[Niedopełnienie obowiązku sporządzenia, przechowywania oraz udostępniania dokumentacji i deklaracji zgodności] - Art. 92. -... - Dz.U.2022.5 t.j. - OpenLEX

Art. 92. - [Niedopełnienie obowiązku sporządzenia, przechowywania oraz udostępniania dokumentacji i deklaracji zgodności] - Systemy oceny zgodności i nadzoru rynku.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.5 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 maja 2022 r.
Art.  92.  [Niedopełnienie obowiązku sporządzenia, przechowywania oraz udostępniania dokumentacji i deklaracji zgodności]
1. 
Producent albo instalator, który nie dopełnia obowiązków w zakresie:
1)
sporządzania dokumentacji technicznej wyrobu lub deklaracji zgodności, zgodnie z wymaganiami lub
2)
przechowywania dokumentacji technicznej wyrobu lub deklaracji zgodności lub dokumentacji niezbędnej do wykazania zgodności wyrobu z wymaganiami, lub
3)
udzielenia organowi nadzoru rynku informacji lub udostępnienia dokumentacji w języku polskim, w celu wykazania zgodności wyrobu z wymaganiami

- podlega karze pieniężnej w wysokości do 10 000 złotych.

2. 
Producent, który nie wypełnia obowiązków, z wyłączeniem obowiązku zapewnienia umieszczenia oznakowania CE, określonych w przepisach:
1)
art. 11 ust. 2 lub 3, lub 9 rozporządzenia (UE) 2016/424 lub
2)
art. 8 ust. 2 lub 3, lub 10 rozporządzenia (UE) 2016/425, lub
3)
art. 7 ust. 2 lub 3, lub 9 rozporządzenia (UE) 2016/426

- podlega karze pieniężnej w wysokości do 10 000 zł.