Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1310

| Akt obowiązujący
Wersja od: 15 lipca 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 3 lipca 2019 r.
w sprawie Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego

Na podstawie art. 24g ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 993) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) minimalne funkcjonalności Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego, zwanego dalej "SWD PRM";
2) sposób utrzymania SWD PRM;
3) sposób działania SWD PRM w sytuacji awarii SWD PRM;
4) sposób zarządzania SWD PRM;
5) minimalne wyposażenie stanowisk pracy SWD PRM w dyspozytorni medycznej, w miejscu stacjonowania zespołu ratownictwa medycznego, w specjalistycznym środku transportu sanitarnego wykorzystywanym przez zespół ratownictwa medycznego i na stanowisku pracy wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego.
§  2.  Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) certyfikacie - rozumie się przez to elektroniczny dokument realizujący funkcję autentyczności w stosunku do klucza publicznego podmiotu;
2) infrastrukturze klucza publicznego - rozumie się przez to zbiór osób, polityk, procedur i systemów komputerowych niezbędnych do świadczenia usług uwierzytelniania, szyfrowania, integralności i niezaprzeczalności za pośrednictwem kryptografii klucza publicznego i prywatnego oraz certyfikatów;
3) incydencie - rozumie się przez to wystąpienie każdej nieprawidłowości w działaniu SWD PRM lub systemów współpracujących z SWD PRM;
4) podsystemie zintegrowanej łączności - rozumie się przez to system umożliwiający w warstwie telekomunikacyjnej łączności głosowej i bezgłosowej obsługę zgłoszeń telefonicznych, w tym zgłoszeń bezgłosowych przekazywanych z urządzeń eCall oraz przesyłanych w formacie SMS, jak i rejestrację i archiwizację zapisów rozmów głosowych i połączeń bezgłosowych;
5) raportach predefiniowanych - rozumie się przez to przygotowane i zaimplementowane raporty w module raportowym SWD PRM;
6) raportach swobodnych - rozumie się przez to możliwe do wygenerowania raporty, zgodnie z wprowadzonymi parametrami, w module raportowym SWD PRM;
7) rolach systemowych - rozumie się przez to nazwany zbiór uprawnień systemowych przypisanych do kategorii użytkownika;
8) systemie operacyjnym - rozumie się przez to oprogramowanie zarządzające systemem komputerowym, tworzące środowisko do uruchamiania i kontroli zadań użytkownika;
9) uprawnieniach systemowych - rozumie się przez to zbiór czynności zezwalających użytkownikowi na wykonywanie w SWD PRM operacji określonego typu, które mogą być kontrolowane przy pomocy ról systemowych;
10) użytkowniku końcowym - rozumie się przez to osobę, grupę osób lub instytucję, która ma prawo do użytkowania systemu teleinformatycznego;
11) zakończeniu sieci - rozumie się przez to fizyczny punkt, w którym abonent otrzymuje dostęp do publicznej sieci telekomunikacyjnej, identyfikujący się za pomocą konkretnego adresu lub geograficznym położeniem urządzenia końcowego użytkownika;
12) zdarzeniu - rozumie się przez to zgłoszenie, które wpłynęło do dyspozytorni medycznej i decyzją dyspozytora medycznego, na podstawie zebranego wywiadu medycznego, zostało przyjęte i zakwalifikowane jako podejrzenie stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego, w celu przekazania do realizacji przez zespół ratownictwa medycznego.
