Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.212.1566

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 listopada 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)
z dnia 2 listopada 2007 r.
w sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych w publicznych służbach zatrudnienia2)

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:
§  1. Rozporządzenie określa:
1) opis systemów teleinformatycznych stosowanych w publicznych służbach zatrudnienia zawierający strukturę systemu, wymaganą minimalną funkcjonalność systemu oraz zakres komunikacji pomiędzy elementami struktury systemu, w tym zestawienie struktur dokumentów elektronicznych, formatów danych oraz protokołów komunikacyjnych i szyfrujących;
2) wymagania standaryzujące w zakresie bezpieczeństwa, wydajności i rozwoju systemu;
3) sposób postępowania w zakresie stwierdzania zgodności oprogramowania z opisem systemu wraz z podaniem terminu dostosowania.
§  2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) ministrze - oznacza to ministra właściwego do spraw pracy;
2) okresie przejściowym - oznacza to okres rozpoczynający się od dnia ogłoszenia obowiązującej wersji opisu systemu teleinformatycznego do dnia wskazanego w tym ogłoszeniu, w którym dopuszcza się stosowanie systemu teleinformatycznego zgodnego z wersją opisu, obowiązującą przed dniem ogłoszenia;
3) opisie - oznacza to opis systemów informatycznych w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
4) oprogramowaniu - oznacza to oprogramowanie stosowane w publicznych służbach zatrudnienia wraz z warunkami określającymi sposób jego użytkowania;
5) poziomie organizacyjnym - oznacza to odpowiednio: powiat, województwo, wojewodę oraz ministra;
6) producencie - oznacza to przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 i Nr 180, poz. 1280) lub obywatela Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub osobę prawną posiadającą siedzibę w jednym z tych państw, posiadającego autorskie prawa majątkowe do oprogramowania;
7) przypadku testowym - oznacza to dokument zawierający zbiór wejść, warunków wykonania oraz oczekiwanych wyników, utworzony po to, aby wykonać określony scenariusz testowy na oprogramowaniu lub zweryfikować określone wymaganie;
8) scenariuszu testowym - oznacza to zestaw co najmniej dwóch przypadków testowych powiązanych ze sobą w taki sposób, że danymi wejściowymi do każdego przypadku testowego są niezmienione dane wyjściowe z poprzedzającego go przypadku testowego;
9) siedzibie producenta - oznacza to również miejsce zamieszkania przedsiębiorcy - osoby fizycznej;
10) systemie teleinformatycznym - oznacza to system teleinformatyczny w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2007 r. Nr 50, poz. 331);
11) testach zgodności - rozumie się przez to działania wykonywane na oprogramowaniu z wykorzystaniem scenariuszy testowych;
12) terminie dostosowawczym - oznacza to termin, do którego producenci są obowiązani zgłosić fakt dostosowania systemu teleinformatycznego do obowiązującego opisu;
13) ustawie - oznacza to ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
§  3.
1. Struktura systemu teleinformatycznego stosowanego w publicznych służbach zatrudnienia zawiera jego podział na elementy z uwzględnieniem ich hierarchii, organizacji i komunikacji.
2. Minimalną funkcjonalność oprogramowania związaną z wykonaniem zadań przez publiczne służby zatrudnienia zapewnia: rejestracja i ewidencja osób bezrobotnych i poszukujących pracy, obsługa świadczeń dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy, obsługa refundacji dla pracodawców, usprawnienie pośrednictwa pracy, obsługa szkoleń doradztwa zawodowego i klubów pracy dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy, rozliczenia środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego, kontrola legalności zatrudnienia, obsługa zatrudnienia cudzoziemców w Polsce, naliczanie statystyk rynku pracy.
§  4.
1. System teleinformatyczny spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. Nr 212, poz. 1766).
2. Do systemu teleinformatycznego stosuje się przepisy o ochronie danych osobowych.
3. Każdy użytkownik systemu teleinformatycznego posiada swój unikalny identyfikator służący do autoryzacji, a wbudowane mechanizmy monitoringu powinny umożliwiać rejestrację prób logowań do systemu teleinformatycznego oraz zdefiniowanie zestawu śledzonych czynności wykonywanych przez użytkowników.
4. System teleinformatyczny posiada wbudowane funkcje umożliwiające okresowe, automatyczne wykonywanie kopii bezpieczeństwa.
§  5. Minister ogłasza w dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym i w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o:
1) obowiązującej wersji opisu;
2) terminie dostosowawczym;
3) okresie przejściowym;
4) adresie internetowym, pod którym udostępniono szczegółową dokumentację obowiązującej wersji opisu wraz z zestawem scenariuszy testowych.
§  6.
1. Minister stwierdza zgodność oprogramowania z obowiązującą wersją opisu na podstawie procedury zgodności.
2. Procedura zgodności, zgodnie z § 12, obejmuje wszystkie działania zmierzające do ustalenia zgodności oprogramowania z opisem, a w szczególności:
1) badanie kompletności wniosku;
2) badanie dokumentacji oprogramowania;
3) testy zgodności.
3. Stwierdzenie zgodności oprogramowania z obowiązującą wersją opisu następuje w świadectwie zgodności.
§  7. Procedurą zgodności objęte jest oprogramowanie stosowane w publicznych służbach zatrudnienia.
§  8.
1. Zgłoszenie oprogramowania do procedury zgodności następuje na wniosek producenta, kierowany do ministra.
2. Wniosek zawiera:
1) nazwę producenta i adres jego siedziby;
2) imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby upoważnionej do kontaktów w imieniu producenta w czasie trwania procedury zgodności;
3) określenie poziomów organizacyjnych, dla których oprogramowanie jest zgłoszone do wykonania procedury zgodności, oznaczanych w sposób następujący:
a) PUP - w przypadku oprogramowania wspomagającego realizację zadań na rzecz rynku pracy przez samorząd powiatowy,
b) WUP - w przypadku oprogramowania wspomagającego realizację zadań na rzecz rynku pracy przez samorząd województwa,
c) UW - w przypadku oprogramowania wspomagającego realizację zadań na rzecz rynku pracy przez wojewodę,
d) MIN - w przypadku oprogramowania wspomagającego realizację zadań na rzecz rynku pracy przez ministra;
4) oznaczenie nazwy i numeru wersji oprogramowania;
5) określenie parametrów urządzeń informatycznych i oprogramowania niezbędnego do zainstalowania i przeprowadzenia testów według procedury zgodności.
3. Numer wersji oprogramowania, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, tworzy się w następujący sposób:
1) dla PUP w wersji "PUP/n-k-y-x",
2) dla WUP w wersji "WUP/n-k-y-x",
3) dla UW w wersji "UW/n-k-y-x",
4) dla MIN w wersji "MIN/n-k-y-x",

