Art. 77. - [Wydatki ZUS] - System ubezpieczeń społecznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1230 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 sierpnia 2023 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  77.  [Wydatki ZUS]
1. 
Zakład gospodaruje swoim mieniem oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków.
2. 
Z przychodów, o których mowa w art. 76, pokrywa się w szczególności:
1)
wydatki na wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń;
2)
wydatki na zakup towarów i usług;
3)
koszty bieżącej działalności Rady Nadzorczej Zakładu;
4)
pozostałe koszty bieżącej działalności Zakładu;
5)
wydatki na inwestycje;
6)
wydatki na działalność szkoleniową i popularyzatorską w zakresie ubezpieczeń społecznych;
7)
koszty obsługi świadczeń finansowanych z FUS, a realizowanych przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
8)
koszty wypłaty świadczeń, w tym realizowanych na mocy umów międzynarodowych;
9)
wydatki na prowadzenie punktu kontaktowego, o którym mowa w art. 68a ust. 1.
3. 
Zakład dysponuje środkami finansowymi w walutach obcych pochodzących z wpłat instytucji zagranicznych przekazywanych na pokrycie wypłat świadczeń zagranicznych osobom uprawnionym zamieszkałym w Polsce.
4. 
Zakład zwraca osobom wezwanym do osobistego stawiennictwa w sprawach świadczeń z ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń wypłacanych przez Zakład poniesione koszty przejazdu. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje i wysokość kosztów podlegających zwrotowi oraz warunki dokonywania ich zwrotu, uwzględniając uzasadniony interes osób wezwanych oraz możliwości finansowe Zakładu.
5. 
W sprawach świadczeń z ubezpieczeń społecznych Zakład ma prawo do nieodpłatnego korzystania z dokumentacji medycznej zakładów opieki zdrowotnej.