[Odesłanie do definicji z rozporządzenia UE w sprawie środków ochrony indywidualnej] - Art. 4b. - Systemy oceny zgodności i... - Dz.U.2022.5 t.j. - OpenLEX

Art. 4b. - [Odesłanie do definicji z rozporządzenia UE w sprawie środków ochrony indywidualnej] - Systemy oceny zgodności i nadzoru rynku.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.5 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 maja 2022 r.
Art.  4b.  [Odesłanie do definicji z rozporządzenia UE w sprawie środków ochrony indywidualnej]

W przypadku gdy przepisy ustawy stosuje się do środków ochrony indywidualnej, do których stosuje się przepisy rozporządzenia (UE) 2016/425, użyte w tych przepisach ustawy określenia:

1)
dystrybutor, importer, jednostka oceniająca zgodność, ocena zgodności, oznakowanie CE, podmiot gospodarczy, producent, unijne prawodawstwo harmonizacyjne, upoważniony przedstawiciel, wprowadzenie do obrotu, wycofanie z obrotu - mają znaczenie nadane im w art. 3 rozporządzenia (UE) 2016/425;
2)
udostępnianie wyrobu na rynku - oznacza udostępnianie na rynku w rozumieniu art. 3 pkt 2 rozporządzenia (UE) 2016/425;
3)
odzyskanie wyrobu - oznacza odzyskanie w rozumieniu art. 3 pkt 15 rozporządzenia (UE) 2016/425;
4)
deklaracja zgodności - oznacza deklarację zgodności UE, o której mowa w art. 15 rozporządzenia (UE) 2016/425;
5)
niezgodności formalne - oznacza niezgodność pod względem formalnym, o której mowa w art. 41 rozporządzenia (UE) 2016/425.