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:

a) "n" oznacza nazwę oprogramowania zgłaszanego do testu zgodności,
b) "k" oznacza wersję opisu minimalnych wymagań, które spełnia oprogramowanie,
c) "y" oznacza numer wersji oprogramowania producenta,
d) "x" oznacza numer kolejny aktualizacji wersji oprogramowania.
4. Do wniosku dołącza się:
1) dokumentację oprogramowania, jeżeli jest to pierwszy wniosek dla danego opisu oprogramowania zgłaszanego do testu zgodności; jeżeli wniosek dotyczy kolejnej wersji oprogramowania lub jego aktualizacji, wówczas załącza się tylko fragmenty dokumentacji podlegające zmianom;
2) pisemne oświadczenie o kompletności i zgodności oprogramowania z obowiązującą wersją opisu dotyczące:
a) kompletności i zgodności dokumentacji oprogramowania,
b) posiadania autorskich praw majątkowych do oprogramowania,
c) spełniania przez oprogramowanie obowiązującego opisu minimalnych wymagań wraz z załączonym raportem z wykonanych testów wewnętrznych oprogramowania, obejmujących pełny zestaw scenariuszy testowych;
3) odpis lub wyciąg z rejestru przedsiębiorców lub z ewidencji działalności gospodarczej sporządzony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.
5. Obowiązek, o którym mowa w ust. 4 pkt 3, nie dotyczy obywateli Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
6. Dokumentację oprogramowania producent składa w wersji elektronicznej na dwóch osobnych informatycznych nośnikach danych, przy czym minister może zażądać maksymalnie dwóch kopii dokumentacji lub jej dowolnego fragmentu w formie pisemnej.
7. W przypadku gdy zgłaszane oprogramowanie jest już zainstalowane w publicznych służbach zatrudnienia producent załącza ponadto w wersji elektronicznej następujące dokumenty:
1) spis aktualnie posiadanych instalacji oprogramowania;
2) opis procedur postępowania, związanych ze zmianą wersji zainstalowanego oprogramowania na wersję oprogramowania zgłoszonego do testów zgodności.
8. Minister może zażądać dodatkowo w formie pisemnej kopii dokumentów określonych w ust. 6.
9. Wymagania na dokumentację oprogramowania zgłaszanego do testów zgodności określa załącznik do rozporządzenia.
§  9.
1. Oprogramowanie podlegające procedurze zgodności zawiera dokumentację, na którą składa się: dokumentacja techniczna, użytkowa oraz spis definicji używanych terminów.
2. W przypadku gdy wniosek nie spełnia wymogów, o których mowa w § 8 ust. 2-6, minister wzywa producenta do usunięcia braków, z zastrzeżeniem, iż ich nieusunięcie w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia, skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.
§  10. Oświadczenia i zawiadomienia składane ministrowi przez producentów w związku z realizowaną procedurą zgodności powinny zawierać co najmniej:
1) nazwę i adres siedziby producenta;
2) nazwę i wersję oprogramowania;
3) opis przedmiotu sprawy.
§  11.
1. Procedurę zgodności oprogramowania przeprowadza się w kolejności wpływu wniosków do urzędu obsługującego ministra.
2. Pierwszeństwo w przeprowadzeniu procedury zgodności przysługuje tym producentom, którzy posiadają ważne świadectwo zgodności.
3. Data złożenia wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego albo w polskim urzędzie konsularnym oznacza datę złożenia wniosku w urzędzie obsługującym ministra.
§  12.
1. Dla stwierdzenia zgodności oprogramowania z aktualnym opisem, po zbadaniu kompletności wniosku, dokonuje się jednej lub obydwu z następujących czynności:
1) przeglądu dokumentacji oprogramowania;
2) testu oprogramowania z wykorzystaniem aktualnego zestawu scenariuszy testowych.
