[Polskie Centrum Akredytacji; forma prawna, nadzór, statut] - Art. 38. - Systemy oceny zgodności i nadzoru rynku. - Dz.U.2022.5 t.j. - OpenLEX

Art. 38. - [Polskie Centrum Akredytacji; forma prawna, nadzór, statut] - Systemy oceny zgodności i nadzoru rynku.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.5 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 maja 2022 r.
Art.  38.  [Polskie Centrum Akredytacji; forma prawna, nadzór, statut]
1. 
Polskie Centrum Akredytacji, zwane dalej "Centrum", jest krajową jednostką akredytującą.
2. 
Centrum jest państwową osobą prawną.
3. 
Nadzór nad Centrum sprawuje minister właściwy do spraw gospodarki, zwany dalej "Ministrem".
4. 
Centrum działa na podstawie ustawy oraz statutu.
5. 
Minister, w drodze zarządzenia, nadaje Centrum statut, określając w szczególności strukturę organizacyjną Centrum.
6. 
Centrum jest uprawnione do używania wizerunku orła ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej.