przedsięwzięcia inwestycyjne, o których mowa w ust. 11b, mogą obejmować w szczególności procesy badawcze i innowacyjne, transfer technologii i współpracę między przedsiębiorstwami, koncentrujące się na gospodarce niskoemisyjnej, odporności i przystosowaniu się do zmiany klimatu.".

W ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1315, 1576, 1967 i 2411) wprowadza się następujące zmiany:

1)
po art. 5 dodaje się art. 5a w brzmieniu:

"Art. 5a. Przedsiębiorca wytwarzający wodór zapewnia, aby wytwarzany wodór spełniał wymagania jakościowe określone w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 7.";

2)
po art. 31a dodaje się art. 31b w brzmieniu:

"Art. 31b. 1. Przedsiębiorca, który prowadzi hurtownię wodoru lub transportuje, magazynuje, wprowadza do obrotu lub gromadzi w stacjach zakładowych wodór, który nie posiada certyfikatu jakości wodoru, podlega grzywnie od 50 000 zł do 500 000 zł.

2. Karze, o której mowa w ust. 1, nie podlega ten, kto prowadzi hurtownię wodoru lub transportuje, magazynuje, wprowadza do obrotu lub gromadzi w stacjach zakładowych wodór, który posiada certyfikat jakości wodoru, jeżeli nie jest świadomy, że certyfikat ten poświadcza nieprawdę.";

3)
po art. 37a dodaje się art. 37b w brzmieniu:

"Art. 37b. Do dnia 1 stycznia 2025 r. przez akredytowane laboratorium wykonujące badanie wodoru rozumie się laboratorium, które posiada akredytację dla ogólnych wymagań dotyczących kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących zgodnie z normą ISO:17025 "Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących" i posiada zaplecze techniczne i organizacyjne oraz zasoby kadrowe umożliwiające wykonywanie badań jakości wodoru zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 25d oraz do poboru próbek wodoru zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 25c.".

W ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1537 i 1723) w art. 70c w ust. 2 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) od dnia 1 października 2023 r. do dnia 30 września 2024 r. - w terminie do dnia 1 sierpnia 2023 r., a umowa powinna zostać zawarta do dnia 15 września tego roku.".

W ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, 1260, 1261, 1783, 1846 i 2185) w art. 72 ust. 4b otrzymuje brzmienie:

"4b. Złożenie wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1, wydawanych dla obiektu energetyki jądrowej lub inwestycji towarzyszącej, dla inwestycji w zakresie terminalu, a także dla inwestycji w zakresie morskiej farmy wiatrowej oraz zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy z morskiej farmy wiatrowej w rozumieniu odpowiednio art. 3 pkt 3 i 13 ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1050), może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.".

W ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1072, 1261, 1504 i 2185) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 34 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. W przypadku podziemnych zakładów górniczych, jeżeli w okresie pomiędzy złożeniem wniosku, o którym mowa w ust. 2, a zmianą koncesji przedsiębiorca będzie obowiązany sporządzić i przedłożyć organowi nadzoru górniczego do zatwierdzenia plan ruchu zakładu górniczego, o którym mowa w art. 108, albo dodatek do planu ruchu zakładu górniczego, o którym mowa w art. 109, dokumenty te sporządza z uwzględnieniem rzeczywistych szkodliwych wpływów robót górniczych zakładu górniczego, przedstawionych we wniosku, o którym mowa w ust. 2.";

2)
w art. 108 w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Plan ruchu zakładu górniczego sporządza się z uwzględnieniem warunków określonych w koncesji oraz odpowiednio w projekcie zagospodarowania złoża, dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów, decyzji inwestycyjnej albo w planie zagospodarowania podziemnego składowiska dwutlenku węgla, z zastrzeżeniem art. 34 ust. 2a, a w przypadku:".

W ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2022 r. poz. 515, 1604 i 2185) w art. 113g po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Certyfikaty, o których mowa w ust. 1, obejmują swoimi zakresami zespół urządzeń, z wyłączeniem urządzeń i budowli zlokalizowanych na obszarze lądowym, w tym stacji elektroenergetycznej zlokalizowanej na lądzie oraz odcinka lądowego kablowej linii eksportowej wraz z miejscem połączenia odcinka morskiego z odcinkiem lądowym kablowej linii eksportowej.".

W ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 r. poz. 1378, 1383 i 2370) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 70ba w ust. 1 wyrazy "12 miesięcy" zastępuje się wyrazami "18 miesięcy";
2)
w art. 74 w ust. 1 w pkt 1 wyrazy "24 miesięcy" zastępuje się wyrazami "33 miesięcy, ";
3)
w art. 79 w ust. 3 w pkt 8 w lit. a w tiret pierwszym wyrazy "24 miesięcy" zastępuje się wyrazami "33 miesięcy";
4)
w art. 79a w ust. 1 wyrazy "12 miesięcy" zastępuje się wyrazami "18 miesięcy".

W ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1092, 1576 i 1967) w art. 49 po ust. 2e dodaje się ust. 2f i 2g w brzmieniu:

"2f. W roku 2023 środki uzyskane ze sprzedaży w drodze aukcji uprawnień do emisji, z wyłączeniem środków przekazywanych na podstawie ust. 2c i 2d oraz środków, o których mowa w ust. 2b, mogą zostać przekazane w całości lub w części przez ministra właściwego do spraw klimatu, na wniosek Rady Ministrów, do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. O terminie przekazania środków minister właściwy do spraw klimatu informuje ministra właściwego do spraw budżetu nie później niż 14 dni przed datą przekazania środków.

2g. Środki, o których mowa w ust. 2f, nie stanowią dochodu budżetu państwa.".

W ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. poz. 1361 oraz z 2019 r. poz. 1527) art. 3 otrzymuje brzmienie:

"Art. 3. Minister właściwy do spraw energii wyda rozporządzenia, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 5 i 6, art. 19a i art. 26a ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie później niż w terminie do dnia 31 grudnia 2024 r.".

W ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 395 w pkt 16 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 17 w brzmieniu:

"17) ułożenie i utrzymywanie na obszarach morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego kabli służących do wyprowadzenia mocy z morskich farm wiatrowych w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1050), dla których wydane zostało pozwolenie, o którym mowa w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.";

2)
w art. 555 w ust. 2 w pkt 6 i 7 wyrazy "22 grudnia 2022 r." zastępuje się wyrazami "22 marca 2023 r.";
3)
w art. 566 w ust. 2 wyrazy "22 grudnia 2022 r." zastępuje się wyrazami "22 marca 2023 r.".

W ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1083 i 1260) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 2:
a)
po pkt 15 dodaje się pkt 15a w brzmieniu:

"15a) poważne szkody dla celów środowiskowych - poważne szkody dla celów środowiskowych określone w art. 17 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniającego rozporządzenie (UE) 2019/2088 (Dz. Urz. UE L 198 z 22.06.2020, str. 13, z późn. zm.);",

b)
po pkt 28 dodaje się pkt 28a-28c w brzmieniu:

"28a) wodór niskoemisyjny - wodór w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1315, 1576, 1967, 2411 i 2687), uzyskany w procesie elektrolizy lub innymi metodami, w sposób niewyrządzający poważnych szkód dla celów środowiskowych, w przypadku którego emisja gazów cieplarnianych w cyklu życia nie przekracza 3 t ekwiwalentu dwutlenku węgla na 1 t wodoru;

28b) wodór elektrolityczny - wodór niskoemisyjny uzyskany w wyniku przetworzenia energii elektrycznej w procesie elektrolizy;

28c) wodór odnawialny - wodór odnawialny w rozumieniu art. 2 pkt 102c rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.);";

2)
w art. 43 w ust. 2:
a)
po pkt 3 dodaje się pkt 3a i 3b w brzmieniu:

"3a) krajowy cel w zakresie liczby stacji wodoru oferujących do tankowania wyłącznie wodór elektrolityczny i wodór odnawialny, ustalony na poziomie wspierającym rozwój wodoru elektrolitycznego i wodoru odnawialnego;

3b) krajowy cel w zakresie udziału wodoru niskoemisyjnego, wodoru elektrolitycznego i wodoru odnawialnego w całości paliw wykorzystywanych w transporcie, ustalony na poziomie wspierającym rozwój wodoru elektrolitycznego i wodoru odnawialnego;",

b)
w pkt 4 wyrazy "pkt 2 i 3" zastępuje się wyrazami "pkt 2-3b";
3)
w art. 68 w ust. 1 uchyla się pkt 2.