2. W przypadku gdy oprogramowanie zgłoszone do procedury zgodności nie jest zainstalowane w publicznych służbach zatrudnienia lub nie posiada ważnego świadectwa zgodności dla poprzedniej wersji opisu, wydanie świadectwa zgodności dla aktualnej wersji opisu może nastąpić jedynie na podstawie obu czynności wskazanych w ust. 1.
§  13. Po dokonaniu przeglądu dokumentacji oprogramowania:
1) sporządza się raport, który niezwłocznie przekazuje się producentowi;
2) producent w terminie 7 dni od dnia otrzymania raportu z przeglądu może zgłosić umotywowane zastrzeżenia do zawartych w nim wniosków;
3) niezgłoszenie zastrzeżeń w terminie, o którym mowa w pkt 2, oznacza potwierdzenie wniosków zawartych w raporcie z przeglądu;
4) w przypadku gdy zastrzeżenia producenta nie zostaną uwzględnione, minister wzywa go do przedłożenia dokumentacji spełniającej wymagania zawarte w opisie, w terminie 30 dni od dnia wezwania, informując jednocześnie, iż w przypadku nieprzedłożenia dokumentacji w tym terminie minister wyda decyzję o odmowie wydania świadectwa zgodności;
5) w przypadku gdy dokumentacja dostarczona w terminie, o którym mowa w pkt 4, jest niezgodna z opisem, minister wydaje decyzję o odmowie wydania świadectwa zgodności.
§  14.
1. Producenta zawiadamia się na piśmie o terminie przeprowadzenia testu zgodności z wykorzystaniem zestawu scenariuszy testowych. Czas trwania testu zgodności nie może przekroczyć 10 dni roboczych.
2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, określa:
1) termin rozpoczęcia oraz planowany harmonogram testu zgodności;
2) adres miejsca instalacji przez producenta niezbędnego i kompletnego dla przeprowadzenia testów oprogramowania wraz z wykazem tego oprogramowania;
3) zobowiązanie producenta do dostarczenia sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia testu zgodności;
4) liczbę stanowisk, na których będzie przeprowadzany test oprogramowania.
§  15.
1. W terminie, o którym mowa w § 14 ust. 2 pkt 1, producent na własny koszt wykonuje instalację oprogramowania w takiej postaci, jaka jest przekazywana użytkownikowi, wraz z instrukcją instalacji i raportem z wykonania testu poinstalacyjnego.
2. Oprogramowanie instaluje się z pustymi bazami danych. Na żądanie ministra producent dostarcza procedurę ładowania bazy zadaną liczbą rekordów do testów wydajnościowych.
§  16.
1. Testy oprogramowania przeprowadza się z uwzględnieniem scenariuszy testowych i skryptów testowych, przygotowanych na podstawie ogłoszonego opisu.
2. W czasie trwania testów jest wymagana obecność uprawnionego przedstawiciela producenta, w celu udzielania informacji w sprawach związanych ze sposobem obsługi testowanego oprogramowania.
3. W czasie prowadzenia testu nie dopuszcza się wykonywania poprawek i aktualizacji testowanego oprogramowania w celu poprawy jego funkcjonalności lub usunięcia stwierdzonych w czasie testu nieprawidłowości.
4. Minister może przerwać testy zgodności na czas konieczny do usunięcia zgłoszonych problemów, jeżeli ich zakończenie w planowanym terminie nie jest możliwe ze względu na rodzaj stwierdzonych problemów, o czym zawiadamia producenta na piśmie, wyznaczając termin kontynuacji testów.
§  17.
1. Każdy problem testowy stwierdzony w trakcie przeprowadzania testów zgodności podlega zakwalifikowaniu do odpowiedniej kategorii.
2. Wyróżnia się następujące kategorie problemów testowych:
1) 1 - błąd terminalny, blokujący możliwość użycia oprogramowania jako całości, a w szczególności zawieszenie jego pracy;
