[Wyroby podlegające obowiązkowej ocenie zgodności. Dobrowolna ocena zgodności] - Art. 7. - Systemy oceny zgodności i nadzoru... - Dz.U.2022.5 t.j. - OpenLEX

Art. 7. - [Wyroby podlegające obowiązkowej ocenie zgodności. Dobrowolna ocena zgodności] - Systemy oceny zgodności i nadzoru rynku.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.5 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 maja 2022 r.
Art.  7.  [Wyroby podlegające obowiązkowej ocenie zgodności. Dobrowolna ocena zgodności]
1. 
Obowiązkowej ocenie zgodności przed wprowadzeniem do obrotu lub oddaniem do użytku podlegają wyroby, dla których określono wymagania w bezpośrednio stosowanym unijnym prawodawstwie harmonizacyjnym lub przepisach wdrażających unijne prawodawstwo harmonizacyjne, w tym w przepisach wydanych na podstawie art. 12.
2. 
Niezależnie od oceny zgodności, o której mowa w ust. 1, dozwolone jest przeprowadzanie dobrowolnej oceny zgodności na warunkach uzgodnionych przez zainteresowane strony.