Art. 83. - [Decyzje ZUS. Tryb odwoławczy] - System ubezpieczeń społecznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.423 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 listopada 2021 r. do: 31 grudnia 2021 r.
Art.  83.  [Decyzje ZUS. Tryb odwoławczy]
1. 
Zakład wydaje decyzje w zakresie indywidualnych spraw dotyczących w szczególności:
1)
zgłaszania do ubezpieczeń społecznych;
1a)
ustalania płatnika składek;
2)
przebiegu ubezpieczeń;
3)
ustalania wymiaru składek i ich poboru, a także umarzania należności z tytułu składek;
3a)
ustalania wymiaru składek na Fundusz Emerytur Pomostowych i ich poboru, a także umarzania należności z tytułu tych składek;
4)
ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych;
5)
wymiaru świadczeń z ubezpieczeń społecznych.
2. 
Od decyzji Zakładu przysługuje odwołanie do właściwego sądu w terminie i według zasad określonych w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego.
3. 
Odwołanie do sądu przysługuje również w razie niewydania decyzji w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia zgłoszenia wniosku o świadczenie lub inne roszczenia.
4. 
Od decyzji przyznającej świadczenie w drodze wyjątku oraz od decyzji odmawiającej przyznania takiego świadczenia, od decyzji w sprawach o umorzenie należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, a także od decyzji w sprawie wykreślenia zastawu skarbowego z rejestru, odwołanie, o którym mowa w ust. 2, nie przysługuje. Stronie przysługuje prawo do wniesienia wniosku do Prezesa Zakładu o ponowne rozpatrzenie sprawy, na zasadach dotyczących decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra. Do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań od decyzji, określone w Kodeksie postępowania administracyjnego.
5. 
Odwołanie wnosi się na piśmie do jednostki organizacyjnej Zakładu, która wydała decyzję, lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę.
6. 
Jeżeli Zakład uzna odwołanie za słuszne, zmienia lub uchyla decyzję niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia wniesienia odwołania. W tym wypadku odwołaniu nie nadaje się dalszego biegu.
7. 
Jeżeli odwołanie nie zostało w całości lub w części uwzględnione, Zakład przekazuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia wniesienia odwołania, sprawę do sądu wraz z uzasadnieniem.