2) 2k - błąd funkcjonalny, powodujący, że w żaden sposób nie jest możliwe poprawne wykonanie funkcji merytorycznej, która zgodnie z dokumentacją oprogramowania powinna być możliwa do zrealizowania przy użyciu oprogramowania;
3) 2n - błąd funkcjonalny, blokujący możliwość wykonania funkcji merytorycznej w sposób zgodny z dokumentacją oprogramowania pod warunkiem, że istnieje możliwość poprawnego wykonania tej funkcji przy użyciu oprogramowania w sposób inny niż zdefiniowano to w dokumentacji projektowej;
4) 2r - pozostałe błędy funkcjonalne;
5) 3k - błąd w zakresie komunikacji z użytkownikiem, mogący mieć wpływ na poprawność pracy użytkownika z oprogramowaniem; do błędów tych zalicza się: brakujące lub błędne kryteria sortowania, niepoprawnie działające filtry, błędne wartości domyślne pól, błędne lub brakujące podpowiedzi, błędny format danych, brak sprawdzania obligatoryjności pól;
6) 3n - pozostałe błędy w zakresie komunikacji z użytkownikiem;
7) 4 - brak ograniczeń w oprogramowaniu blokujących możliwość swobodnego doboru liczby i rodzaju podstawowych wartości, niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawnymi;
8) 5 - błąd wydajnościowy, oznaczający brak spełnienia opisanych wymagań wydajnościowych, formułowanych w kategoriach czasu reakcji na działanie użytkownika oraz liczby danych, dokumentów przetwarzanych przez system teleinformatyczny.
3. Ustala się następujące kategorie akceptacji oprogramowania:
1) akceptacja - przyjęcie oprogramowania, gdy liczba błędów jest niższa od minimalnej liczby błędów określonych w pkt 2, w każdej ze wskazanych kategorii, chyba że wartością minimalną jest 0 (zero);
2) akceptacja warunkowa, gdy liczba błędów wynosi:
a) kategoria 1 - dopuszczalna liczba 0,
b) kategoria 2k - równa lub większa 4 i mniejsza lub równa 6,
c) kategoria 2n - równa lub większa 7 i mniejsza lub równa 15,
d) kategoria 2r - równa lub większa 7 i mniejsza lub równa 15,
e) kategoria 3k -równa lub większa 11 i mniejsza lub równa 25,
f) kategoria 3n - równa lub większa 21 i mniejsza lub równa 50,
g) kategoria 4 - równa lub większa 7 i mniejsza lub równa 20,
h) kategoria 5 - równa lub większa 7 i mniejsza lub równa 10;
3) odrzucenie produktu, gdy liczba błędów przekracza maksymalną liczbę określoną w pkt 2, dla którejkolwiek kategorii.
4. Test zgodności oprogramowania przeprowadza się na wybranym zestawie scenariuszy testowych spośród istniejącego zestawu scenariuszy testowych.
§  18.
1. W terminie 7 dni od dnia zakończenia przeprowadzenia testu zgodności minister sporządza raport, który przekazuje się niezwłocznie producentowi.
2. W raporcie przedstawia się w szczególności problemy testowe stwierdzone w trakcie testów zgodności wraz z określeniem ich kategorii.
3. W terminie 7 dni od dnia otrzymania raportu producent może zgłosić umotywowane zastrzeżenia do wniosków w nim zawartych.
4. Niewniesienie zastrzeżeń w terminie, o którym mowa w ust. 3, oznacza potwierdzenie wniosków zawartych w raporcie.
5. W oparciu o wnioski przedstawione w raporcie, a także zgłoszone zastrzeżenia producenta, minister wydaje świadectwo zgodności lub decyzję administracyjną o odmowie jego wydania.
§  19. Producent uzyskuje świadectwo zgodności oprogramowania wydane przez ministra, jeżeli podczas procedury zgodności stwierdzi się, że oprogramowanie spełnia wymagania zawarte w opisie.
§  20.
1. Świadectwo zgodności wydaje się:
1) na czas nieokreślony albo
2) na czas określony, w postaci:
a) warunkowego świadectwa zgodności,
b) przejściowego świadectwa zgodności.
2. Świadectwo zgodności zawiera:
