[Organy nadzoru rynku] - Art. 58. - Systemy oceny zgodności i nadzoru rynku. - Dz.U.2022.1854 t.j. - OpenLEX

Art. 58. - [Organy nadzoru rynku] - Systemy oceny zgodności i nadzoru rynku.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1854 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 września 2022 r.
Art.  58.  [Organy nadzoru rynku]
1. 
System nadzoru rynku tworzą organy wymienione w ust. 2 i 3, zwane dalej "organami nadzoru rynku", oraz organy celne.
2. 
Kontrolę spełniania przez wyroby wymagań, kontrolę w zakresie stwarzania przez wyroby zagrożenia lub kontrolę w zakresie niezgodności formalnych prowadzą:
1)
wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej;
2)
inspektorzy pracy;
3)
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej;
4)
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego;
5)
organy nadzoru budowlanego;
6)
Prezes Wyższego Urzędu Górniczego;
7)
dyrektorzy urzędów morskich;
8)
wojewódzcy inspektorzy transportu drogowego;
9)
dyrektorzy okręgowych urzędów miar.
3. 
Postępowania, o których mowa w art. 76 ust. 1 i 1a oraz art. 85 ust. 1, prowadzą:
1)
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwany dalej "Prezesem UOKiK";
2)
okręgowi inspektorzy pracy;
3)
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej;
4)
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego;
5)
organy nadzoru budowlanego;
6)
Prezes Wyższego Urzędu Górniczego;
7)
dyrektorzy urzędów morskich;
8)
wojewódzcy inspektorzy transportu drogowego;
9)
Prezes Głównego Urzędu Miar.