§  3.  SWD PRM w ramach minimalnych funkcjonalności zapewnia:
1) przyjmowanie zgłoszeń alarmowych przekazywanych z centów powiadamiania ratunkowego, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1077), zwanej dalej "ustawą o systemie powiadamiania ratunkowego", oraz powiadomień o zdarzeniach kierowanych do dyspozytorni medycznej, o której mowa w art. 3 pkt 14a ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, zwanej dalej "ustawą";
2) rejestrowanie zdarzeń medycznych;
3) dysponowanie zespołami ratownictwa medycznego;
4) wymianę informacji i danych z systemami teleinformatycznymi centów powiadamiania ratunkowego, Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej za pośrednictwem interfejsu komunikacyjnego, o którym mowa w art. 13 ust. 2 ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego;
5) wykorzystywanie danych przestrzennych i związanych z nimi usług, udostępnianych w ramach stałego dostępu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na potrzeby wizualizacji graficznej miejsca zgłoszenia alarmowego lub powiadomienia o zdarzeniu oraz miejsca zdarzenia za pośrednictwem systemu, o którym mowa w art. 40 ust. 3e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725, 730 i 1309);
6) wykorzystywanie informacji dotyczących lokalizacji zakończenia sieci, z którego zostało wykonane połączenie do numeru alarmowego, oraz danych dotyczących abonenta, o których mowa w art. 78 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2018 r. poz. 1954, 2245 i 2354 oraz z 2019 r. poz. 643, 730 i 1030), udostępnionych za pośrednictwem centralnego punktu systemu powiadamiania ratunkowego, o którym mowa w art. 78 ust. 4 pkt 1 tej ustawy;
7) pozycjonowanie zespołów ratownictwa medycznego;
8) wspomaganie obsługi zdarzeń medycznych;
9) wspomaganie realizacji zadań przez zespoły ratownictwa medycznego;
10) wspomaganie realizacji zadań przez wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego;
11) generowanie raportów predefiniowanych i swobodnych oraz statystyk dotyczących funkcjonowania przedszpitalnego systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, o którym mowa w art. 1 ustawy;
12) wykonywanie kopii bezpieczeństwa przetwarzanych danych, w tym dokumentacji medycznej;
13) prowadzenie ewidencji zasobów ratowniczych, rozumianych jako siły i środki znajdujące się w posiadaniu dysponentów zespołów ratownictwa medycznego;
14) pracę w architekturze centralnej w Podstawowym Ośrodku Krajowym, zwanym dalej "POK", i Zapasowym Ośrodku Krajowym, zwanym dalej "ZOK", przetwarzania danych;
15) całodobową dostępność przez 7 dni w tygodniu;
16) zachowanie ciągłości działania w sytuacji awaryjnej;
17) środowisko szkoleniowe, posiadające funkcjonalności środowiska produkcyjnego SWD PRM, umożliwiające prowadzenie szkoleń użytkowników SWD PRM;
18) kontrolę dostępu użytkowników do danych;
19) rejestrowanie dokonywanych przez użytkowników zmian i odtworzenie historii każdego zdarzenia, zgłoszenia alarmowego i powiadomienia o zdarzeniu;
20) moduł administratora umożliwiający realizację zadań w modelu kaskadowym, z podziałem na administratora centralnego, wojewódzkiego i dysponenta, o których mowa w § 9 ust. 4-6;
21) prowadzenie dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej, z możliwością wydruku.
§  4.  SWD PRM działa w oparciu o:
1) POK,
2) ZOK

- w których są gromadzone dane oraz ich kopie bezpieczeństwa.

§  5. 
1.  Utrzymanie SWD PRM jest realizowane na poziomie centralnym i wojewódzkim.
2.  Utrzymanie SWD PRM na poziomie centralnym ma na celu zachowanie ciągłości działania SWD PRM i polega w szczególności na:
1) obsłudze technicznej i serwisowaniu infrastruktury sprzętowej SWD PRM w ośrodkach przetwarzania danych, o których mowa w § 4, przez stały monitoring infrastruktury oraz dokonywanie przeglądów i konserwacji;
2) zapewnieniu sprzętu o odpowiedniej mocy obliczeniowej oraz pojemności pamięci masowych w celu zagwarantowania właściwej wydajności przetwarzania danych oraz ich gromadzenia;
3) organizacji całodobowego wsparcia technicznego przez 7 dni w tygodniu;
4) wykonywaniu kopii bezpieczeństwa przetwarzanych danych, o której mowa w § 3 pkt 12;
5) monitorowaniu funkcjonowania sieci transmisji danych, pracy aplikacji, baz danych oraz systemu operacyjnego;
6) monitorowaniu dostępności sieci teleinformatycznej na potrzeby obsługi numerów alarmowych, o której mowa w art. 2 pkt 5 ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego, na stanowiskach dyspozytorów medycznych;
7) rozwoju minimalnych funkcjonalności, o których mowa w § 3, oraz modernizacji infrastruktury sprzętowej i oprogramowania na potrzeby SWD PRM;
8) wdrażaniu rozwiązań poprawiających parametry funkcjonalne SWD PRM i bezpieczeństwo przetwarzanych danych.