1) datę wydania i datę początku obowiązywania;
2) numer wersji opisu;
3) nazwę i numer wersji oprogramowania;
4) poziom organizacyjny, na jaki przyznano świadectwo;
5) firmę producenta i adres jej siedziby;
6) numer świadectwa zgodności;
7) w przypadku wydania warunkowego świadectwa zgodności - termin jego ważności.
§  21.
1. Warunkowe świadectwo zgodności wydaje się w przypadku uzyskania akceptacji warunkowej dla oprogramowania.
2. Producent, któremu wydano warunkowe świadectwo zgodności, usuwa w terminie wskazanym w świadectwie zgodności uchybienia lub rozbieżności w funkcjonowaniu oprogramowania i przedstawia w tym terminie poprawione oprogramowanie do powtórnego testu zgodności.
3. Przeprowadzając powtórny test zgodności, minister może ograniczyć jego zakres do obszarów funkcjonalnych oprogramowania zakwestionowanych podczas poprzedniego testu zgodności.
4. Minister wydaje świadectwo zgodności na czas nieokreślony po stwierdzeniu usunięcia uchybień lub rozbieżności w oprogramowaniu.
5. Minister wydaje decyzję o cofnięciu świadectwa zgodności w następujących przypadkach:
1) nieusunięcia uchybień i rozbieżności w określonym terminie;
2) nieprzedstawienia oprogramowania do testu zgodności w określonym terminie.
§  22.
1. Przejściowe świadectwo zgodności wydaje się w przypadku, gdy oprogramowanie zgłoszone do procedury zgodności nie spełnia w pełni wymagań zawartych w opisie na skutek zaprzestania przez producenta rozwoju oprogramowania z powodu podjętych prac dotyczących wytworzenia nowego oprogramowania, w związku ze zmianą technologii informatycznej.
2. Przejściowe świadectwo zgodności jest wydawane na oprogramowanie, które uzyskało wcześniej świadectwo zgodności albo warunkowe świadectwo zgodności.
3. Przejściowe świadectwo zgodności jest wydawane na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od dnia jego wydania.
4. Celem wydania przejściowego świadectwa zgodności jest umożliwienie płynnego przejścia z użytkowania oprogramowania, które posiada świadectwo zgodności, na oprogramowanie nowo wytworzone, polegającego między innymi na: instalacji nowego oprogramowania w dotychczasowych lokalizacjach, przeszkoleniu użytkowników w zakresie obsługi nowego oprogramowania, przeniesieniu danych do nowej bazy danych, weryfikacji jakości przeniesionych danych, przeprowadzeniu wdrożenia pilotażowego, rozpoczęciu pracy przez użytkowników końcowych.
5. Do czasu pełnego wdrożenia i przejścia na nowe oprogramowanie dopuszcza się użytkowanie obydwu oprogramowań w danej lokalizacji.
§  23.
1. Producent, który posiada ważne świadectwo zgodności, zgłasza dostosowane oprogramowanie do procedury zgodności w terminie dostosowawczym.
2. Minister z urzędu wydaje decyzję o cofnięciu świadectwa zgodności oprogramowania wydanego producentowi w przypadku niezgłoszenia oprogramowania do testu zgodności w terminie dostosowawczym.
3. Minister wydaje decyzję o cofnięciu świadectwa zgodności oprogramowania wydanego producentowi z dniem upływu okresu przejściowego.
4. Minister ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej informację o cofnięciu świadectwa zgodności oprogramowania wydanego producentowi wraz z jego uzasadnieniem.
§  24. Świadectwa homologacji wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie homologacji systemów informatycznych stosowanych w urzędach pracy (Dz. U. Nr 204, poz. 2085) zachowują ważność do czasu wydania świadectw zgodności na podstawie niniejszego rozporządzenia, z zastrzeżeniem § 23 ust. 2.
§  25. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.4)
______