W ustawie z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2538, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 12 po pkt 2b dodaje się pkt 2c w brzmieniu:

"2c) środki gazowego odpisu na Fundusz, o których mowa w art. 25 i art. 26 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. poz. 2687);";

2)
w art. 13 po pkt 5 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

"6) wypłatę środków pochodzących z gazowych odpisów na Fundusz, o których mowa w art. 25 i art. 26 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.";

3)
w art. 16 w ust. 1:
a)
po pkt 1c dodaje się pkt 1d-1f w brzmieniu:

"1d) weryfikacja korekt sprawozdań, o których mowa w art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku;

1e) weryfikacja sprawozdań, o których mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu;

1f) weryfikacja i akceptacja korekt sprawozdań, o których mowa w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu;",

b)
w pkt 2d wyrazy "przekazywanie z rachunku Funduszu" zastępuje się wyrazami "wnioskowanie zgodnie z art. 65 ust. 3 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.) o przekazanie z rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust. 1 tej ustawy, ",
c)
po pkt 2d dodaje się pkt 2da-2dc w brzmieniu:

"2da) wnioskowanie zgodnie z art. 65 ust. 3 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw o przekazanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust. 1 tej ustawy, kwoty na podstawie wniosku, o którym mowa w art. 25a ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku;

2db) wnioskowanie zgodnie z art. 65 ust. 3 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw o przekazanie z rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust. 1 tej ustawy, kwoty wskazanej w decyzji Prezesa URE, wydanej na podstawie art. 31 ust. 7 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu;

2dc) wnioskowanie zgodnie z art. 65 ust. 3 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw o przekazanie z rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust. 1 tej ustawy, kwoty na podstawie wniosku, o którym mowa w art. 28 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu;",

d)
pkt 2e otrzymuje brzmienie:

"2e) przekazywanie na Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, środków zgromadzonych z tytułu odpisów na Fundusz, o którym mowa w art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku, zgodnie z art. 24 ust. 4 tej ustawy;",

e)
po pkt 2e dodaje się pkt 2f-2h w brzmieniu:

"2f) wnioskowanie zgodnie z art. 65 ust. 3 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw o przekazanie z rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust. 1 tej ustawy, kwoty wskazanej w decyzji Prezesa URE, wydanej na podstawie art. 31 ust. 7 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu;

2g) wnioskowanie zgodnie z art. 65 ust. 3 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw o przekazanie z rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust. 1 tej ustawy, kwoty na podstawie wniosku, o którym mowa w art. 28 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu;

2h) przekazywanie na Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, środków zgromadzonych z tytułu gazowych odpisów na Fundusz, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, zgodnie z art. 26 ust. 4 tej ustawy.".

W ustawie z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1403, z 2020 r. poz. 2361 oraz z 2021 r. poz. 2151) wprowadza się następujące zmiany:

1)
art. 15 i art. 16 otrzymują brzmienie:

"Art. 15. Dokumenty potwierdzające recykling albo dokumenty potwierdzające inne niż recykling procesy odzysku wydawane na wniosek, o którym mowa w art. 11 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 4, które obejmują okresy:

1) od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.,

2) od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.,

3) od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

- są sporządzane zgodnie z przepisami dotychczasowymi.

Art. 16. Zaświadczenia, o których mowa w art. 59a i art. 64a ustawy zmienianej w art. 5, obejmujące okresy:

1) od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.,

2) od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.,

3) od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

- są sporządzane zgodnie z przepisami dotychczasowymi.";

2)
art. 18 otrzymuje brzmienie:

"Art. 18. Zaświadczenia, o których mowa w art. 53 ust. 1, art. 55 ust. 1 i art. 57 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 7, obejmujące okresy:

1) od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.,

2) od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.,

3) od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

- są sporządzane zgodnie z przepisami dotychczasowymi.".

W ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm.) po art. 31zzh dodaje się art. 31zzh1 w brzmieniu:

"Art. 31zzh1. Zwalnia się z obowiązku ustanowienia zabezpieczenia finansowego, wnoszonego na pokrycie depozytów zabezpieczających rozliczane przez spółkę prowadzącą giełdową izbę rozrachunkową lub spółkę wykonująca funkcję giełdowej izby rozrachunkowej na podstawie art. 68a ust. 14 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, transakcje zakupu lub sprzedaży energii elektrycznej zawarte bezpośrednio lub za pośrednictwem uprawnionych do tego podmiotów przez operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego w rozumieniu art. 3 pkt 24 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, w przypadku gdy operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego złoży odpowiednio spółce prowadzącej giełdową izbę rozrachunkową lub spółce wykonującej funkcję giełdowej izby rozrachunkowej na podstawie art. 68a ust. 14 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi:

1) oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji w trybie z art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego - w zakresie transakcji zawieranych bezpośrednio, lub

2) poręczenie za zobowiązania podmiotu, za pośrednictwem którego zawiera transakcje, wynikające z rozliczenia transakcji zawartych na zlecenie operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego, zabezpieczone oświadczeniem w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji w trybie z art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego - w zakresie transakcji zawieranych za pośrednictwem uprawnionych do tego podmiotów.".

W ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.) w art. 65:

1)
w ust. 4 po pkt 5 dodaje się pkt 5a i 5b w brzmieniu:

"5a) przekazania środków zgromadzonych z tytułu odpisu na Fundusz w rozumieniu art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz. U. poz. 2243), zwanej dalej "ustawą o środkach nadzwyczajnych, zgodnie z art. 24 ust. 4 tej ustawy";

5b) przekazania środków zgromadzonych z tytułu gazowego odpisu na Fundusz, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. poz. 2687), zgodnie z art. 26 ust. 4 tej ustawy;";

2)
w ust. 5:
a)
pkt 8 dodany przez art. 25 pkt 1 lit. b tiret drugie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz. 2236) oznacza się jako pkt 9,
b)
w pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10-14 w brzmieniu:

"10) wypłaty i obsługę rekompensat, o których mowa w art. 8 ust. 1 i art. 20 ust. 3 ustawy o środkach nadzwyczajnych;

11) wypłaty i obsługę rekompensat, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu;

12) przekazanie z rachunku Funduszu, zgodnie z ust. 3, na wniosek Zarządcy Rozliczeń S.A., o którym mowa w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej, zwanym dalej "zarządcą rozliczeń":

a) kwoty stanowiącej dodatnią różnicę między odpisem na Fundusz, o którym mowa w art. 2 pkt 10 ustawy o środkach nadzwyczajnych, obliczonym przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki a odpisem na ten fundusz w wysokości wskazanej w sprawozdaniu, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy o środkach nadzwyczajnych - w przypadku gdy nadwyżka dotyczy ostatniego miesiąca objętego obowiązkiem, o którym mowa w art. 21 tej ustawy, albo kiedy decyzja została wydana po okresie obowiązywania tego obowiązku, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia,

b) zawyżonej wartości wynikającej z korekty sprawozdania, o której mowa w art. 25a ust. 1 ustawy o środkach nadzwyczajnych, na podstawie wniosku, o którym mowa w art. 25a ust. 3 pkt 2 lit. b tej ustawy

- na rzecz podmiotu, o którym mowa w art. 21 ustawy o środkach nadzwyczajnych;

13) przekazanie z rachunku Funduszu, zgodnie z ust. 3, na wniosek zarządcy rozliczeń:

a) kwoty stanowiącej dodatnią różnicę między gazowym odpisem na Fundusz, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, obliczonym przez Prezesa URE a odpisem na ten fundusz w wysokości wskazanej w sprawozdaniu, o którym mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy - w przypadku gdy nadwyżka dotyczy ostatniego miesiąca objętego obowiązkiem, o którym mowa w art. 24 tej ustawy, albo kiedy decyzja została wydana po okresie obowiązywania tego obowiązku, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia,

b) zawyżoną wartość wynikająca z korekty sprawozdania, o której mowa w art. 23 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, na podstawie wniosku, o którym mowa w art. 28 ust. 3 pkt 2 lit. b tej ustawy

- na rzecz podmiotu, o którym mowa w art. 24 tej ustawy;

14) wypłaty i obsługę refundacji podatku VAT, o której mowa w art. 18 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.".

W ustawie z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1050) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 10:
a)
w ust. 3 w oznaczeniu symbolu ri wyrazy "ust. 6" zastępuje się wyrazami "ust. 5",
b)
w ust. 4 w oznaczeniu symbolu Co na końcu zdania dodaje się wyrazy "z uwzględnieniem waloryzacji, o której mowa w art. 38 ust. 5, na dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 5, ";
2)
w art. 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W przypadku zbycia przez wytwórcę zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy zgodnie z art. 58-61, jest on obowiązany, w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży albo ustalenia treści tej umowy w sposób określony w art. 58 ust. 8, wystąpić do Prezesa URE z wnioskiem o aktualizację ceny wskazanej w decyzji, o której mowa w art. 18 ust. 1, albo wynikającej z oferty, o której mowa w art. 31 ust. 1, albo ceny skorygowanej, o której mowa w art. 10 ust. 4 albo w art. 10 ust. 6.";

