[Wymogi kwalifikacyjne wobec kandydata na stanowisko Dyrektora] - Art. 42. - Systemy oceny zgodności i nadzoru rynku. - Dz.U.2022.5 t.j. - OpenLEX

Art. 42. - [Wymogi kwalifikacyjne wobec kandydata na stanowisko Dyrektora] - Systemy oceny zgodności i nadzoru rynku.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.5 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 maja 2022 r.
Art.  42.  [Wymogi kwalifikacyjne wobec kandydata na stanowisko Dyrektora]
1. 
Kandydatem na stanowisko Dyrektora może być osoba, która:
1)
korzysta z pełni praw publicznych;
2)
nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
3)
posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny;
4)
posiada znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się;
5)
posiada kompetencje kierownicze;
6)
posiada doświadczenie w kierowaniu zespołami pracowniczymi;
7)
posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie w wykonywaniu pracy związanej z przeprowadzaniem oceny zgodności.
2. 
Do kandydatów na stanowiska zastępców Dyrektora stosuje się przepisy ust. 1.