Art. 98. - [Wykroczenia przeciwko przepisom ustawy] - System ubezpieczeń społecznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.497 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 kwietnia 2024 r. do: 31 sierpnia 2024 r.
Art.  98.  [Wykroczenia przeciwko przepisom ustawy]
1. 
Kto, jako płatnik składek albo osoba obowiązana do działania w imieniu płatnika:
1)
(utracił moc),
1a)
nie dopełnia obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne w przewidzianym przepisami terminie,
2)
nie zgłasza wymaganych ustawą danych lub zgłasza nieprawdziwe dane albo udziela w tych sprawach nieprawdziwych wyjaśnień lub odmawia ich udzielenia,
3)
udaremnia lub utrudnia przeprowadzenie kontroli,
4)
nie dopełnia obowiązku wypłacania świadczeń z ubezpieczeń społecznych i zasiłków finansowanych z budżetu państwa albo wypłaca je nienależnie,
5)
nie prowadzi dokumentacji związanej z obliczaniem składek oraz z wypłatą świadczeń z ubezpieczeń społecznych,
6)
nie dopełnia obowiązku przesyłania deklaracji rozliczeniowych oraz imiennych raportów miesięcznych w przewidzianym terminie,
6a)
(uchylony),
7)
nie dopełnia obowiązku przekazywania dokumentów związanych z ubezpieczeniami społecznymi i ubezpieczeniem zdrowotnym w formie określonej w art. 47a ust. 1 i 2,

podlega karze grzywny do 5000 złotych.

2. 
(utracił moc).
3. 
Tej samej karze podlega, kto dopuszcza się czynów określonych w ust. 1 przy opłacaniu składek lub dokonywaniu wpłat z innych tytułów, do których poboru jest obowiązany Zakład.