Art. 31d. - [Składanie, weryfikacja i korekta sprawozdań] - Szczególna ochrona niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.303 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2024 r.
Art.  31d.  [Składanie, weryfikacja i korekta sprawozdań]
1. 
Do korekty sprawozdań, o których mowa w art. 31c ust. 1, przepisy art. 28 stosuje się odpowiednio, przy czym korektę składa się do dnia otrzymania informacji o rozpoczęciu przez Prezesa URE kontroli, o której mowa w ust. 4, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia 2024 r.
2. 
Do weryfikacji sprawozdań, o których mowa w art. 31c ust. 1, przepisy art. 29 stosuje się odpowiednio.
3. 
Do złożenia i weryfikacji sprawozdań, o których mowa w art. 31c ust. 1, przepisy art. 30 ust. 1-4 stosuje się odpowiednio.
4. 
Do przeprowadzania kontroli przez Prezesa URE zgodności informacji i oświadczeń złożonych w sprawozdaniach, o których mowa w art. 31c ust. 1, przepisy art. 31 stosuje się odpowiednio.