Art. 121. - Systemy oceny zgodności i nadzoru rynku. - Dz.U.2022.5 t.j. - OpenLEX

Art. 121. - Systemy oceny zgodności i nadzoru rynku.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.5 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 maja 2022 r.
Art.  121. 

W ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. poz. 1223 oraz z 2016 r. poz. 266) w art. 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: (zmiany pominięte).