[Uprawnienia osoby kontrolującej] - Art. 69. - Systemy oceny zgodności i nadzoru rynku. - Dz.U.2022.1854 t.j. - OpenLEX

Art. 69. - [Uprawnienia osoby kontrolującej] - Systemy oceny zgodności i nadzoru rynku.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1854 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 września 2022 r.
Art.  69.  [Uprawnienia osoby kontrolującej]
1. 
W toku kontroli osoba kontrolująca, w zakresie objętym kontrolą, ma prawo w szczególności:
1)
żądać udostępnienia wszelkiego rodzaju dokumentów i nośników informacji związanych z przedmiotem kontroli, a także sporządzania z nich kopii i notatek; zgodność kopii z oryginałem dokumentu potwierdza kontrolowany lub osoba przez niego upoważniona;
2)
dokonywać oględzin terenów, obiektów, pomieszczeń, wyrobów, środków transportu i innych rzeczy;
3)
legitymować osoby w celu stwierdzenia ich tożsamości;
4)
żądać udzielenia, w wyznaczonym terminie, pisemnych i ustnych wyjaśnień;
5)
przesłuchiwać osoby w charakterze strony lub świadka;
6)
zasięgać opinii biegłych;
7)
zabezpieczać dowody i wyroby;
8)
pobierać nieodpłatnie próbki wyrobów do badań;
9)
gromadzić inne niezbędne dowody.
2. 
Jeżeli dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, sporządzono w języku obcym, osoba kontrolująca może żądać, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli, tłumaczenia tych dokumentów na język polski.
3. 
Osoba kontrolująca jest uprawniona do wstępu oraz poruszania się na terenie, w obiektach i pomieszczeniach kontrolowanego za okazaniem legitymacji służbowej oraz upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.
4. 
Osoba kontrolująca podlega przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującym w jednostce kontrolowanej.