1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 38, poz. 243, Nr 110 poz. 760 i Nr 148, poz. 1041).

2) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 27 kwietnia 2007 r. pod numerem 2007/0234/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża dyrektywę 98/34/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337).

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788 i Nr 164, poz. 1366, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043, Nr 149, poz. 1074, Nr 158, poz. 1121 i Nr 217, poz. 1588 oraz z 2007 r. Nr 89, poz. 589, Nr 115, poz. 791 i 793, Nr 120, poz. 818, Nr 176, poz. 1243, Nr 180, poz. 1280, Nr 191, poz. 1366 i Nr 192, poz. 1378.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie homologacji systemów informatycznych stosowanych w urzędach pracy (Dz. U. Nr 204, poz. 2085), które utraciło moc z dniem 21 stycznia 2007 r. na podstawie art. 63 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501).

ZAŁĄCZNIK 

WYMAGANIA NA DOKUMENTACJĘ OPROGRAMOWANIA ZGŁASZANEGO DO TESTÓW ZGODNOŚCI

1. Dokumentacja oprogramowania zgłaszanego do testów zgodności składa się z:

1) dokumentacji technicznej;

2) dokumentacji użytkowej;

3) słownika definicji używanych terminów i indeksu.

2. Każdy dokument wchodzący w skład dokumentacji musi zawierać:

1) spis treści;

2) wprowadzenie, opisujące cel istnienia dokumentu i jego związki oraz zależności z innymi dokumentami tworzącymi całość dokumentacji;

3) część zasadniczą;

4) indeks odwołań.