3)
w art. 16:
a)
w ust. 2 w pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) wypłata ujemnego salda nastąpi po wydaniu przez Komisję Europejską decyzji o zgodności tej pomocy publicznej z rynkiem wewnętrznym oraz po dniu wydania przez Prezesa URE decyzji, o której mowa w art. 18 ust. 1, ",

b)
w ust. 3 w pkt 2 wyrazy "publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej URE" zastępuje się wyrazami

"publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki, zwanym dalej "Biuletynem Informacji Publicznej URE", ",

c)
w ust. 4 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) wytwórca jest przedsiębiorstwem w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 lit. a-c lub e rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.), lub";

4)
w art. 18 w ust. 6 w zdaniu drugim po wyrazach "Niezależnym ekspertem może być" dodaje się przecinek i wyrazy "w szczególności";
5)
po art. 25 dodaje się art. 25a w brzmieniu:

"Art. 25a. Minister właściwy do spraw klimatu ogłasza w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski":

1) kurs wymiany euro, przyjęty do obliczenia ceny maksymalnej określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 25 ust. 2;

2) cenę maksymalną, określoną w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 25 ust. 2, w przeliczeniu na euro zgodnie z kursem, o którym mowa w pkt 1.";

6)
w art. 27:
a)
w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) wytwórca jest przedsiębiorstwem w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 lit. a-c lub e rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.",

b)
uchyla się ust. 3;
7)
w art. 30:
a)
w ust. 9:
pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) warunki zawieszenia dostępu do internetowej platformy aukcyjnej;";

po pkt 6 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

"7) szczegółowe warunki techniczne dotyczące obsługi zmian właścicielskich w systemie internetowej platformy aukcyjnej w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 64 ust. 1;",

b)
w ust. 10 wyrazy "otrzymania regulaminu" zastępuje się wyrazami "otrzymania tego projektu regulaminu";
8)
w art. 38 w ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Cena wskazana w decyzji, o której mowa w art. 18 ust. 1, albo z decyzji zmieniającej tę decyzję na podstawie art. 20 ust. 5, albo wynikająca z oferty, o której mowa w art. 31 ust. 1, albo cena skorygowana, o której mowa w art. 11 ust. 3, a także cena skorygowana, o której mowa w art. 10 ust. 4 i 6, podlegają corocznej waloryzacji średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem z poprzedniego roku kalendarzowego, określonym w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", począwszy od:

1) roku 2022 - w przypadku przyznania prawa do pokrycia ujemnego salda na zasadach określonych w rozdziale 3 albo

2) roku następującego po roku rozstrzygnięcia aukcji - w przypadku przyznania prawa do pokrycia ujemnego salda na zasadach określonych w rozdziale 4.";

9)
w art. 40:
a)
po ust. 10 dodaje się ust. 10a-10g w brzmieniu:

"10a. Wytwórca może złożyć do operatora rozliczeń energii odnawialnej oświadczenie o preferowanym sposobie wypłaty kwoty przeznaczonej na pokrycie ujemnego salda, obliczonej zgodnie z ust. 1 pkt 3.

10b. W oświadczeniu, o którym mowa w ust. 10a, wytwórca wskazuje, w wartościach procentowych, jaka część ceny, o której mowa w art. 18 ust. 1, albo ceny zmienionej na podstawie art. 20 ust. 5, albo wynikającej z oferty, o której mowa w art. 31 ust. 1, albo ceny skorygowanej, o której mowa w art. 11 ust. 3, a także ceny skorygowanej, o której mowa w art. 10 ust. 4 i 6, będącej podstawą do pokrycia ujemnego salda, ma być wyrażona w złotych za 1 MWh a jaka w euro za 1 MWh, przy czym suma wartości procentowych musi wynosić 100%.

10c. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 10a, składa się nie później niż 30 dni przed dniem złożenia pierwszego wniosku o pokrycie ujemnego salda, o którym mowa w ust. 1 pkt 3.

10d. W przypadku gdy oświadczenie, o którym mowa w ust. 10a, nie spełnia warunków określonych w ust. 10b i 10c, wypłata kwoty przeznaczonej na pokrycie ujemnego salda następuje w całości w złotych.

10e. O złożeniu przez wytwórcę oświadczenia, o którym mowa w ust. 10a, operator rozliczeń energii odnawialnej informuje Prezesa URE w terminie 45 dni od dnia otrzymania tego oświadczenia.

10f. Przed upływem 15 lat od wprowadzenia do sieci po raz pierwszy energii elektrycznej wytworzonej w morskiej farmie wiatrowej, wytwórca może jednokrotnie złożyć oświadczenie o zmianie wartości procentowych określonych w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 10a. Przepisy ust. 10a-10e stosuje się odpowiednio.

