[Informacje niezwłocznie przekazywane ministrowi] - Art. 34. - Systemy oceny zgodności i nadzoru rynku. - Dz.U.2022.1854 t.j. - OpenLEX

Art. 34. - [Informacje niezwłocznie przekazywane ministrowi] - Systemy oceny zgodności i nadzoru rynku.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1854 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 września 2022 r.
Art.  34.  [Informacje niezwłocznie przekazywane ministrowi]
1. 
Jednostki notyfikowane i uznane organizacje strony trzeciej niezwłocznie informują właściwego ministra:
1)
o odmowie wydania, ograniczeniu zakresu, zawieszeniu lub cofnięciu certyfikatów, jak również o wyrobach, których dotyczą;
2)
o okolicznościach, które mogą mieć negatywny wpływ na spełnianie warunków, o których mowa w art. 28;
3)
o żądaniu informacji na temat działalności w zakresie oceny zgodności, które otrzymały od organów nadzoru rynku, o których mowa w art. 58 ust. 2 i 3;
4)
na jego żądanie, o realizowanych przez nie działaniach związanych z przeprowadzaniem oceny zgodności w zakresie posiadanej notyfikacji oraz o innych realizowanych zadaniach, w tym o działalności transgranicznej.
2. 
Jednostki notyfikowane przekazują pozostałym jednostkom notyfikowanym prowadzącym działalność w zakresie oceny zgodności w stosunku do takich samych rodzajów wyrobów informacje na temat przyczyn negatywnych wyników oceny zgodności, a na żądanie, również o okolicznościach, które zdecydowały o wyniku pozytywnym oceny zgodności. W przypadku gdy ocena zgodności polega na czynnościach, w zakresie których autoryzowane są uznane organizacje strony trzeciej, informacje przekazuje się również pomiędzy uznanymi organizacjami strony trzeciej oraz pomiędzy jednostkami notyfikowanymi a uznanymi organizacjami strony trzeciej.