Art. 109. - Systemy oceny zgodności i nadzoru rynku. - Dz.U.2022.5 t.j. - OpenLEX

Art. 109. - Systemy oceny zgodności i nadzoru rynku.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.5 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 maja 2022 r.
Art.  109. 

W ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 640 i 1240) w art. 10 w ust. 1 po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu: (zmiany pominięte).