[Odesłanie do definicji z rozporządzenia UE w sprawie urządzeń spalających paliwa gazowe] - Art. 4c. - Systemy oceny zgodności... - Dz.U.2022.5 t.j. - OpenLEX

Art. 4c. - [Odesłanie do definicji z rozporządzenia UE w sprawie urządzeń spalających paliwa gazowe] - Systemy oceny zgodności i nadzoru rynku.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.5 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 maja 2022 r.
Art.  4c.  [Odesłanie do definicji z rozporządzenia UE w sprawie urządzeń spalających paliwa gazowe]

W przypadku gdy przepisy ustawy stosuje się do urządzeń i osprzętu, do których stosuje się przepisy rozporządzenia (UE) 2016/426, użyte w tych przepisach ustawy określenia:

1)
dystrybutor, importer, jednostka oceniająca zgodność, ocena zgodności, oddanie do użytku, oznakowanie CE, podmiot gospodarczy, producent, unijne prawodawstwo harmonizacyjne, upoważniony przedstawiciel, wprowadzenie do obrotu - mają znaczenie nadane im w art. 2 rozporządzenia (UE) 2016/426;
2)
udostępnianie wyrobu na rynku - oznacza udostępnianie na rynku w rozumieniu art. 2 pkt 14 rozporządzenia (UE) 2016/426;
3)
odzyskanie wyrobu - oznacza odzyskanie w rozumieniu art. 2 pkt 28 rozporządzenia (UE) 2016/426;
4)
wycofanie z obrotu - oznacza wycofanie w rozumieniu art. 2 pkt 29 rozporządzenia (UE) 2016/426;
5)
deklaracja zgodności - oznacza deklarację zgodności UE, o której mowa w art. 15 rozporządzenia (UE) 2016/426;
6)
niezgodności formalne - oznacza brak zgodności pod względem formalnym, o której mowa w art. 40 rozporządzenia (UE) 2016/426.