3.  Utrzymanie SWD PRM na poziomie wojewódzkim ma na celu zachowanie ciągłości działania SWD PRM i polega w szczególności na:
1) obsłudze technicznej, serwisowaniu i konfiguracji infrastruktury sprzętowej;
2) organizacji wsparcia technicznego dla użytkowników SWD PRM z terenu województwa.
§  6.  W przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej uniemożliwiającej:
1) realizację zadań na jednym stanowisku pracy dyspozytora medycznego - SWD PRM umożliwia przejęcie ich przez inne stanowisko pracy dyspozytora medycznego w tej samej dyspozytorni medycznej;
2) przesyłanie danych - SWD PRM zapewnia rejestrację czynności podejmowanych na stanowisku pracy dyspozytora medycznego w trybie off-line do czasu przywrócenia łączności z ośrodkiem krajowym;
3) funkcjonowanie POK - SWD PRM umożliwia automatyczne przełączenie do ZOK.
§  7.  SWD PRM, współpracując z podsystemem zintegrowanej łączności, posiada parametry funkcjonalne umożliwiające realizację zadań dyspozytora medycznego w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej przez przekierowanie połączenia na inne stanowisko pracy dyspozytora medycznego:
1) w danej dyspozytorni medycznej;
2) poza daną dyspozytornią medyczną;
3) do dyspozytorni, w której w danej chwili jest najlepszy stosunek liczby połączeń oczekujących w kolejce do liczby zalogowanych dyspozytorów medycznych.
§  8.  SWD PRM zapewnia zachowanie ciągłości działania w sytuacjach:
1) awarii:
a) pojedynczego stanowiska pracy dyspozytora medycznego, w danej dyspozytorni medycznej,
b) całej dyspozytorni medycznej,
c) kilku dyspozytorni medycznych;
2) pracy SWD PRM w trybie off-line.
§  9. 
1.  Sposób zarządzania SWD PRM polega na prowadzeniu przedsięwzięć, realizowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, dysponenta lotniczych zespołów ratownictwa medycznego, wojewodów i dysponentów zespołów ratownictwa medycznego, niezbędnych do zapewnienia funkcjonowania SWD PRM.
2.  Przedsięwzięcia podejmowane przez ministra właściwego do spraw zdrowia obejmują w szczególności:
1) określanie:
a) zakresu rozbudowy SWD PRM,
b) wymagań funkcjonalnych SWD PRM,
c) modyfikacji SWD PRM,
d) uprawnień i ról systemowych w SWD PRM,
e) kategorii zdarzeń w SWD PRM,
f) sposobu i trybu zastępowalności dyspozytorni medycznych w SWD PRM;
2) opracowywanie i przekazywanie w postaci wytycznych i procedur:
a) identyfikacyjnych oznaczeń w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne na potrzeby SWD PRM i nazw technicznych w SWD PRM,
b) dotyczących zastępowalności dyspozytorni medycznych w SWD PRM,
c) sposobu zgłaszania nowych funkcjonalności SWD PRM i modyfikacji funkcjonalności już zaimplementowanych w SWD PRM;
3) opiniowanie i zatwierdzanie:
a) wymagań niefunkcjonalnych SWD PRM w zakresie sposobu realizacji kluczowych rozwiązań architektonicznych, w szczególności dostępności rozwiązania i sposobu wykonania,
b) dokumentacji wytworzonej w ramach rozbudowy i modyfikacji SWD PRM;
4) realizację zadań związanych z współadministrowaniem danymi przetwarzanymi w SWD PRM;
5) zapewnienie dostępu do aplikacji Analityka Uniwersalnego Modułu Mapowego, zwanego dalej "AUMM", na potrzeby SWD PRM.
3.  Przedsięwzięcia podejmowane przez dysponenta lotniczych zespołów ratownictwa medycznego, wojewodów i dysponentów zespołów ratownictwa medycznego są realizowane w szczególności w oparciu o moduł administratora, o którym mowa w § 3 pkt 20.