3. Dokumentacja techniczna musi zawierać pełną specyfikację techniczną oprogramowania. Dokumentacja dzieli się na następujące grupy dokumentów:

1) dokumentacją projektową oprogramowania, która musi zawierać następujące elementy:

a) specyfikację formy i zawartości elementów dokumentacji oprogramowania,

b) przewodnik po zawartości poszczególnych elementów dokumentacji oprogramowania,

c) normy i standardy zastosowane w zgłoszonym oprogramowaniu,

d) definicje pojęć stosowanych w oprogramowaniu i jego dokumentacji, opis przyjętych norm i standardów dotyczących interfejsu użytkownika, administracji oprogramowaniem, dostępu do danych, wymiany informacji pomiędzy instalacjami oprogramowania,

e) koncepcję działania oprogramowania: ogólna i szczegółowa (z odwołaniami do wymagań),

f) architekturę oprogramowania, a w tym:

- prezentację architektury oprogramowania, w szczególności podział na komponenty oraz ich wewnętrzne współdziałanie,

- podstawowe, techniczne cechy oprogramowania: techniczne cechy interfejsu, zabezpieczenia dostępu, ogólne informacje o oprogramowaniu baz danych, konfigurowanie oprogramowania, tworzenie kopii zapasowych,

- specyfikację wymagań dotyczących instalacji w tym dodatkowego sprzętu i oprogramowania,

- specyfikację platform sprzętowych, systemów operacyjnych i platform sieciowych,

- informację na temat przenaszalności danych pomiędzy platformami systemowymi,

- możliwość współpracy z innym oprogramowaniem,

- omówienie przyczyn przyjętych ograniczeń koncepcji oprogramowania w stosunku do opisu minimalnych wymagań (jeśli takowe występują) oraz ich wpływu na użyteczność oprogramowania;

2) dokumentację logicznego modelu danych oprogramowania składającą się z:

w przypadku stosowania metod obiektowych:

a) diagramu(ów) klas zawierającego również związki występujące między klasami,

b) raportów:

- definicji klas z listą atrybutów i związków z innymi klasami oraz zdefiniowanym logicznym kluczem pierwotnym,

- definicji danych złożonych oraz elementarnych,

w przypadku stosowania metod strukturalnych:

c) diagramu(ów) związków encji,

d) raportów:

- definicji encji z listą atrybutów i związków z innymi encjami oraz zdefiniowanym logicznym kluczem pierwotnym,

- definicji danych złożonych oraz elementarnych.

4. Dokumentacja użytkowa zawiera następujące elementy:

1) opis funkcjonalny - opisuje przeznaczenie i główne możliwości systemu;

2) dokumentację użytkownika - opis systemu przeznaczony dla użytkowników - zawiera:

a) sposoby uruchamiania oraz kończenia pracy z systemem,

b) opis scenariuszy wykonania wszystkich podstawowych procedur biznesowych przez użytkownika końcowego oprogramowania,

c) opis wszystkich funkcji systemu, sposoby ich wywoływania i realizacji,

d) opisy błędów i metody ich obsługi, np. o sposobach odwoływania operacji wykonanych błędnie przez użytkownika,

e) opisy formatów danych,

f) informacje o ograniczeniach dotyczących np. zakresów danych,

g) opis sposobu korzystania z systemu pomocy;

3) podręcznik instalacji - powinien zawierać opis procedury instalacji oraz dostrojenia systemu do środowiska, w którym system będzie pracować, a w tym:

a) procedury instalacyjne serwera(ów),

b) procedury instalacyjne bazy danych,

c) procedury instalacyjne serwera aplikacji i/lub serwera plików,

d) procedury instalacyjne stacji roboczych,

e) procedury migracji danych z poprzednich wersji systemu,

f) procedury migracji danych z innych, równorzędnych systemów, jeżeli takie występują;

4) podręcznik administratora oprogramowania - powinien zawierać opis sposobu realizacji przez administratora systemu wymagań określonych dla komponentu "Administracja Lokalna".