10g. Wartości określone w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 10f, stosuje się od miesiąca następującego po miesiącu złożenia tego oświadczenia.";

b)
dodaje się ust. 16 w brzmieniu:

"16. W przypadku gdy z oświadczenia, o którym mowa w ust. 10a lub 10f, wynika, iż część lub całość ceny, o której mowa w art. 18 ust. 1, albo ceny zmienionej na podstawie art. 20 ust. 5, albo wynikającej z oferty, o której mowa w art. 31 ust. 1, albo ceny skorygowanej, o której mowa w art. 11 ust. 3, a także ceny skorygowanej, o której mowa w art. 10 ust. 4 i 6, jest wyrażona w euro, przeliczenie wartości wyrażonej w euro na złote, na potrzeby ustalenia wartości energii elektrycznej, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, z uwzględnieniem ust. 1 pkt 1 lit. b, następuje według następującego wzoru:

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

COST_m - przeliczoną cenę, wynikającą z decyzji, o której mowa w art. 18 ust. 1, albo z decyzji zmieniającej tę decyzję na podstawie art. 20 ust. 5, albo wynikającą z oferty, o której mowa w art. 31 ust. 1, albo cenę skorygowaną, o której mowa w art. 11 ust. 3 albo cenę skorygowaną, o której mowa w art. 10 ust. 4 i 6, będącą podstawą do złożenia w miesiącu m wniosku o pokrycia ujemnego salda, za miesiąc m-1, wyrażoną w zł/MWh,

CCB - cenę, wynikającą z decyzji, o której mowa w art. 18 ust. 1, albo z decyzji zmieniającej tę decyzję na podstawie art. 20 ust. 5, albo wynikającą z oferty, o której mowa w art. 31 ust. 1, albo cenę skorygowaną, o której mowa w art. 11 ust. 3 albo cenę skorygowaną, o której mowa w art. 10 ust. 4 i 6, wyrażoną w zł/MWh,

U - część ceny, która ma być wyrażona w euro, wskazana zgodnie z ust. 10b lub ust. 10f, wyrażona w %,

Krozp - kurs euro, ogłoszony w obwieszczeniu wydanym na podstawie art. 25a,

Km-1 - średni kurs euro w miesiącu m-1, poprzedzającym złożenie wniosku o pokrycie ujemnego salda,

obliczony jako średnia arytmetyczna dobowych kursów euro w miesiącu m-1 ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski.";

10)
w art. 43 w ust. 1 w pkt 3 po wyrazach "eksploatacji morskiej farmy wiatrowej" dodaje się wyrazy "wraz z zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy";
11)
w art. 49 po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

"7. Zmiana warunków przyłączenia lub wydanie nowych warunków przyłączenia w miejsce warunków, które stanowiły podstawę do zawarcia umowy o przyłączenie, po zawarciu umowy o przyłączenie, nie wymagają wydania wstępnych warunków przyłączenia, chyba że zmiana dotyczy zwiększenia mocy przyłączeniowej.";

12)
w art. 51 w ust. 3 wyrazy "ust. 3" zastępuje się wyrazami "ust. 2";
13)
w art. 60 w ust. 1:
a)
w pkt 2 wyrazy "zaczęły obowiązywać" zastępuje się wyrazami "zostały wydane",
b)
w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) warunki przyłączenia dla tego zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy nie dotyczą morskich farm wiatrowych, dla których wytwórcy przyznano prawo do pokrycia ujemnego salda na zasadach określonych w rozdziale 3.";

14)
w art. 64:
a)
w ust. 2 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę i adres siedziby wytwórcy oraz numer NIP, o ile wytwórcy nadano ten numer, lub inny go zastępujący;

2) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę i adres siedziby nabywcy morskiej farmy wiatrowej oraz numer NIP, o ile nabywcy nadano ten numer, lub inny go zastępujący;",

b)
w ust. 3 w pkt 1 skreśla się wyrazy "(Dz. U. z 2022 r. poz. 1050)";
15)
w art. 71 wyrazy ", w którym ta decyzja stała się ostateczna" zastępuje się wyrazami "jej wydania";
16)
uchyla się art. 80;
17)
w art. 82 w ust. 3 cyfrę "5" zastępuje się cyfrą "2";
18)
uchyla się art. 84;
19)
w art. 88 uchyla się zdanie drugie.

W ustawie z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1642) w art. 1: