[Uprawnienia Prezesa UOKiK wobec organów nadzoru rynku. Udostępnianie danych przez organy celne] - Art. 60. - Systemy oceny... - Dz.U.2022.5 t.j. - OpenLEX

Art. 60. - [Uprawnienia Prezesa UOKiK wobec organów nadzoru rynku. Udostępnianie danych przez organy celne] - Systemy oceny zgodności i nadzoru rynku.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.5 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 maja 2022 r.
Art.  60.  [Uprawnienia Prezesa UOKiK wobec organów nadzoru rynku. Udostępnianie danych przez organy celne]
1. 
Prezes UOKiK może wystąpić do organów nadzoru rynku z wnioskami dotyczącymi realizacji ich zadań w ramach systemu nadzoru rynku.
2. 
Na wniosek organów nadzoru rynku organy celne udostępniają dane dotyczące podmiotów dokonujących przywozu wyrobów z państw trzecich, w tym informacje objęte tajemnicą celną, w zakresie niezbędnym do prowadzenia przez organy nadzoru rynku kontroli oraz postępowań, o których mowa w art. 76 ust. 1 i 1a oraz art. 85 ust. 1.