4.  Przedsięwzięcia podejmowane przez dysponenta lotniczych zespołów ratownictwa medycznego jako administratora centralnego SWD PRM obejmują w szczególności:
1) zadania, o których mowa w § 5 ust. 2;
2) zarządzanie infrastrukturą klucza publicznego na potrzeby centrum certyfikatów dedykowanego SWD PRM;
3) zarządzanie certyfikatami zewnętrznymi i wewnętrznymi;
4) zarządzanie wirtualną siecią prywatną, utworzoną na potrzeby SWD PRM;
5) zarządzanie aplikacją i połączeniami stacji roboczych i terminali mobilnych ze środowiskiem SWD PRM;
6) zabezpieczanie połączenia między stacjami roboczymi i terminalami mobilnymi, a SWD PRM;
7) zarządzanie aplikacją oprogramowania standardowego i aplikacyjnego;
8) zarządzanie kontami użytkowników oraz ich uprawnieniami systemowymi w SWD PRM na poziomie wszystkich dysponentów zespołów ratownictwa medycznego;
9) zarządzanie elementami konfiguracji i nadawanie ról systemowych użytkownikom SWD PRM;
10) zarządzanie słownikami i kategoriami SWD PRM, w tym ich aktualizacją;
11) nadawanie uprawnień systemowych w SWD PRM;
12) wprowadzenie domyślnego mapowania między kategoriami SWD PRM a systemem teleinformatycznym, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego;
13) przyjmowanie i monitorowanie zgłoszeń incydentów w ramach zapewnienia całodobowej obsługi technicznej na rzecz użytkowników SWD PRM, zgodnie z procedurami, o których mowa w pkt 17 lit. a;
14) bieżąca obsługa zgłaszanych incydentów;
15) przekazywanie błędów do wykonawców systemu;
16) tworzenie kont użytkowników i nadanie uprawnień do aplikacji AUMM na potrzeby SWD PRM;
17) opracowywanie niezbędnych dokumentów i procedur dotyczących:
a) obsługi zgłoszeń użytkowników SWD PRM,
b) specyfikacji technicznych i minimalnych wymagań technicznych na potrzeby wyposażenia stanowisk pracy, o których mowa w § 10 ust. 1-3, w sprzęt do obsługi SWD PRM,
c) innych zadań realizowanych na potrzeby SWD PRM;
18) sporządzanie miesięcznych raportów z prowadzonych działań i przekazywanie ich ministrowi właściwemu do spraw zdrowia;
19) informowanie ministra właściwego do spraw zdrowia o awariach systemu SWD PRM, wpływających na realizowanie zadań przez jego użytkowników;
20) współpraca z współadministratorami danych przetwarzanych w SWD PRM;
21) współpraca z administratorem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego;
22) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania SWD PRM.
5.  Przedsięwzięcia podejmowane przez wojewodów jako administratorów wojewódzkich obejmują w szczególności:
1) współpracę z:
a) administratorem centralnym SWD PRM, o którym mowa w ust. 4,
b) administratorem dysponenta SWD PRM, o którym mowa w ust. 6,
c) współadministratorami danych przetwarzanych w SWD PRM;
2) tworzenie kont użytkowników;
3) nadawanie uprawnień i ról systemowych w SWD PRM;
4) zarządzanie kontami użytkowników oraz ich uprawnieniami systemowymi w SWD PRM;
5) zarządzanie elementami konfiguracji SWD PRM określonymi w dokumentacji technicznej SWD PRM;
6) generowanie raportów predefiniowanych i swobodnych w module raportowym, w zakresie działalności dysponentów z terenu danego województwa;
7) weryfikacja incydentów zgłaszanych przez administratorów dysponenta SWD PRM;
8) zgłaszanie do administratora centralnego, o którym mowa w ust. 4, incydentów zgodnie z procedurami, o których mowa w ust. 4 pkt 17 lit. a;
9) występowanie do ministra właściwego do spraw zdrowia o utworzenie kont użytkowników i nadanie uprawnień do aplikacji AUMM;
10) realizacja zadań wynikających z wprowadzania i aktualizacji danych w SWD PRM z wykorzystaniem aplikacji AUMM;
11) weryfikację błędów ewidencji miejscowości, ulic i adresów, o której mowa w art. 47a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, zgłoszonych przez administratorów dysponenta SWD PRM, o których mowa w ust. 6, oraz zgłaszanie ich zgodnie z procedurą określającą postępowanie z błędami w systemie, o którym mowa w art. 40 ust. 3e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne;
12) nadzór i weryfikację poprawności danych wprowadzanych do SWD PRM przez administratora dysponenta;
13) realizację zadań, o których mowa w § 5 ust. 3.
