[Właściwość organu. Wniosek o udzielenie autoryzacji. Zawieszenie autoryzacji] - Art. 27. - Systemy oceny zgodności i nadzoru... - Dz.U.2022.5 t.j. - OpenLEX

Art. 27. - [Właściwość organu. Wniosek o udzielenie autoryzacji. Zawieszenie autoryzacji] - Systemy oceny zgodności i nadzoru rynku.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.5 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 maja 2022 r.
Art.  27.  [Właściwość organu. Wniosek o udzielenie autoryzacji. Zawieszenie autoryzacji]
1. 
Autoryzacji udziela minister albo kierownik urzędu centralnego właściwy ze względu na przedmiot oceny zgodności, zwany dalej "właściwym ministrem", w drodze decyzji.
2. 
Autoryzacja jest udzielana na wniosek jednostki oceniającej zgodność.
3. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera:
1)
nazwę jednostki oceniającej zgodność ubiegającej się o autoryzację oraz wskazanie adresu jej siedziby;
2)
numer w rejestrze właściwym dla jednostki oceniającej zgodność;
3)
określenie zakresu autoryzacji.
4. 
Do wniosku dołącza się:
1)
w przypadku gdy wymagania dla notyfikowanej jednostki oceniającej zgodność określono w rozporządzeniu (UE) 2016/424, rozporządzeniu (UE) 2016/425 lub rozporządzeniu (UE) 2016/426 - dokumenty potwierdzające spełnienie tych wymagań oraz warunków, o których mowa w art. 28 ust. 3;
2)
w pozostałych przypadkach - dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 28 ust. 1 i 3.
5. 
W przypadku stwierdzenia naruszenia warunków, o których mowa w art. 28 ust. 1 lub 3, lub niewypełniania obowiązków, o których mowa w art. 30, art. 32-34, właściwy minister, w zależności od charakteru i znaczenia naruszenia, w drodze decyzji administracyjnej, zawiesza autoryzację, ogranicza jej zakres lub cofa autoryzację. Ograniczenie zakresu, zawieszenie lub cofnięcie akredytacji stanowiącej podstawę autoryzacji skutkuje odpowiednio ograniczeniem zakresu, zawieszeniem lub cofnięciem autoryzacji. W razie zaprzestania spełniania przez notyfikowaną jednostkę oceniającą zgodność wymagań lub niedopełniania przez nią obowiązków określonych w rozporządzeniu (UE) 2016/424, rozporządzeniu (UE) 2016/425 lub rozporządzeniu (UE) 2016/426 zdanie pierwsze i drugie stosuje się odpowiednio.