Art. 80. - [Obowiązki ubezpieczonych] - System ubezpieczeń społecznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1009 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 22 maja 2023 r. do: 30 czerwca 2023 r.
Art.  80.  [Obowiązki ubezpieczonych]

W celu ustalenia prawa do świadczeń oraz ich wysokości ubezpieczeni zobowiązani są do:

1)
przedstawiania stanów faktycznych mających wpływ na prawo lub wysokość świadczeń;
2)
informowania o wszelkich zmianach mających wpływ na świadczenie;
3)
przedkładania na żądanie środków dowodowych;
4)
osobistego stawiennictwa, jeżeli okoliczności sprawy tego wymagają;
5)
poddania się badaniom lekarskim, a także leczeniu lub rehabilitacji, jeżeli oczekuje się, że leczenie lub rehabilitacja przywróci zdolność do pracy lub spowoduje, że zdolność do pracy zostanie zachowana.