[Delegacja do określenia szczegółowych przepisów dotyczących zgodności wyrobów] - Art. 12. - Systemy oceny zgodności i nadzoru... - Dz.U.2022.5 t.j. - OpenLEX

Art. 12. - [Delegacja do określenia szczegółowych przepisów dotyczących zgodności wyrobów] - Systemy oceny zgodności i nadzoru rynku.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.5 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 maja 2022 r.
Art.  12.  [Delegacja do określenia szczegółowych przepisów dotyczących zgodności wyrobów]

Minister kierujący działem administracji rządowej właściwym ze względu na przedmiot oceny zgodności określi, w drodze rozporządzenia:

1)
wymagania dla wyrobów podlegających ocenie zgodności określonych w dyrektywach nowego podejścia,
2)
procedury oceny zgodności,
3)
zakres dokumentacji technicznej wyrobów,
4)
sposób oznakowania wyrobów,
5)
elementy deklaracji zgodności,
6)
dodatkowe warunki udzielania autoryzacji jednostkom oceniającym zgodność, jeśli takie warunki są określone w dyrektywach nowego podejścia

- biorąc pod uwagę rodzaje wyrobów oraz stopień stwarzanych przez nie zagrożeń, a także inne wymagania zawarte w dyrektywach nowego podejścia.