[Ministerialny nadzór nad Centrum] - Art. 56. - Systemy oceny zgodności i nadzoru rynku. - Dz.U.2022.5 t.j. - OpenLEX

Art. 56. - [Ministerialny nadzór nad Centrum] - Systemy oceny zgodności i nadzoru rynku.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.5 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 maja 2022 r.
Art.  56.  [Ministerialny nadzór nad Centrum]

W ramach nadzoru, o którym mowa w art. 38 ust. 3, Minister:

1)
sprawuje kontrolę finansową nad Centrum na zasadach i w trybie określonych w przepisach o kontroli w administracji rządowej;
2)
zatwierdza projekt rocznego planu finansowego Centrum;
3)
wyraża zgodę na zmianę planu finansowego Centrum;
4)
zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Centrum;
5)
przyjmuje sprawozdanie z działalności Centrum przedstawione przez Dyrektora;
6)
dokonuje oceny działalności Centrum na podstawie sprawozdania, o którym mowa w pkt 5.