6.  Przedsięwzięcia podejmowane przez dysponenta zespołów ratownictwa medycznego jako administratora dysponenta SWD PRM obejmują w szczególności:
1) współpracę z administratorem centralnym i wojewódzkim SWD PRM;
2) instalację sprzętu i oprogramowania, w tym jego aktualizację i bieżącą obsługę techniczną w dyspozytorniach medycznych, miejscach stacjonowania i w specjalistycznych środkach transportu sanitarnego;
3) konfigurowanie systemu nawigacji satelitarnej w specjalistycznych środkach transportu sanitarnego;
4) instalację i aktualizację certyfikatów wewnętrznych na stacjach roboczych i terminalach mobilnych;
5) tworzenie i aktualizację kont użytkowników;
6) zarządzanie kontami użytkowników oraz ich uprawnieniami i rolami systemowymi w SWD PRM;
7) administrowanie siłami i środkami dysponenta przez zarządzanie elementami konfiguracji SWD PRM, określonymi w dokumentacji technicznej SWD PRM;
8) generowanie raportów predefiniowanych i swobodnych w module raportowym;
9) przyjmowanie zgłoszeń o incydentach od użytkowników końcowych SWD PRM i ich weryfikacja;
10) zgłaszanie incydentów do administratora wojewódzkiego i centralnego SWD PRM, zgodnie z procedurami, o których mowa w ust. 4 pkt 17 lit. a;
11) współpracę z współadministratorami danych przetwarzanych w SWD PRM;
12) weryfikację błędów ewidencji miejscowości, ulic i adresów, o której mowa w art. 47a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, zgłaszanych przez użytkowników SWD PRM oraz zgłaszanie ich zgodnie z procedurą określającą postępowanie z błędami w systemie, o którym mowa w art. 40 ust. 3e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne;
13) utrzymanie poprawności danych wprowadzanych do SWD PRM;
14) realizacja zadania, o którym mowa w § 5 ust. 3 pkt 1.
§  10. 
1.  W skład minimalnego wyposażenia stanowiska pracy dyspozytora medycznego i stanowiska pracy wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego wchodzą:
1) dotykowa konsola dyspozytorska z systemem zintegrowanej łączności;
2) stacja robocza z co najmniej dwoma monitorami umożliwiającymi korzystanie z SWD PRM i systemu, o którym mowa w art. 40 ust. 3e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne.
2.  W skład minimalnego wyposażenia stanowiska pracy członków zespołów ratownictwa medycznego w miejscu stacjonowania zespołu ratownictwa medycznego wchodzi:
1) stacja robocza z monitorem umożliwiającym korzystanie z SWD PRM;
2) drukarka współpracująca ze stacją roboczą, drukująca na formacie A4;
3) połączenie z Internetem.
3.  Na wyposażeniu specjalistycznego środka transportu sanitarnego wykorzystywanego przez zespół ratownictwa medycznego pozostają:
1) terminal mobilny wraz ze stacją dokującą, umożliwiający korzystanie z SWD PRM;
2) drukarka współpracująca z terminalem mobilnym i SWD PRM drukująca na formacie A4;
3) urządzenie systemu nawigacji satelitarnej przekazujące dane do SWD PRM.
§  11.  Przepisu § 10 ust. 3 nie stosuje się w odniesieniu do lotniczych zespołów ratownictwa medycznego.
§  12.  Przepis § 10 ust. 1 pkt 1 w zakresie wyposażenia stanowiska pracy wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r.
§  13.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 2
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (Dz. U. poz. 1994), które utraciło moc z dniem 1 stycznia 2019 r. zgodnie z art. 22 pkt 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1115, 1942 i 2130).