[Zakres systemu oceny zgodności oraz systemu nadzoru rynku] - Art. 3. - Systemy oceny zgodności i nadzoru rynku. - Dz.U.2022.5 t.j. - OpenLEX

Art. 3. - [Zakres systemu oceny zgodności oraz systemu nadzoru rynku] - Systemy oceny zgodności i nadzoru rynku.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.5 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 maja 2022 r.
Art.  3.  [Zakres systemu oceny zgodności oraz systemu nadzoru rynku]
1. 
System oceny zgodności tworzą zasady, procedury oraz normy określające sposób przeprowadzania oceny zgodności, oraz wymagania dotyczące wyrobów podlegających ocenie zgodności.
2. 
System nadzoru rynku obejmuje:
1)
kontrolę spełniania przez wyroby wymagań, kontrolę w zakresie stwarzania przez wyroby zagrożenia lub kontrolę w zakresie niezgodności formalnych;
2)
postępowania w sprawie wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku wyrobów niezgodnych z wymaganiami lub stwarzających zagrożenie lub postępowania w sprawie niezgodności formalnych;
3)
kontrolę wyrobów przywożonych na teren Unii Europejskiej w zakresie objętym ustawą.